Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung

1.1. Tên đơn vị
- Tiếng Việt: Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu
- Tiếng Anh: DEPARTMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH, INFORMATION, DOCUMENT MANAGEMENT

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: (028) 3841 2405 – 126 hoặc 127
- Số Fax: (84-28)38412495
- Email: qlkh@hcmca.edu.vn

2. Giới thiệu về Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
   Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu được thành lập năm 1998. Khi mới thành lập, Phòng có tên là Phòng Quản lý khoa học – Tư liệu – Thư viện. Đến năm 2016, Phòng Quản lý khoa học – Tư liệu – Thư viện tách thành Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế (sau đó đổi tên là Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế) và Trung tâm Thông tin – Thư viện. Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 431-QĐ/HVCB về thành lập Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý khoa học và Trung tâm Thông tin – Thư viện. Theo Quyết định số 542-QĐ/HVCB ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong các công tác:
1) Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Học viện;
2) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế, triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện;
3) Quản lý các hoạt động thông tin - thư viện và khai thác hiệu quả nguồn lực tài nguyên thông tin phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện;
4) Quản lý và thực hiện xuất bản Tạp chí khoa học Phát triển nhân lực (ISSN: 1859-2732);
5) Quản lý Cổng Thông tin điện tử Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (http://www.hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn).

2.2. Thành tích Phòng đã đạt được
   Từ năm 1998 đến nay, Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu đã đạt được nhiều thành tích, trong đó có các thành tích tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng năm 2012, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005, nhiều bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành tích cao quý khác.

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Phòng


TS. Bùi Ngọc Hiền
TRƯỞNG PHÒNG
Email: b.nhien@hcmca.edu.vn

Các công trình khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Công tác văn thư trong trường phổ thông – từ thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cấp cơ sở, (2012/2013), Chủ nhiệm.
2. Chính sách giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cấp cơ sở, (2012/2013), Thành viên.
3. Đề án đào tạo thạc sĩ Quản lý công tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Cấp cơ sở, (2018), Thành viên.

- Các bài viết khoa học bằng tiếng Anh:
1. Bui Ngoc Hien (2018). “Making the policy for developing education in the Mekong Delta – Vietnam”. International scientific conference Proceedings: Leadership and policy innovation in the Digital. The Institute for Leadership Studies and Public Policy of Ho Chi Minh National Academy Politics and The Association of Vietnamese Scientists and Experts. ISBN: 978-604-962-218-2.
2. Bui Ngoc Hien (2019). “Sustainable economic development in Ho Chi Minh city”. International scientific conference Proceedings: Socio-Economic and environmental issues in development. The National Economics University and Hung Vuong University and Khon Kean University. ISBN: 978-604-65-4174-5.
3. Bui Ngoc Hien (2019). “Building and managing smart society in Ho Chi Minh City”. International scientific conference Proceedings (presentation): Ho Chi Minh city in the network of smart cities in ASEAN: opportunities and challenges. Ho Chi Minh City Cadre Academy and University of Social Sciences and Humanities (VNUHCM) and Vietnam – Southeast Asia Friendship Association. ISBN: 978-604-73-7012-2.
4. Bui Ngoc Hien (2019). “The challenges in building the enabling government in Viet Nam”. International scientific conference Proceedings: Building and operating an enabling government: current situations in Vietnam and experience of other nations. Institute of social sciences of the central region and Graduate Academy of Social science.
5. Bui Ngoc Hien (2019). “The roles of stakeholders in the public policy making process”. International scientific conference Proceedings: Vietnam symposium on leadership and public policy. Academy of politics region II and The Association of Vietnamese Scientists and Experts.
6. Bui Ngoc Hien (2020). “Government Innovation for Building smart city in Ho Chi Minh City”. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. 4/2020.
7. Bui Ngoc Hien (2021). “Building Urban Government in Ho Chi Minh City, Viet Nam”. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 2021. Volume 27, Issue 4, Pages 306-316.

