Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021

Cập nhật ngày: 16/11/2021

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

Bản in
Tập tin đính kèm