• Hội thảo khoa học Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
    Hội thảo khoa học Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

    04/08/2020

    Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực II phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam”.