Nguyễn Anh Vũ

Cập nhật ngày: 28/02/2022

ThS. Nguyễn Anh Vũ

GIẢNG VIÊN

Email: n.avu@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh qua bản Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 2018, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859 - 2732
2. Bình luận một số điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018, 2019, Tạp chí Phát triển nhân lực. ISSN: 1859 – 2732

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, 2020, Hội thảo khoa học Đại học Quốc gia.
2. Đổi mới hoạt động tiếp công dân ở Việt Nam hiện nay – Tham khảo kinh nghiệm của Hàn Quốc, 2021, Hội thảo khoa học Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Tài liệu học tập chương trình đào tạo đại học ngành Luật: “Luật học so sánh”, (2021), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành tích đã đạt được
- Giấy khen số 860/QĐ-HVCB của Giám đốc Học viện Cán bộ về thành tích đạt danh hiệu “Giảng viên giảng dạy giỏi” Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi Học viện Cán bộ (2020).

Bản in