Tạp chí phát triển nhân lực số 02 (55) 2018

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Tạp chí phát triển nhân lực số 02 (55) 2018

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 02 (55) 2018 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, một tài sản văn hóa tinh thần vô giá cần gìn giữ và phát huy

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn - Những vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của toàn cầu hóa

TS. Lê Thị Chiên - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân qua tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và ý nghĩa với việc giáo dục tư tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay

 

NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI 

 

TS. Nguyễn Mạnh Bình, ThS. Nguyễn Trần Như Khuê - Giám sát xã hội trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

ThS. Bùi Ngọc Hiền - Nâng cao năng lực hoạch định chính sách công của Chính phủ để xây dựng Chính phủ kiến tạo

TS. Cầm Thị Lai - Hình thức đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị hiện nay - thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp

TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

ThS. Hà Thị Thuỳ Dương - Hồ Chí Minh nói về những biểu hiện tiêu cực của tâm lý tiểu nông trong công tác cán bộ

ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh - Chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Bản in