Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 năm 2021

Cập nhật ngày: 04/12/2021
Thực hiện Quy định số 164 ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; sáng ngày 04 tháng 12 năm 2021, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho Đối tượng 3 năm 2021.

   Báo cáo viên của lớp ngày 04/12/2021 là: đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II.

   Tham dự khóa học có các đồng chí Thành ủy viên khóa XI: đồng chí Huỳnh Cách Mạng - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; cùng 526 học viên là các đồng chí thuộc thành phần: cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố (không là Thành ủy viên); các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, đảng ủy trực thuộc Thành ủy (không là Thành ủy viên); các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND 05 huyện, thành phố Thủ Đức; các đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy Thủ Đức và Ban Chủ nhiệm khóa học.

   Lớp học nhằm trang bị kiến thức, thông tin, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đang đặt ra, qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lớp học thứ Bảy hàng tuần từ ngày 04/12 đến ngày 25/12/2021, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

   Ngày 04/12/2021, lớp học 04 chuyên đề: Chuyên đề 1: “Những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Quy định những điều đảng viên không được làm; một số nội dung trọng tâm về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời gian tới” do PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng trình bày; Chuyên đề 2: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần phòng, chống suy thoái, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay” do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trình bày; Chuyên đề 3: “Định hướng công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố Hồ Chí Minh, quận, huyện, thành phố Thủ Đức trong năm 2022 nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” do đồng chí Phan Văn Mãi trình bày; Chuyên đề 4: “Công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với công tác tuyên truyền, vận động các giới, các ngành cùng tham gia thực hiện phòng, chống dịch tại thành phố trong thời gian qua; định hướng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các giới, các ngành cùng xây dựng, phát triển thành phố và thực hiện phòng, chống dịch trong năm 2022: do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp trình bày.

Đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Chuyên đề 3

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Chuyên đề 2

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Chuyên đề 4

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, UV Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II báo cáo Chuyên đề 1

Toàn cảnh lớp học

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác