Hội thảo khoa học Chiến lược phát triển Quận 7 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

28/06/2022
Lúc 08 giờ 00, ngày 28 tháng 6 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quận ủy Quận 7 tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển Quận 7 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”. Hội thảo được diễn ra tại Hội trường Trung tâm Chính trị Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Học viện Cán bộ tổ chức Tọa đàm Cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung tại Thành phố Hồ Chí Minh

14/06/2022
Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, sáng ngày 14/6/2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội nghị Hiệp quản Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

28/05/2022
Ngày 26, 27 tháng 5 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp quản Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 giữa Học viện Cán bộ với các Trung tâm Chính trị Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, sở, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan trung ương đóng trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức tại Trường chính trị tỉnh Bình Phước.

Học viện Cán bộ Thành phố Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

13/05/2022
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số phường trên địa bàn quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh” do ThS. Phan Trần Mai Phương - Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật làm chủ nhiệm cùng các cộng tác viên.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

12/05/2022
Lúc 16 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ làm chủ nhiệm và nhóm cộng tác viên tham gia.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp Hướng dẫn viết bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho sinh viên năm 2022

25/04/2022
Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/HVCB ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm 2022; nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học, nắm được các nguyên tắc của việc soạn một bài báo khoa học, hiểu được vai trò của công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học, có khả năng viết bài tham gia tọa đàm, hội thảo khoa học các cấp và công bố sản phẩm nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, ngày 23 tháng 4 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Viện Đào tạo – Nghiên cứu quản trị (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lớp Hướng dẫn viết bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho sinh viên năm 2022.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII"

18/04/2022
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự tồn vong của Đảng và chế độ, sự phát triển bền vững của đất nước. Với ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đó, trong các Văn kiện, Đảng ta luôn khẳng định công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một nội dung trọng tâm, là vấn đề then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

14/04/2022
Lúc 8 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Ngành nghề nông thôn tại huyện Củ Chi trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do ThS. Phạm Thị Huyền Ngân - giảng viên khoa Lý luận cơ sở làm chủ nhiệm và nhóm cộng tác viên tham gia.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

13/04/2022
Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các Trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” do TS. Trần Hải Hà - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng làm chủ nhiệm và cộng tác viên là ThS. Dư Ngọc Quỳnh Như.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh"

05/04/2022
Giáo dục lý luận chính trị là bộ phận rất quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần kiên định, bảo vệ và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nâng cao đạo đức cách mạng và tư duy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị là một trong những vấn đề then chốt, luôn được đặt ra cho các cơ sở đào tạo nói chung, các trường chính trị nói riêng.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

01/04/2022
Lúc 15 giờ 45, ngày 31 tháng 3 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá mức độ nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” do ThS. Phan Trần Điền - Giảng viên Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ làm chủ nhiệm và nhóm cộng tác viên tham gia.

Hội thảo khoa học "Tiềm năng, định hướng phát triển và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện Củ Chi"

19/02/2022
Lúc 08 giờ 30, ngày 19 tháng 02 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tổ chức Hội thảo khoa học “Tiềm năng, định hướng phát triển và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện Củ Chi”. Hội thảo được diễn ra tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021

26/01/2022
Lúc 8 giờ 30, ngày 26 tháng 01 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng giải pháp số quản lý dữ liệu viên chức của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do ThS. Bùi Lam Giang - Trưởng Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị làm chủ nhiệm và nhóm cộng tác viên tham gia.

Học viện Cán bộ tổ chức Hội thảo "Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"

17/01/2022
Trước bối cảnh phát triển mới với sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu thế hội nhập quốc đã, đang và sẽ có nhiều tác động trực tiếp, sâu rộng đến giáo dục nói chung và các cơ sở giáo dục nói riêng. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 diễn ra cũng tác động đến các hoạt động giáo dục theo nhiều chiều cạnh khác nhau, buộc các tổ chức giáo dục phải thay đổi, thích ứng. Trong bối cảnh chung đó, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động, kịp thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp và các hoạt động cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Học viện quan tâm, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao cùng với sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức là xây dựng Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Tọa đàm khoa học "Đánh giá mức độ nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay"

17/01/2022
Lúc 09 giờ ngày 17 tháng 01 năm 2022, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ thuộc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đánh giá mức độ nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” bằng hình thức trực tuyến.

Học viện Cán bộ Thành phố, Khoa Xây dựng Đảng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên bằng hình thức trực tuyến

12/01/2022
Vào sáng ngày 12/01/2022, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Những khó khăn trong thực hành nghề nghiệp của sinh viên ngành Công tác xã hội Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” do sinh viên Nguyễn Thị Hồng Loan (chủ nhiệm đề tài) và các thành viên (Nguyễn Ngọc Cường; Mai Hữu Thắng; Phan Viết Khải) thực hiện dưới sự cố vấn khoa học của ThS. Cao Văn Thống – Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng.