Phòng Quản lý đào tạo

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung 

1.1. Tên Phòng
- Tiếng Việt: Phòng Quản lý đào tạo
- Tiếng Anh: DEPARTMENT OF TRAINING ADMINISTRATION

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: 028.38412405 – 116; 028.22437845
- Email: qldt@hcmca.edu.vn

2. Giới thiệu về Phòng Quản lý đào tạo
   Phòng Quản lý đào tạo được thành lập từ ngày 19 tháng 10 năm 1998 đến nay (trước đây là Phòng Đào tạo của Trường Cán bộ Thành phố).

2.1. Chức năng, nhiệm vụ
- Thực hiện kế hoạch đào tạo và quản lý chương trình Trung cấp chính trị đối với Trung tâm chính trị 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức; các Sở, Ban ngành và một số đơn vị khác trên địa bàn Thành phố.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo và quản lý chương trình Đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học với 05 chuyên ngành: Quản lý nhà nước, Luật, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Công tác xã hội.
- Liên kết đào tạo các chương trình: Cử nhân và cao cấp lý luận chính trị; Cử nhân các chuyên ngành: Xây dựng Đảng, Công tác Tổ chức, Công tác Kiểm tra; Cử nhân Luật và Quản trị địa phương; Cao học các chuyên ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý công; Luật; Quan hệ quốc tế;…. với các đơn vị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, các trường Đại học thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh...
- Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện.
- Tham mưu giúp Ban chỉ đạo ISO của Học viện, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm của Ban Giám đốc với các đơn vị trực thuộc Học viện Cán bộ.
- Tham mưu Ban giám đốc xây dựng quy trình đánh giá kiểm định chất lượng Đại học tại Học viện Cán bộ.
- Thanh tra giáo dục.
- Quản lý hoạt động công tác sinh viên.

2.2. Thành tích Phòng Quản lý đào tạo đã đạt được
- Bằng khen đạt thành tích đóng góp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Thủ tướng Chính phủ năm 2000 – 2002;
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố năm 1999, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2018 và 2019;
- Danh hiệu “Chi bộ trong sạch – vững mạnh” các năm: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,…

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Phòng


TS. Phạm Ngọc Lợi
TRƯỞNG PHÒNG
Email: p.nloi@hcmca.edu.vn

Các công trình khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí quốc tế
1. Ho Chi Minh’s Thought on Moral Education of the Youth in His Testament [Volume 7, Issue 5, May 2020, PP 14-19 ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online) http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0705002 www.arcjournals.org], Tạp chí: International Journal of Humanities social science anh Education (IJHSSE);
2. Ho Chi Minh’s Thought on Community Development Through the Literary Work“MassMobilization”[2020;8(3):68-74 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijp doi:10.11648/j.ijp.20200803.12 ISSN: 2330-7439 (Print); ISSN: 2330-7455 (Online)]; Tạp chí: International Journal of Philosophy;
3. Fighting Against the Wrong Argument That the Communist Party of Vietnam Should Not Consider Marxism-Leninism and Ho Chi Minh’s Thought the Ideological Foundation [2020; 6(3): 89-93 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ashdoi: 10.11648/j.ash.20200603.12, ISSN: 2472-0941 (Print); ISSN: 2472-0984 (Online)], Tạp chí: Advances in Sciences and umanities;
4. Ho Chi Minh’s thought on Mass Mobilization and the application of this view by the Communist party of Vietnam in current situation. [Vol. 6, No. 1; 2021, ISSN 2576-103X E-ISSN 2576-1048 Published by CRIBFB, USA], Tạp chí: American International Journal of Social Science Research;
5. The Role of the Government’s Mass Mobilization in Stabilizing the People's Situation in the Districts of Ho Chi Minh City Today. [Volume 8, Issue 3, March 2021, PP 52-59;ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online); https://doi.org/10.20431/2349-0381.0803005;www.arcjournals.org],Tạp chí: International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE);
6. Whether It Is Suitable or Not When the Communist Party of Vietnam and Vietnamese People Follow the Theory of Marxism-Leninism. [2021; 9(1): 1-4; http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijp; doi:10.11648/j.ijp.20210901.11; ISSN: 2330-7439 (Print); ISSN: 2330-7455 (Online)]; Tạp chí: International Journal of Philosophy;
7. Government’s Mass Mobilization in Administrative Reforms in Ho Chi Minh CityToday.[2021;10(1):27-33;http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajap; doi: 10.11648/j.ajap.20211001.15; ISSN: 2328-5664 (Print); ISSN: 2328-5672 (Online)], Tạp chí: American Journal of Applied Psychology….

