Trần Lam Hạnh

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Trần Lam Hạnh

GIẢNG VIÊN

Email: lamhanh1607@gmail.com

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết "Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế trong công tác giảng dạy ở các trường chính trị tỉnh, thành phố hiện nay", (2020), Kỷ yếu hội thảo "Nghiên cứu thực tế của giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" tại Đồng Tháp.
2. Bài viết “Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại các trường Chính trị tỉnh, thành phố góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, (2020), Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Trường Chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" do Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức.

Bản in