- Các bài viết đăng trên tạp chí khoa học trong nước
1. Giáo dục – đào tạo Đồng bằng sông Cửu Long sau 5 năm thực hiện Quyết định 20/2006/QĐ-TTg, Tạp chí Khoa học xã hội, ISSN: 1859-1036, số 3 (151), 2011.
2. Thực hiện quan điểm của Đảng về đổi mới giáo dục, Tạp chí Tuyên giáo, ISSN: 1859-2295, 21/02/2012, Online.
3. Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 0868-2828, số 7/2013.
4. Bảo đảm sự thống nhất ý Đảng, lòng dân trong Hiến pháp, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 0868-3697, số 8/2013.
5. Mấy ý kiến về giải pháp đổi mới chính sách lương đối với nhà giáo, Tạp chí Xây dựng Đảng, ISSN: 1859-0829, 19/11/2013, Online.
6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện, Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 0868-2828, số 11/2013.
7. Công tác văn thư trong trường phổ thông ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, ISSN: 0866-7365, số 11/2013.
8. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 0868-2828, số 2/2014.
9. Xây dựng đội ngũ hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (đồng tác giả), Tạp chí khoa học quản lý giáo dục, ISSN: 2354-0788, số (02), 6/2014.
10. Một số nội dung cần tập trung thực hiện đổi mới giáo dục theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Tạp chí Dân vận, ISSN: 0868-3611, số 9(231)–2014.
11. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục theo quy định mới, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số đặc biệt, 10/2014.
12. Những đổi mới trong công tác thanh tra giáo dục, Tạp chí Thanh tra, ISSN: 2354-1121, số 11/2014.
13. Vai trò của cấp ủy đảng trong đổi mới, phát triển giáo dục ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số 351 kỳ 1, 2/2015.
14. Một số điểm cần thống nhất trong công tác soạn thảo văn bản hành chính của các cơ quan nhà nước, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, ISSN: 0866-7365, số 2/2015.
15. Vận dụng lý thuyết của Peter Drucker trong xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số đặc biệt, 5/2015.
16. Hoàn thiện thể chế, chính sách để đổi mới, phát triển giáo dục, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số 360 kỳ 2, 6/2015.
17. Bàn về chân dung nhà quản lý thành công, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 0868-2828, số 10/2015.
18. Hoàn thiện chính sách lương đối với nhà giáo, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, số 01 (50), 2016.
19. Đổi mới hoạch định và tổ chức thực thi chính sách phát triển vùng kinh tế - xã hội, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 0868-2828, số 10/2016.
20. Chính sách phát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số 395 kỳ 1, 12/2016.
21. Đổi mới hoạch định chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số đặc biệt, 12/2016.
22. Tổ chức tham vấn chính sách trong hoạch định chính sách công, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 0868-2828, 3/2017.
23. Bàn về mục tiêu phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số đặc biệt, 3/2017.
24. Hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tạp chí Thông tin và Dự báo KTXH, ISSN: 1859-0764, số 141, 9/2017.
25. Bước đầu tìm hiểu những yếu tố tác động đến quản trị nhà nước trong tương lai – thách thức và những dự báo, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, 12/2017.
26. Nâng cao năng lực hoạch định chính sách công của Chính phủ để xây dựng Chính phủ kiến tạo, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, số 02 (55), 2018.
27. Bàn về một số giải pháp phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội, ISSN: 1859-0764, 11/2018.
28. Quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức công, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, số 04 (63), 2019.
29. Kinh nghiệm phát triển trí tuệ nhân tạo của Mỹ, Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN: 0866-7120, số 29, 10/2019.
30. Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của trường chính trị, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, 06 (65) 2019.
31. Kinh nghiệm phát triển trí tuệ nhân tạo của một số quốc gia và khuyến nghị đối với Việt Nam, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 2588-137X, 12/2019.
32. Những thay đổi của Nhà nước trong kỷ nguyên mới, Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 2354-0761, số 292, 5/2020.
33. Những thuận lợi và khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng đô thị thông minh (đồng tác giả), Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 2354-0761, số 2928, 11/2020.
34. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong chuyển đổi số và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 2354-0761, số 301, 2/2021.
35. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh phát triển mới, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, số 03/2021.
36. Phát triển kinh tế số tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 2588-137X, 7/2021.
37. 
Xây dựng chính quyền số hiện nay, Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 2354-0761, số 307, 8/2021.
38. Đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN: 0866-7120, số 23 (777), 8/2021.