- Các bài viết đăng trên tạp chí trong nước:
1. Tạp chí Phát triển Nhân lực: Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên ở TP. HCM (2013); Xây dựng đội ngũ cán bộ Dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh (2015); Những khó khăn, thách thức đối với tổ chức và hoạt động Đoàn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay (2019).
2. Tạp chí khoa học chính trị, học viên khu vực II: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy kiểm tra quận ủy 12, thành phố Hồ Chí Minh (2016).
3. Tạp chí Xây dựng Đảng: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra ở Thành phố Hồ Chí Minh (2016); ….

- Các bài viết cho hội thảo khoa học:
1. Nữ lao động nhập cư và những rủi ro trên bước đường mưu sinh (Hội thảo quốc tế “Di cư và đa văn hóa: sự thay đổi, thích ứng và các vấn đề giới”, 2019);
2. Những thuận lợi, khó khăn và một số kinh nghiệm bước đầu trong thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã hiện nay (Hội thảo: Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp – từ lý luận dến thực tiễn, 2019);
3. Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hội thảo: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn, 2019)…

- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy:
1. Mối quan hệ giữa công tác kiểm tra Đảng và công tác thanh tra Nhà nước (do TS. Lê Văn Cường chủ biên, Nxb LLCT, 2016);
2. Xây dựng cơ chế thực hiện dân chủ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam – Cơ sở lý luận, thực tiễn (do PGS, TS. Dương Trung Ý chủ biên, Nxb LLCT, 2016);
3. Chất lượng công tác kiểm tra của uỷ ban kiểm tra huyện uỷ ở miền Đông Nam bộ giai đoạn hiện nay (chủ biên, Sách, Nxb. LLCT, 2018).

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước quy định):

Cấp Học viện: Chất lượng công tác kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra quạn ủy 12 giai đoạn hiện nay (2013); Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nơi thí diểm không tổ chức Hội đồng nhân dân trên địa bàn quận Bình Thạnh hiện nay (2021);

Cấp Thành phố, Bộ: Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong bộ máy Nhà nước ở Việt Nam hiện nay (2012 – 2013); Xây dựng đời sống văn hoá ở các xã nông thôn mới Thành phố HCM (2015 – 2016); Công tác tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay (2018 – 2019); Công tác dân vận chính quyền ở các quận, huyện Thànhy phố Hồ Chí Minh hiện nay (2020 – 2021).

Cấp Nhà nước: Mô hình tổ chức hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh- những vấn đề đang đặt ra và kiến nghị (2020).

Thành tích đã đạt được
1. Cấp Trung ương: Thành tích xuất sắc tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường các bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI- Năm 2017; Gương điển hình tiên tiến của các Trường chính trị giai đoạn 2015-200,….
2. Cấp Thành phố: Tuyên dương Gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Thành phố giai đoạn 2016 – 2018; Thành tích xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2015-2016, 2016 – 2017, 2017-2018 và 2018 - 2019).
3. Cấp Học viện: Giảng viên giảng dạy xuất sắc; Thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2017); Chiến sĩ thi đua cơ sở: các năm 2018, 2019, 2020,...


ThS. Phạm Truyền Thống
Phó Trưởng phòng phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính,
chương trình liên kết đào tạo cử nhân - cao cấp chính trị

Email: p.tthong@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Tăng cường quản lý Nhà nước về Internet tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Tài chính, (11), tr. 87 – 91. (2017)
2. Cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế – Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 230 – 237 (2019)
3. Tính hai mặt của internet, truyền thông xã hội và một số kiến nghị, giải pháp quản lý Nhà nước về Internet và truyền thông xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, Tạp chí Phát triển Nhân lực. (2016)
4. Quản lý nhà nước về Internet của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Luận văn Thạc sỹ. 2016).
5. Sự lãnh đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác báo chí, truyền thông, Tạp chí Lý luận Chính trị (bằng Tiếng Anh).(2021)

Thành tích đã đạt được
- Năm 2014 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
- Năm 2019 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lý luận Chính trị
- Bằng khen UBND Thành phố: 2010, 2015, 2020
- Năm 2020 Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020


