Lê Thị Linh Trang

Cập nhật ngày: 29/10/2021


TS. Lê Thị Linh Trang
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: l.tltrang@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Năm 2005: Tác giả biên soạn Kỹ năng học tập ở đại học - Tài liệu học tập 30 tiết cho chương trình đào tạo cử nhân Đại học Bolton, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
2. Năm 2014: Tác giả biên soạn sách Nếp sống thị dân ở TP. Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Cán bộ TP.HCM.
3. Năm 2017: Đồng chủ biên Tài liệu học tập Tâm lý học Đại cương, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
4. Năm 2017: Chủ biên Sách Nghiên cứu hành vi văn minh đô thị của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Năm 2002: Tác giả Luận văn Thạc sĩ Tâm lý “Thái độ đối với quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên Học viện Ngân hàng Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh”, Viện Khoa học Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Năm 2008: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở “Một số biện pháp xây dựng động cơ học tập tích cực của học viên trường Cán Bộ Tp.HCM”.
3. Năm 2013: Tác giả Luận án Tiến sĩ Tâm lý học “Nghiên cứu hành vi văn minh đô thị của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh”, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
4. Từ năm 2013 đến 2015: Tham gia đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biện pháp rèn luyện kỹ năng xúc cảm - xã hội cho học sinh tiểu học”.
5. Từ năm 2013 đến 2015: Tham gia đề tài cấp Bộ “Giáo dục văn hóa công nghiệp cho học sinh trong nhà trường phổ thông”.
6. Từ năm 2017 đến 2018: Tham gia đề tài cấp Bộ “Cảm xúc tại nơi làm việc và ảnh hưởng của nó đến hành vi thực hiện công việc của người lao động”.
7. Năm 2017: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở “Các loại hình cảm xúc trải nghiệm ở nơi làm việc của người lao động tại Học viện Cán bộ TP.HCM”.
8. Từ năm 2018 đến 2019: Tham gia đề tài cấp cơ sở “Phát huy vai trò tham gia của người dân vào xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường hợp huyện Củ Chi)”.
9. Năm 2019: Tham gia đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khung năng lực của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