- Các bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế
1. Năng lực hoạch định chính sách công của Chính phủ kiến tạo, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Học viện Hành chính vùng Metz, Cộng hòa Pháp và Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, ISBN: 978-604-57-4474-1, 4/2018.
2. Chính sách lương đối với nhà giáo, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và thế giới” do Học viện Quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo – The World Bank tổ chức, ISBN: 978-604-946-493-5, 12/2018.
3. Công chức 4.0, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn” do Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn tổ chức, 3/2019.

- Một số bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước
1. Thực hiện quan điểm của Đảng về đổi mới giáo dục, Hội thảo khoa học Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáp dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam tổ chức), 3/2012.
2. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân trong Hiến pháp, Tọa đàm khoa học “Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” (Tạp chí Cộng sản phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức), 3/2013.
3. Một số giải pháp để thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở giáo dục theo quy định mới, Hội thảo khoa học “Định hướng xây dựng Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục” (Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức), 3/2014.
4. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hội thảo khoa học Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáp dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam tổ chức), 4/2014.
5. Một số góp ý hoàn thiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, Hội thảo khoa học “Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” do Bộ Nội vụ tổ chức, 7/2014.
6. Vận dụng lý thuyết của Peter Drucker trong xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, Hội thảo khoa học Cạc bộ Giám đốc Sở Giáp dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam tổ chức), 4/2015.
7. Hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Hội thảo khoa học “Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triễn bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Thủ Dầu Một – Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức), 12/2017.
8. Vai trò của Học viện Cán bộ trong tiến trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, Hội thảo khoa học “Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, 01/2020.
9. Những thách thức đối với cán bộ lãnh đạo trẻ trong bối cảnh phát triển mới, Hội thảo khoa học “Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức, 3/2020.
10. Chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh phía Nam – vấn đề và giải pháp” (Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Cần Thơ tổ chức), 10/2020.
11. Yêu cầu và điều kiện xây dựng chính quyền đô thị, Hội thảo khoa học “Xây dựng chính quyền đô thị - lý luận và thực tiễn” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Sài Gòn và Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tổ chức, 11/2020.
12. Chuyển đổi số trong quản trị của chính quyền để nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh, Tọa đàm khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của Thành phố trong điều kiện mới” do Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, 11/2020.
13. Xây dựng chính quyền số - khâu then chốt trong chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, 4/2021.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
1. Tài liệu giảng dạy: Quản lý và thực thi hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong giáo dục và đào tạo trong Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh), 2012.
2. Tài liệu giảng dạy: Quản lý và thực thi hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong giáo dục và đào tạo trong Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh), 2012.
3. Tài liệu giảng dạy: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh), 2013.
4. Tài liệu giảng dạy: Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo trong Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh), 2014.
5. Tài liệu giảng dạy: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh), 2014.
6. Tham gia biên soạn tài liệu học tập học phần Hành chính so sánh trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2017.
7. Tham gia biên soạn tài liệu học tập học phần Thông tin trong quản lý trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2017.
8. Tham gia biên soạn tài liệu học tập học phần Quản lý nhà nước về kinh tế trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2018.
9. Tham gia biên soạn tài liệu học tập học phần Quản lý tài chính công trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2018.
10. Tham gia biên soạn tài liệu học tập học phần Quản lý nhà nước về môi trường trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2018.
11. Chủ biên tài liệu học tập Tổng quan về chính sách công trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2018.
12. Chủ biên tài liệu học tập Chính phủ điện tử trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2018.
13. Biên soạn Chuyên đề 4 – Quản trị địa phương trong tài liệu giảng dạy Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 – năm 2019, 2019.
14. Biên soạn Chuyên đề 6 - Xây dựng chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh trong Tập bài giảng: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị, 2021.

Thành tích đã đạt được
- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba theo Quyết định số 78-KT/CTN ngày 11 tháng 02 năm 2004 của Chủ tịch nước;
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân nhân Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 3673/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2020;
- Nhiều giấy khen, bằng khen và nhiều danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.


