Sơ đồ tổ chức

Cập nhật ngày: 28/05/2021

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

1. CÁC PHÒNG

   Phòng Kế hoạch - Tài chính 

   Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 

   Phòng Quản lý Khoa học, thông tin, tư liệu 

   Phòng Quản lý đào tạo 

2. CÁC KHOA

   Khoa Xây dựng Đảng  

   Khoa Lý luận cơ sở  

   Khoa Quản lý hành chính  

   Khoa Luật  

3. TRUNG TÂM

   Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