Trần Hoàng Hạnh

Cập nhật ngày: 28/02/2022

TS. Trần Hoàng Hạnh

PHÓ TRƯỞNG KHOA, TRƯỞNG BỘ MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Email: t.hhanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Thành công và hạn chế trong tiến trình trưng cầu ý dân từ thực tiễn một số quốc gia trên thế giới, Tạp chí Công thương số 6 (4/2019), ISSN 0866 – 7756
2. Trưng cầu ý dân – Một trong những hình thức quan trọng nhất của dân chủ trực tiếp, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 64 (4/2019), ISSN 1859 – 3208
3. Chế định trưng cầu ý dân – Khái niệm, đặc điểm và các yếu tố tác động, Tạp chí Công thương số 17 (9/2019)
4. Quyền tham chính của phụ nữ tại Việt Nam, Tạp chí Công thương, số 17 (4/2020), ISSN 0866 – 7756
5. Hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển nhân lực

- Bài viết cho hội thảo khoa học
1. Những thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò đầu tàu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, (2019), Hội thảo cấp Thành phố (với Viện Nghiên cứu
phát triển)
2. Các yếu tố tác động đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ nữ tại Việt Nam hiện nay, (2019), Hội thảo cấp Thành phố tại Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổng kết thực tiễn của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, (2019), Hội thảo cấp Học viện
4. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, (2019), Hội thảo cấp Thành phố tại Bình Phước
5. Thực trạng nghề công tác xã hội tại Việt Nam hiện nay, (2021), Hội thảo cấp Học viện
6. Kinh nghiệm xây dựng chính quyền đô thị tại một số quốc gia trên thế giới (Thực tiễn tại Pháp và Nhật Bản), (2020), Hội thảo cấp Thành phố tại Bình Phước
7. Một số kinh nghiệm về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh đô thị (từ thực tiễn của Quảng Ninh, Đồng Tháp và Đà Nẵng), (2020), Hội thảo cấp Thành phố (với Tạp chí Cộng sản)
8. Vai trò của Mặt trận tổ quốc trong giám sát và phản biện xã hội, (2020), Hội thảo cấp Đại học Quốc gia
9. Thực trạng kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, (2021), Hội thảo cấp Học viện

- Sách, tài liệu giảng dạy
1. Công tác soạn thảo văn bản tại UBND cấp phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, (2007), Sách tham khảo, Khoa Quản lý hành chính – Trường Cán bộ.
2. Giáo trình Lý luận Quản lý hành chính nhà nước, (2017), Khoa Quản lý hành chính – Học viện Cán bộ.
3. Tài liệu học tập môn Lịch sử hành chính Việt Nam, (2017), Khoa Quản lý hành chính – Học viện Cán bộ.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, 2020.

Bản in