Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung

1.1. Tên đơn vị
- Tiếng Việt: Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu
- Tiếng Anh: DEPARTMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH, INFORMATION, DOCUMENT MANAGEMENT

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: (028) 3841 2405 – 126 hoặc 127
- Số Fax: (84-28)38412495
- Email: qlkh@hcmca.edu.vn

2. Giới thiệu về Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
   Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu được thành lập năm 1998. Khi mới thành lập, Phòng có tên là Phòng Quản lý khoa học – Tư liệu – Thư viện. Đến năm 2016, Phòng Quản lý khoa học – Tư liệu – Thư viện tách thành Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế (sau đó đổi tên là Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế) và Trung tâm Thông tin – Thư viện. Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 431-QĐ/HVCB về thành lập Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý khoa học và Trung tâm Thông tin – Thư viện. Theo Quyết định số 542-QĐ/HVCB ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong các công tác:
1) Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Học viện;
2) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế, triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện;
3) Quản lý các hoạt động thông tin - thư viện và khai thác hiệu quả nguồn lực tài nguyên thông tin phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện;
4) Quản lý và thực hiện xuất bản Tạp chí khoa học Phát triển nhân lực (ISSN: 1859-2732);
5) Quản lý Cổng Thông tin điện tử Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (http://www.hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn).

2.2. Thành tích Phòng đã đạt được
   Từ năm 1998 đến nay, Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu đã đạt được nhiều thành tích, trong đó có các thành tích tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng năm 2012, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005, nhiều bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành tích cao quý khác.

3. Nhân sự

3.1. Nhân sự lãnh đạo 

3.1.1. Lãnh đạo Phòng

   TS. Bùi Ngọc Hiền - Trưởng phòng

   ThS. Võ Thị Thúy Hằng - Phó Trưởng phòng

   ThS. Đoàn Nguyễn Thùy Trang - Phó Trưởng phòng

   ThS. Đỗ Thị Ngọc Diễm - Phó Trưởng phòng 

3.1.2. Lãnh đạo Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực

   TS.GVC. Lê Thị Trúc Anh - Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí

 

3.2. Viên chức

TS. Phan Tấn Hùng
Chuyên viên
Email: p.thung@hcmca.edu.vn

ThS. Nguyễn Hoàng Nhân
Chuyên viên 
Email: n.hnhan@hcmca.edu.vn

Dương Thị Cẩm Nhung
Chuyên viên
Email: d.tcnhung@hcmca.edu.vn

Nguyễn Thành Lân
Chuyên viên
Email: n.tlan@hcmca.edu.vn

Nguyễn Thị Bích
Thư viện viên
Email: n.tbich@hcmca.edu.vn

Nguyễn Tuyến
Thư viện viên
Email: n.tuyen@hcmca.edu.vn

ThS. Lương Trung Trực
Thư viện viên
Email: l.ttruc@hcmca.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thùy Quyên
Thư viện viên
Email: n.ttquyen@hcmca.edu.vn

ThS. Nguyễn Ngọc Tú
Thư viện viên
Email: n.tntu@hcmca.edu.vn

ThS. Ngô Thị Thanh Tiên
Chuyên viên
Email: n.tttien@hcmca.edu.vn

Bản in