Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung

1.1. Tên Phòng
- Tiếng Việt: Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị
- Tiếng Anh: DEPARTMENT OF ORGANIZATION, ADMINISTRATION AND GOVERNANCE

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: 028.38412405
- Số Fax: 028.38412495
- Email: p.tchcqt@hcmca.edu.vn

2. Giới thiệu về Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số
145/QĐ-HVCB ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Học viện Cán bộ Thành phố trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng Học viện. Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Phòng Tổ chức - Hành chính được đổi tên thành Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị.
Về nhân sự, Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị hiện có 32 viên chức, 17 đảng viên, gồm các tổ: bộ phận công tác đảng, tổ hành chính - tổ chức, tổ quản trị - dự án; tổ công nghệ thông tin, tổ kỹ thuật, tổ lái xe và tổ phục vụ.

2.2. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu, giúp Giám đốc về tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức Học viện.
- Thanh tra công vụ, tiếp công dân; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Học viện đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc.
- Tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Giám đốc: tổ chức, quản lý, điều hành công việc chung; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định, kế hoạch, chương trình công tác của Học viện; chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ của Học viện; quản trị cơ sở vật chất, trang thiết bị…, đầu tư xây dựng cơ bản và phục vụ tại Học viện.
- Hỗ trợ, triển khai giúp Đảng ủy các công việc liên quan đến công tác
Đảng vụ, Văn phòng Đảng ủy.
- Tham mưu quản lý, giáo dục và chăm sóc sức khỏe; tổ chức thực hiện các biện pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho học viên, sinh viên, viên chức và người lao động Học viện.
- Tổ chức, quản lý sinh hoạt của sinh viên, học viên trong thời gian ở ký túc xá (KTX). Bảo quản cơ sở vật chất được phân cấp quản lý trong KTX, xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường Học viện.

2.3. Các công trình nghiên cứu khoa học
- Đề tài NCKH cấp cơ sở “Quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tại Học viện Cán bộ”.
- Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

2.4. Thành tích đã đạt được
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008.
- Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố năm học 2014 - 2015, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020.
- Cờ Thi đua Thành phố năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020.
- Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền.

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo phòng


NCS.ThS. Bùi Lam Giang
TRƯỞNG PHÒNG
Email: b.lgiang@hcmca.edu.vnThS. Trần Anh Tuấn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Email: t.atuan@hcmca.edu.vnThS. Nguyễn Thanh Hải

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Email: n.thai@hcmca.edu.vnThS. Nguyễn Thị Vân Oanh

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Email: n.tvoanh@hcmca.edu.vn


3.2. Viên chức

1) ThS. Lưu Thị Kim Liên
Chuyên viên
Email: l.tklien@hcmca.edu.vn

2) ThS. Võ Thị Thanh Trúc
Chuyên viên
Email: v.tttruc@hcmca.edu.vn

3) ThS. Hoàng Tú Như
Chuyên viên
Email: h.tnhu@hcmca.edu.vn

4) ThS. Trần Châu Thanh Thiện
Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin
Email: t.ctthien@hcmca.edu.vn

5) Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chuyên viên
Email: n.tnmai@hcmca.edu.vn

6) Đinh Thị Thu Hà
Chuyên viên
Email: d.ttha@hcmca.edu.vn

7) Hoàng Ngọc Hà
Chuyên viên
Email: h.nha@hcmca.edu.vn

8) Lê Duy
Chuyên viên
Email: l.duy@hcmca.edu.vn

9) Nguyễn Quốc Thái
Chuyên viên
Email: n.qthai@hcmca.edu.vn

10) Phan Ngọc Quốc Thịnh
Kỹ sư
Email: p.nqthinh@hcmca.edu.vn

11) Nguyễn Đức Tín
Chuyên viên
Email: n.dtin@hcmca.edu.vn

12) Chu Thị Thảo
Nhân viên y tế
Email: c.tthao@hcmca.edu.vn

13) Bùi Thị Phượng
Nhân viên
Email: b.tphuong@hcmca.edu.vn

14) Vương Thành Trung
Nhân viên
Email: v.ttrung@hcmca.edu.vn

15) Nguyễn Tấn Tài
Nhân viên
Email: n.ttai@hcmca.edu.vn

16) Lê Văn Nhàn
Nhân viên
Email: l.vnhan@hcmca.edu.vn

17) Nguyễn Thanh Thiên Chương
Nhân viên
Email: n.ttchuong@hcmca.edu.vn

18) Trần Thanh Tùng
Nhân viên
Email: t.ttung@hcmca.edu.vn

19) Hồ Văn Chót
Nhân viên
Email: h.vchot@hcmca.edu.vn

20) Hồ Văn Minh
Nhân viên
Email: h.vminh@hcmca.edu.vn

21) Phạm Hồng Hiếu
Nhân viên
Email: p.hhieu@hcmca.edu.vn

22) Nguyễn Văn Hùng
Nhân viên
Email: n.vhung@hcmca.edu.vn

23) Trần Anh Tuấn
Nhân viên
Email: t.atuan@hcmca.edu.vn

24) Nguyễn Thị Hải Phượng
Nhân viên
Email: n.thphuong@hcmca.edu.vn

25) Nguyễn Thị Thanh Lan
Nhân viên
Email: n.ttlan@hcmca.edu.vn

26) Hà Thị Tuyết
Nhân viên
Email: h.ttuyet@hcmca.edu.vn

27) Lê Phụng Hoàng
Nhân viên
Email: l.phoàng@hcmca.edu.vn