ThS. Võ Thị Thúy Hằng
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Email: v.tthang@hcmca.edu.vn
TS. GVC. Lê Thị Trúc Anh
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP PHỤ TRÁCH TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
Email: l.ttanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên Tạp chí khoa học (có mã số ISSN)
1. Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ - Số 02(02)2007, Tạp chí Phát triển Nhân lực
2. Bàn về ứng xử văn hóa trong phát triển bền vững - Số 01(05)2008, Tạp chí Phát triển Nhân lực
3. Nhận thức duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Các Mác - Số 04(08)2008, Tạp chí Phát triển Nhân lực
4. Tính năng động trong hệ giá trị văn hóa Nam bộ (qua một số nhà lãnh đạo thời đổi mới) - Số 05(15)2009, Tạp chí Phát triển Nhân lực
5. Đổi mới nhận thức về giao tiếp hành chính của cán bộ công chức nhìn từ vai trò của Nhà nước - Số 05(26)2011, Tạp chí Phát triển Nhân lực
6. Giao tiếp trong công sở hành chính nhìn từ văn hóa ứng xử - Số 02(28)2012, Tạp chí Phát triển Nhân lực
7. Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 từ góc nhìn ngôn ngữ học văn bản - Số 02(33)2013, Tạp chí Phát triển Nhân lực
8. Văn hóa ứng xử với thời gian – một biểu hiện của công sở văn minh hiện đại - Số 05(42)2014, Tạp chí Phát triển Nhân lực
9. Xây dựng văn hóa công sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh – cơ hội và thách thức - Số 06(43)2014, Tạp chí Phát triển Nhân lực
10. Học tập đạo đức, phong cách làm báo Hồ Chí Minh – Nhà báo của Nhân dân - Số 03(46)2015, Tạp chí Phát triển Nhân lực
11. Công sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh – nhìn từ truyền thống
văn hóa 50 năm xây dựng và trưởng thành - Số 05(48)2015, Tạp chí Phát triển Nhân lực
12. Năng lực thông minh xúc cảm (Emotional Intelligence) và việc đào tạo đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp - Số 02(51)2016, Tạp chí Phát triển Nhân lực
13. Tư duy sáng tạo, quyết đoán và nhân văn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – “Tổng công trình sư”, người anh hùng của sự nghiệp đổi mới - Số 02(53)2017, Tạp chí Phát triển Nhân lực
14. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh - Số 06(59)2018, Tạp chí Phát triển Nhân lực
15. Việt Nam và Lào xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng 4.0 – cơ hội, thách thức và một số bài học kinh nghiệm - Số 02(61)2019, Tạp chí Phát triển Nhân lực
16. Tạp chí Phát triển Nhân lực và thương hiệu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, một chặng đường đồng hành và phát triển - Số 05(64)2019 (đồng tác giả Ngô Thị Thanh Tiên), Tạp chí Phát triển Nhân lực
17. Những khó khăn đặt ra cho công tác đào tạo báo chí – truyền thông trực tuyến trong bối cảnh cách mạng 4.0 ở nước ta hiện nay - Số 06(65)2019, Tạp chí Phát triển Nhân lực
18. Góp bàn về cuộc chiến chống tin giả (fake news) trên mạng xã hội – nhìn từ đại dịch Covid-19 - Số 02(67)2020, Tạp chí Phát triển Nhân lực
19. Biên tập viên báo chí, xuất bản – nghề làm vườn thầm lặng – Số 3(68)2020, Tạp chí Phát triển Nhân lực
20. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta về phát triển nguồn lực văn hóa, con người Việt Nam qua Văn kiện các kì Đại hội (từ 1986 đến nay), số 02 (02)2021, Tạp chí khoa học Phát triển nhân lực
21. Tạp chí Xây dựng Đảng: “Chấp hành kỷ luật thời gian làm việc – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp”- Số 11 năm 2017, trang 39 – 42.
22. Tạp chí Xây dựng Đảng: “Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng Chính phủ điện tử ở TP. Hồ Chí Minh”, Số 8 năm 2019.

- Các bài viết cho hội thảo, tọa đàm khoa học
1. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, bài viết: “Giải pháp nâng cao chất lượng đối với việc phát huy các giá trị văn hóa của quản trị địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” (trang 22-24) tổ chức tại tỉnh Bình Dương ngày 20 tháng 12 năm 2017.
2. Kỷ yếu Tọa đàm khoa học Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hiện nay, bài viết: “Thách thức của thời đại Internet và truyền thông xã hội – những yêu cầu đặt ra đối với người làm báo hiện nay”, Ban Tuyên giáo Thành ủy – Sở Thông tin và Truyền thông – Hội Nhà báo, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/10/2017, trang 178 – 189.
3. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Học viện Chính trị Khu vực II: “Xây dựng đô thị thông minh của một số nước trên thế giới – kinh nghiệm đối với Việt Nam”, tháng 11/2019.
4. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển Khoa học ở các tỉnh, thành phía Nam – Vấn đề và giải pháp, bài viết: “Chiến lược truyền thông hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn bền vững trong quá trình thực hiện mô hình xử lý rác thải bằng công nghệ đốt – phát điện tại Thành phố Hồ Chí Minh” thuộc chương trình Hợp tác nghiên cứu giữa Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Cần Thơ, tổ chức tại Tỉnh Cần Thơ) tháng 11/2020.
5. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển nghề Công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, bài viết: “Giải pháp tăng cường tính chuyên nghiệp cho nhân viên nghề công tác xã hội” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 3 năm 2021.
6. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết: “Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nếp sống văn minh đô thị theo tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đồng tổ chức với Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, tháng 10/2020.

