Tăng cường các lớp tập huấn Nâng cao năng lực đánh giá tác động chính sách cho cán bộ, công chức nhìn từ nhu cầu thực tiễn (ThS. Nguyễn Thị Hồng Mơ )

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Các bài viết khác