Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (52) 2017

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (52) 2017

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 01 (52) 2017 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

Trần Văn Khánh - Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới - một số vấn đề phương pháp luận

Lê Thị Chiên - Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay theo tinh thần của Đại hội XII

 

NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI

 

Phan An - Nâng cao chất lượng nguồn lao động ở Đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Long và An Giang)

Lưu Văn Phú - Nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền - cải thiện thứ hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Vân Thới - Nhận diện đối tượng của khoa học hành chính

Mai Hữu Bốn - Kết quả quá trình hình thành và phát triển Khu kinh tế đặc biệt Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nguyễn Thị Vân - Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phan Thị Tuyết Minh - Thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020

Phan Minh Đức - Tạo động lực cho người lao động tại các tập đoàn kinh tế của Đức, Trung Quốc và Malaysia - những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Vân Tuân - Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Bản in