- Sách chuyên khảo và các công trình sách, dự án, đề án khoa học
1. Văn hóa giao tiếp trong công sở hành chính (trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến nay), Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, năm 2018 – Sách chuyên khảo, viết chính.
2. Văn hóa người Việt vùng Tây Nam bộ (GS.VS. Trần Ngọc Thêm), NXB Văn Hóa - Văn Nghệ, tái bản năm 2018 - tham gia viết chung.
3. Đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý – Kinh nghiệm từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (TS. Tần Xuân Bảo), NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật – tham gia viết chung
4. Cẩm nang Kỹ năng trong Quản lý đào tạo (nhiều tác giả), NXB. Lý luận chính trị, năm 2019, công trình hợp tác giữa Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) – tham gia viết chung.
5. Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (nhiều tác giả), NXB. Lý luận chính trị, năm 2020 – tham gia viết chung.
6. Đề án: “Sắp xếp, quản lý, phát triển Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. HCM đến năm 2025) – tham gia viết chung, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông duyệt, cấp Giấy phép hoạt động Báo chí in số 551-GP/BTTTT ngày 26 tháng 11 năm 2020.
7. Đề án: “Triển khai hệ thống dạy học trực tuyến tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” (tham gia viết chung, đã nghiệm thu và triển khai thực hiện từ tháng 9/2020).
8. Dự án: “Xây dựng và triển khai nâng cấp cổng thông tin điện tử Học viện Cán bộ Thành phố” (tham gia viết chung, đã nghiệm thu và đang triển khai thực hiện từ tháng 12/2020).

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen Giảng viên giỏi Xuất sắc toàn quốc năm 2005 do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia trao tặng theo Quyết định số 383/QĐ-HVCTQG ngày 27/10/2005.
- Bằng khen UBND Thành phố năm 2006 theo Quyết định số 513/QĐ-UB ngày 06/02/2007.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 10/09/2008.
- Bằng khen của UBND TP.HCM về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2018-2019, 2019-2020 theo Quyết định số…../QĐUB ngày 06 tháng 10 năm 2020.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2020 theo Quyết định số …./QĐUB ngày 4 tháng 4 năm 2020.
- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng năm 2019.

3.2. Viên chức

1) Nguyễn Thị Bích
Thư viện viên
Email: n.tbich@hcmca.edu.vn

2) Nguyễn Tuyến
Thư viện viên
Email: n.tuyen@hcmca.edu.vn

3) ThS. Lương Trung Trực
Thư viện viên
Email: l.ttruc@hcmca.edu.vn

4) ThS. Nguyễn Thị Thùy Quyên
Thư viện viên
Email: n.ttquyen@hcmca.edu.vn

5) ThS. Nguyễn Ngọc Tú
Thư viện viên
Email: n.tntu@hcmca.edu.vn

6) ThS. Nguyễn Hoàng Nhân
Chuyên viên 
Email: n.hnhan@hcmca.edu.vn

7) ThS. Phan Thị Thủy Tiên
Chuyên viên
Email: p.tttien@hcmca.edu.vn

8) Dương Thị Cẩm Nhung
Chuyên viên
Email: d.tcnhung@hcmca.edu.vn

9) Nguyễn Thành Lân
Chuyên viên
Email: n.tlan@hcmca.edu.vn

10) ThS. Ngô Thị Thanh Tiên
Chuyên viên
Email: n.tttien@hcmca.edu.vn

11) Nguyễn Ngọc Thảo
Cán sự 
Email: n.nthao@hcmca.edu.vn