Võ Thu Hà

Cập nhật ngày: 25/10/2021Võ Thu Hà
Chuyên viên 
Email: vothuha312@gmail.com

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
   Trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn ở Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. (2021). Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hoạt động tiếp công dân – Từ lý luận đến thực tiễn” do Học viện Cán bộ TP.HCM, Thanh tra TP.HCM, Ban tiếp công dân TP.HCM đồng tổ chức.

Bản in