Lê Thị Sáu

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Lê Thị Sáu

GIẢNG VIÊN

Email: l.tsau@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, (2016), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
2. Chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Quận 12 hiện nay, (2019), Cấp cơ sở, Thành viên

- Các bài viết cho tạp chí
1. Tìm hiểu phương pháp đoàn kết với đồng bào Công giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh, (2010), Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông
2. Một số lưu ý khi giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Chính trị hiện nay, (2009), Tạp chí Giáo dục Lý luận
3. Xứng đáng với niềm tin Bác dành cho thanh niên, (2009), Tạp chí Thanh niên
4. Biện pháp phát huy tính cực học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh của học viên trong chương trình TC LLCT, (2018), Tạp chí Phát triển Nhân lực
5. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đối với công cuộc khôi phục và xây dựng kinh tế nước ta, (2018), Thông tin khoa học chính trị

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- từ chủ trương của đảng đến thực tiễn ở Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Kỷ yếu Hội thảo: Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay do Học viện CTKV II
2. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh theo Di chúc của Hồ Chủ tịch, (2019), Hội thảo 50 năm Đảng bộ, Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
3. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học hiện nay, 2020, Kỷ yếu Hội thảo “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác- Lênin”

- Các sách, tài liệu học tập
1. Xây dựng Đảng về đạo đức (Chủ biên), (2020), Tài liệu học tập Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM
2. Lịch sử các Đảng Chính trị trên thế giới (Đồng chủ biên), (2020), Tài liệu học tập Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM.

Bản in