STT Tiêu đề
1 Quản trị chiến lược trong toàn cầu hóa kinh tế / Đào Duy Huân
2 Tài chính Việt Nam 2010 / Hướng tới ổn định và bền vững / Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính
3 Mỹ điều chỉnh chính sách kinh tế / Nguyễn, Thiết Sơn (ch.b)
4 Kinh tế tư nhân và động lực tăng trưởng / Sách chuyên khảo / Vũ Hùng Cường chủ biên...[Và những người khác]
5 Khoa cử Việt Nam : / Tú tài Triều Nguyễn / Nguyễn Thúy Nga chủ biên; Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Văn Nguyên.
6 Khoa cử Việt Nam : / Hương cống triều Lê / Nguyễn Thúy Nga chủ biên; Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Văn Nguyên.
7 Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) / Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn
8 Việt Nam 1919-1930 thời kỳ tìm tòi và định hướng / Nguyễn Văn Khánh.
9 Huế và triều Nguyễn / Phan Huy Lê
10 Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX / Đặng Huy Vân
11 Chủ quyền biển đảo Việt Nam : / minh chứng lịch sử và cơ sở pháp lý / Đỗ Bang.
12 Đàng trong thời chúa Nguyễn xác lập chủ quyền và bộ máy nhà nước / Đỗ Bang.
13 Quốc sử di biên / Phan Thúc Trực.
14 Các quy định mới về cổ phần hóa doanh nghiệp.
15 Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại : / nhận thức cần thống nhất? / Nguyễn Ngọc Hòa.
16 Chiến trường lịch sử và những câu chuyện về chiến tranh ở Việt Nam / Thiên Bình sưu tầm, hệ thống.
17 Tư duy kinh tế Việt Nam / Chặng đường gian nan và ngoạn mục 1975-1989 / Đặng Phong
18 Các thể chế, sự thay đổi thể chế và hoạt động kinh tế = / Institutions, institutional change and economic performance / Douglass C. North
19 Tìm hiểu luật Thanh niên giải đáp điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc dành cho bí thư đoàn / Hữu Đại hệ thống.
20 Tư duy ngược dịch chuyển thế giới / Adam Grant.