Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 04 (04) 2021

Cập nhật ngày: 27/06/2021

TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 04 (04) 2021 -

TRIẾT - CHÍNH TRỊ HỌC

TS. Trần Thị Hà Vân - Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - 5

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNGVÀ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc- Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng - 13

ThS. Phạm Thị Huyền Ngân - Cơ hội và thách thức trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - 19

KINH TẾ HỌC - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

ThS. Hà Thanh Hương, TS. Nguyễn Hữu Sơn - Giải quyết các mối quan hệ trong đổi mới quản lý của chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh- 26

ThS. Đậu Ngọc Linh - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong công tác cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - 33

VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌC

TS. Nguyễn Đệ, TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay- 44

TS. Nguyễn Hồng Điệp, ThS. Nguyễn Thiện Đạt - Nâng cao văn hóa công vụ dựa trên đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay - 53

ThS. Trịnh Xuân Thắng - Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam - sự cần thiết và các giải pháp xây dựng lực lượng dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số - 61

KHOA HỌC GIÁO DỤC

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ - Kinh nghiệm nghiên cứu và xây dựng văn hóa học đường Châu Âu - 69

Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực 

Bản in