Nguyễn Thị Toàn Thắng

Cập nhật ngày: 04/11/2021


TS. Nguyễn Thị Toàn Thắng
TRƯỞNG BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI
Email: n.ttthang@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Mộ cổ Cù Lao phố – Giá trị và tiềm năng du lịch, (2007), Tập san Khoa học xã hội và nhân văn, số 38.
2. Bàn v