Phạm Thị Huyền Ngân

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Phạm Thị Huyền Ngân

GIẢNG VIÊN

Email: p.thngan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp, (2019), Cấp cơ sở, Thành viên

- Bài viết cho hội thảo khoa học
Tăng trưởng xanh – xu thế tất yếu trong phát triển kinh tế bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh, (2019), Kỷ yếu hội thảo: Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

- Bài viết cho tạp chí:
Sự cần thiết phải cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, (2018), Tạp chí Phát triển nhân lực (số 6), Tr.01 – 02.

Bản in