Phạm Ngọc Lợi

Cập nhật ngày: 01/11/2021


TS. Phạm Ngọc Lợi
TRƯỞNG PHÒNG
Email: p.nloi@hcmca.edu.vn

Các công trình khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí quốc tế
1. Ho Chi Minh’s Thought on Moral Education of the Youth in His Testament [Volume 7, Issue 5, May 2020, PP 14-19 ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online) http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0705002 www.arcjournals.org], Tạp chí: International Journal of Humanities social science anh Education (IJHSSE);
2. Ho Chi Minh’s Thought on Community Development Through the Literary Work“MassMobilization”[2020;8(3):68-74 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijp doi:10.11648/j.ijp.20200803.12 ISSN: 2330-7439 (Print); ISSN: 2330-7455 (Online)]; Tạp chí: International Journal of Philosophy;
3. Fighting Against the Wrong Argument That the Communist Party of Vietnam Should Not Consider Marxism-Leninism and Ho Chi Minh’s Thought the Ideological Foundation [2020; 6(3): 89-93 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ashdoi: 10.11648/j.ash.20200603.12, ISSN: 2472-0941 (Print); ISSN: 2472-0984 (Online)], Tạp chí: Advances in Sciences and umanities;
4. Ho Chi Minh’s thought on Mass Mobilization and the application of this view by the Communist party of Vietnam in current situation. [Vol. 6, No. 1; 2021, ISSN 2576-103X E-ISSN 2576-1048 Published by CRIBFB, USA], Tạp chí: American International Journal of Social Science Research;
5. The Role of the Government’s Mass Mobilization in Stabilizing the People's Situation in the Districts of Ho Chi Minh City Today. [Volume 8, Issue 3, March 2021, PP 52-59;ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online); https://doi.org/10.20431/2349-0381.0803005;www.arcjournals.org],Tạp chí: International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE);
6. Whether It Is Suitable or Not When the Communist Party of Vietnam and Vietnamese People Follow the Theory of Marxism-Leninism. [2021; 9(1): 1-4; http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijp; doi:10.11648/j.ijp.20210901.11; ISSN: 2330-7439 (Print); ISSN: 2330-7455 (Online)]; Tạp chí: International Journal of Philosophy;
7. Government’s Mass Mobilization in Administrative Reforms in Ho Chi Minh CityToday.[2021;10(1):27-33;http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajap; doi: 10.11648/j.ajap.20211001.15; ISSN: 2328-5664 (Print); ISSN: 2328-5672 (Online)], Tạp chí: American Journal of Applied Psychology….

- Các bài viết đăng trên tạp chí trong nước:
1. Tạp chí Phát triển Nhân lực: Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên ở TP. HCM (2013); Xây dựng đội ngũ cán bộ Dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh (2015); Những khó khăn, thách thức đối với tổ chức và hoạt động Đoàn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện nay (2019).
2. Tạp chí khoa học chính trị, học viên khu vực II: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy kiểm tra quận ủy 12, thành phố Hồ Chí Minh (2016).
3. Tạp chí Xây dựng Đảng: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra ở Thành phố Hồ Chí Minh (2016); ….

- Các bài viết cho hội thảo khoa học:
1. Nữ lao động nhập cư và những rủi ro trên bước đường mưu sinh (Hội thảo quốc tế “Di cư và đa văn hóa: sự thay đổi, thích ứng và các vấn đề giới”, 2019);
2. Những thuận lợi, khó khăn và một số kinh nghiệm bước đầu trong thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã hiện nay (Hội thảo: Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp – từ lý luận dến thực tiễn, 2019);
3. Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hội thảo: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn, 2019)…

- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy:
1. Mối quan hệ giữa công tác kiểm tra Đảng và công tác thanh tra Nhà nước (do TS. Lê Văn Cường chủ biên, Nxb LLCT, 2016);
2. Xây dựng cơ chế thực hiện dân chủ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam – Cơ sở lý luận, thực tiễn (do PGS, TS. Dương Trung Ý chủ biên, Nxb LLCT, 2016);
3. Chất lượng công tác kiểm tra của uỷ ban kiểm tra huyện uỷ ở miền Đông Nam bộ giai đoạn hiện nay (chủ biên, Sách, Nxb. LLCT, 2018).

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước quy định):

Cấp Học viện: Chất lượng công tác kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra quạn ủy 12 giai đoạn hiện nay (2013); Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nơi thí diểm không tổ chức Hội đồng nhân dân trên địa bàn quận Bình Thạnh hiện nay (2021);

Cấp Thành phố, Bộ: Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong bộ máy Nhà nước ở Việt Nam hiện nay (2012 – 2013); Xây dựng đời sống văn hoá ở các xã nông thôn mới Thành phố HCM (2015 – 2016); Công tác tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay (2018 – 2019); Công tác dân vận chính quyền ở các quận, huyện Thànhy phố Hồ Chí Minh hiện nay (2020 – 2021).

Cấp Nhà nước: Mô hình tổ chức hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh- những vấn đề đang đặt ra và kiến nghị (2020).

Thành tích đã đạt được
1. Cấp Trung ương: Thành tích xuất sắc tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường các bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI- Năm 2017; Gương điển hình tiên tiến của các Trường chính trị giai đoạn 2015-200,….
2. Cấp Thành phố: Tuyên dương Gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Thành phố giai đoạn 2016 – 2018; Thành tích xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2015-2016, 2016 – 2017, 2017-2018 và 2018 - 2019).
3. Cấp Học viện: Giảng viên giảng dạy xuất sắc; Thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2017); Chiến sĩ thi đua cơ sở: các năm 2018, 2019, 2020,...

Bản in