ThS. Bùi Đức Toàn
Phó Trưởng phòng phụ trách chương trình đào tạo Đại học
Email: b.dtoan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1.Phòng chống HIV/AIDS cho công nhân xây dựng tại TPHCM (2001).
2. Nghiên cứu đánh giá nhu cầu về thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của công nhân tại 2 nhà máy Pungkook Sài Gòn Corporation và Chí Hùng Footwear Company - 2004.
3. Nâng cao năng lực nghiên cứu và giảm nghèo tại cộng đồng nông thôn tỉnh Kiên Giang theo phương pháp huy động sự tham gia của người dân (xã Giục Tượng huyện Châu Thành tỉnh Kiên giang) - 2006.
4. Nghiên cứu hiện trạng và các giải pháp hoàn thiện thiết chế văn hóa ở các xã ngoại thành TP Hồ Chí Minh - 2006.
5. Phát huy vai trò của công đoàn ở khu chế xuất Tân Thuận – Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - 2006.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Dự án nghiên cứu “Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh”, tài trợ bởi tổ chức ROSA – Đức (2010)
2. Nghiên cứu lượng giá chương trình can thiệp giảm hại AIDS, Ủy ban phòng chống AIDS (2008)
3. Những khác biệt trong các quan điểm về tiến hóa xã hội của A.Comte, H.Spencer và E.Durkhiem (Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ trường Đại học KHXH&NV - 2006).
4. Nghiên cứu đào tạo xã hội học theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 06 (130) - 2009.
5. Bài báo Hiệu quả Dự án hợp tác quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc nhìn từ kết quả khảo sát thực trạng đời sống công nhân nhập cư tại Bình Dương trên tạp chí Phát triển Nguồn nhân lực của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - 2020.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019, 2020.


ThS. Ngô Tôn Quyền
Phó Trưởng phòng phụ trách Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Email: n.tquyen@hcmca.edu.vn

Thành tích đã đạt được
   Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hàng năm


ThS. Đoàn Nguyễn Thùy Trang
Phó Trưởng phòng phụ trách Thanh tra giáo dục
Email: d.nttrang@hcmca.edu.vn

Các công trình NCKH đã công bố
1. Bài viết: “Nhà cách mạng Trần Bạch Đằng với công cuộc đổi mới”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp thành phố “Đồng chí Trần Bạch Đằng, người Cộng sản kiên trung” (TP.HCM, 7/2016).
2. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - động lực mới của Thành phố. Tạp chí Phát triển nhân lực số 02(53), 2017.
3. Tìm hiểu chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Tạp chí Phát triển Nhân lực số 05(58), 2018.
4. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài khoa học cấp thành phố (2018).
5. Quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (2018-2019).
6. “Trí thức Việt Nam đầu thế kỷ XX với vấn đề quốc học, quốc văn”. Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM (2018).
7. “Vấn đề quốc văn trong nền giáo dục Pháp – Việt ở Việt Nam đầu thế kỷ XX”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Giáo dục Pháp – Việt cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX”, Nhà xuất bản Đại học Huế (2021).

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018, 2019.
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM năm 2005, 2017, 2019.
- Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam năm 2005, 2018.


ThS. Nguyễn Thị Minh Ngân
Phó Trưởng phòng phụ trách Công tác sinh viên
Email: n.tmngan@hcmca.edu.vn

Thành tích đã đạt được
   Đạt danh hiệu lao động tiên tiến hằng năm


3.1.2. Viên chức

1) ThS. Phạm Hữu Công
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
- Email: p.hcong@hcmca.edu.vn

2) ThS. Trần Thị Ngọc Hân
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
- Email: t.tnhan@hcmca.edu.vn

3) CN. Võ Thị Thùy Trang
- Chuyên viên phụ trách chương trình Trung cấp lý luận chính trị.
- Email: v.tttrang@hcmca.edu.vn

4) ThS. Nguyễn Thị Phương Lan
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị và Cao học.
- Email: n.tplan@hcmca.edu.vn

5) CN. Võ Phương Khanh
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
- Địa chỉ email: v.pkhanh@hcmca.edu.vn

6) CN. Trần Hải Nam
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
- Email: t.hnam@hcmca.edu.vn

7) CN. Nguyễn Thị Bích Liên
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
- Email: n.tblien@hcmca.edu.vn

8) CN. Nguyễn Thị Linh Thi
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Đại học.
- Email: n.tlthi@hcmca.edu.vn

9) ThS. Nguyễn Trần Yên Hạ
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Đại học.
- Email: n.tyha@hcmca.edu.vn

10) ThS. Đoàn Võ Khánh Hiền
- Chuyên viên phụ trách Đại học và đảm bảo chất lượng
- Email: d.vkhien@hcmca.edu.vn

11) ThS. Phạm Công Danh
- Chuyên viên phụ trách bộ phận Khảo thí
- Email: p.cdanh@hcmca.edu.vn

12) CN. Nguyễn Văn Mai
- Chuyên viên phụ trách bộ phận Khảo thí
- Email: p.cdanh@hcmca.edu.vn

13) CN. Nguyễn Công Lý
- Chuyên viên phụ trách bộ phận Khảo thí
- Email: n.cly@hcmca.edu.vn

14) CN. Trần Nam Hiệp

- Chuyên viên phụ trách phòng Công tác sinh viên
- Email: t.nhiep@hcmca.edu.vn