Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung

1.1. Tên Phòng
- Tiếng Việt: Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Tiếng Anh: DEPARTMENT OF PLANNING AND FINANCE

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: 028.38412405
- Email: kttc@hcmca.edu.vn

2. Giới thiệu về Phòng Kế hoạch – Tài chính

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
- Phòng Kế toán–Tài chính được thành lập theo Quyết định số 349/QĐ- HVCB ngày 24/04/2015 với tư cách là một đơn vị nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Ban giám đốc Học viện tổ chức quản lý công tác kế toán - tài chính của Học viện theo quy định của pháp luật, đã được xây dựng cùng với Đề án thành lập Học viện.
- Cùng với sự phát triển của Học viện đến ngày 29/05/2018, Giám đốc Học viện đã có Quyết định số 573/ QĐ- HVCB, về việc đổi tên Phòng Kế toán - Tài chính thành Phòng Kế hoạch - Tài chính như hiện nay. Trong những năm qua, các tên gọi tuy có thay đổi cho thích hợp với quy mô phát triển và đặc điểm của Học viện, song không ngoài mục tiêu để Phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng; phục vụ cho các hoạt động của Học viện.

2.2. Chức năng
- Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Học viện có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức quản lý công tác kế hoạch- tài chính - kế toán của Học viện theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu biện pháp, quy chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện công tác kế toán đạt hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành.

2.3. Nhiệm vụ
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Học viện, các nguồn thu từ học phí, chi phí và các nguồn thu khác để lập dự toán thu chi hàng năm theo quy định; chủ động cân đối giữa các nguồn thu và nhu cầu chi để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của Học viện.
- Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi; kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu-chi, tình hình thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước cũng như của Học viện nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Học viện theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả.
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Học viện.
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.
- Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo chế độ quy định.
- Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác.
- Tổ chức triển khai, phổ biến, xây dựng các quy chế, quy định và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách tài chính theo quy định.
- Chủ trì hoặc phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan để xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

2.4. Thành tích Phòng đã đạt được
- Tập thể lao động xuất sắc 05 năm học liền: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
- Bằng khen của UBNDTP năm học 2014-2015, 2017-2018, 2019-2020


3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Phòng


ThS. Nguyễn Thị Kim Chi
Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng
Email: n.tkchi@hcmca.edu.vn

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 2015- 2016, 2017-2018.
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2014- 2015, 2015-2016, 2016-2017, 2019-2020

3.2. Viên chức của Phòng

1) ThS. Cao Tú Vân
Kế toán tổng hợp
Email: c.tvan@hcmca.edu.vn

2) ThS. Ngô Quang Trung
Kế toán viên
Email: n.qtrung@hcmca.edu.vn

3) ThS. Trần Tuyết Hạnh
Kế toán viên
Email: t.thanh@hcmca.edu.vn

4) CN. Nguyễn Trọng Trang
Kế toán viên
Email: n.ttrang@hcmca.edu.vn

5) ThS. Đỗ Thị Thùy Trang 
Kế toán viên
Email: d.tttrang1@hcmca.edu.vn

6) CN. Châu Thùy Long Hải
Kế toán viên
Email: c.tlhai@hcmca.edu.vn

7) CN. Nguyễn Quỳnh Như
Thủ quỹ
Email: n.qnhu@hcmca.edu.vn