Tạp chí phát triển nhân lực số 02 (53) 2017

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Tạp chí phát triển nhân lực số 02 (53) 2017

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 02 (53) 2017 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

Trần Hoàng Ngân, Đoàn Nguyễn Thùy Trang - Nghị quyết của Quốc hội “Về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” - động lực mới của Thành phố

Lê Thị Trúc Anh - Tư duy sáng tạo, quyết đoán và nhân văn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – “Tổng công trình sư”, người anh hùng của sự nghiệp đổi mới

Nguyễn ThếVinh - Chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”

Nguyễn Thị Thu - Từ “Chính sách kinh tế mới” đến tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh và giá trị vận dụng cho Việt Nam xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa

 

NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI 

 

Trịnh Vân Đức - Hiếu nghĩa - giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam cần được gìn giữ, phát huy

Khương Thanh Phong - Những đặc trưng và nhận diện vai trò kinh tế tri thức trong phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam

Hà Trung Thành - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Thị Kim Huệ - Chính sách tuyển dụng, thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực ở tỉnh Phú Yên hiện nay

Phạm Thị Tâm, Tạ Thị Thanh Thủy, Huỳnh Vân Chẩn - Phát triển nguồn lực nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện - nhu cầu bức thiết hiện nay

Bùi Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Bưởi - Bước đầu tìm hiểu những yếu tố tác động đến quản trị nhà nước trong tương lai - thách thức và những dự báo

Huỳnh Quốc Thắng - Thời gian rỗi với việc xây dựng đời sống văn hóa của thanh thiếu niên

Phạm Truyền Thống - Tính hai mặt của internet, truyền thông xã hội - một số kiến nghị, giải pháp quản lý Nhà nước về Internet và truyền thông xã hội tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay

Bản in