- Các bài viết cho tạp chí
1. Bài viết “Xây dựng khung năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tại các trường phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018”, 2020, Tạp chí khoa học Quản lý giáo dục.
2. Bài viết “Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cán bộ quản lý cấp phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh”, 2020, Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn.
3. Bài viết “Mức độ tham gia của người dân huyện Củ Chi TP.HCM trong quá trình xây dựng nông thôn mới”, Số 5 - 2019, Tạp chí Phát triển nhân lực – Học viện Cán bộ TP.HCM.
4. Bài viết Xây dựng và phát triển Học viện Cán bộ TP.HCM trở thành “Học viện thông minh”, 2019, Số 3, Tạp chí Phát triển nhân lực – Học viện Cán bộ TP.HCM.
5. Bài viết “Cảm nhận hạnh phúc trong công việc của người lao động tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh”, Số 1 - 2018, Tạp chí Phát triển nhân lực – Học viện Cán bộ TP.HCM.
6. Bài viết Xu hướng hành vi văn minh đô thị của thanh niên TP.HCM, 2013, Tạp chí Tâm lý học.
7. Bài viết Hành vi văn minh đô thị thể hiện trong mối quan hệ với người khác của thanh niên TP.HCM, 2013, Tạp chí Tâm lý học.
8. Bài viết Hành vi lệch chuẩn của thanh niên hiện nay – những vấn đề cần quan tâm, 2013, Tạp chí Phát triển nhân lực.
9. Bài viết Nghiên cứu nếp sống văn minh đô thị nhìn từ thuyết hành vi, 2013, Tạp chí Phát triển nhân lực.
10. Bài viết Giáo dục nếp sống, hành vi văn minh đô thị cho học sinh ở TP.HCM, 2012, Tạp chí Giáo dục.
11. Bài viết Giáo dục hành vi văn minh đô thị cho học sinh từ nhận thức của họ, 2012, Tạp chí Giáo dục.
12. Bài viết Nhận thức về nghề nghiệp của nhóm giảng viên trẻ ở các trường cao đẳng – đại học Tp.HCM, 2009, Tạp chí Tâm lý học – Viện Tâm lý học.
13. Bài viết Động cơ học tập của học viên trung cấp chính trị trường Cán Bộ TP.HCM, 2009, Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết “Lý luận về hình thành kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên ngành Công tác xã hội từ một số quy định pháp luật ở Việt nam về Nghề công tác xã hội”, 2021, Hội thảo khoa học cấp Học viện “Phát triển nghề Công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay”.
2. Bài viết “Tăng cường trang bị kỹ năng thực hành nhằm đảm bảo năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành công tác xã hội”, 2021, Hội thảo khoa học cấp Học viện “Phát triển nghề Công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay”.
3. Bài viết “Lý luận về kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp công dân”, 2021, Hội thảo khoa học cấp Học viện “Hoạt động Tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn”.
4. Bài viết “Xây dựng khung năng lực giảng viên để phát triển đội ngũ GV HVCB TP.HCM”, 2020, Tọa đàm khoa học “Phát triển đội ngũ giảng viên tại Học viện Cán bộ Thành phố” của Khoa Quản lý hành chính.
5. Bài viết “Độ tuổi của người lao động – một trong những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm cảm xúc của họ trong môi trường làm việc”, 2020, Tọa đàm khoa học: “Sự hài lòng của viên chức người lao động với Học viện Cán bộ TP.HCM hiện nay” của Khoa Đại cương.
6. Bài viết “Thực tiễn tham vấn học đường – Từ góc nhìn của phòng Tham vấn tâm lý Học viện Cán bộ TP.HCM”, 2020, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển công tác tâm lý học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mơ hình và cơ chế”.
7. Bài viết “Xây dựng khung năng lực giảng viên để phát triển đội ngũ GV HVCB TP.HCM”, 2020, đề tài: “Phát triển đội ngũ giảng viên tại Học viện Cán bộ Thành phố” của Khoa Quản lý hành chính.
8. Bài viết “Biểu hiện hành vi văn minh đô thị của thanh niên TP.HCM”, 2019, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý học”.
9. Bài viết “Khung năng lực và thực trạng năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại TP.HCM”, 2019, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế HVCB TP.HCM – Lào “Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chất lượng cao trong cuộc CMCN 4.0 tại TP.HCM & thủ đô Viêng Chăn”.
10. Bài viết “Nhận thức của nữ sinh viên về vai trò của nữ trí thức Việt Nam hiện nay”, 2019, Hội thảo “Vai trò nữ trí thức TP.HCM trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế”, HVCB – Hội Nữ trí thức TP.HCM đồng tổ chức.
11. Bài viết “Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại các trường chính trị cấp tỉnh – qua thực tiễn Học viện Cán bộ TP.HCM”, 2018, Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
12. Bài viết “Biện pháp rèn luyện kỹ năng xúc cảm xã hội cho học sinh tiểu học”, 2018, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 6.
13. Bài viết “Thực trạng kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục của học sinh tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh”, 2018, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 6.
14. Bài viết “Tự học là phương pháp cốt lõi của học Đại học”, 2018, Tọa đàm khoa học Học viện Cán bộ TP.HCM.
15. Bài viết Đặc điểm của sinh viên – yếu tố quan trọng cần được vận dụng vào việc nghiên cứu kỹ năng giao tiếp của sinh viên, 2017, Tọa đàm khoa học Học viện Cán bộ TP.HCM.
16. Bài viết Cảm nhận hạnh phúc trong công việc của người lao động, 2017, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ I.
17. Bài viết Dạy 5 điều Bác Hồ dạy cho học sinh bằng những giờ học giá trị sống và kỹ năng sống, 2017, Tọa đàm khoa học Thành Đoàn TP.HCM.
18. Bài viết Đào tạo bồi dưỡng – nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên – góp phần xây dựng Học viện Cán Bộ phát triển bền vững, 2015, Học viện Cán bộ TP.HCM.
19. Bài viết Quản lý lãnh đạo và hành vi con người trong tổ chức, 2014, Học viện Cán bộ TP.HCM.
20. Bài viết Bàn luận và đánh giá lý thuyết về hành vi con người trong làm việc, trong tổ chức: Thang bậc nhu cầu của Maslow, 2014, Học viện Cán bộ TP.HCM.
21. Bài viết Vài nét tâm lý người Hoa gắn với đời sống tâm lý xã hội, 2011, Trường Cán bộ TP. HCM.
22. Bài viết Tăng cường tác động nâng cao nhận thức nhằm nâng cao hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, 2010, trường Cán Bộ TP.HCM.
23. Bài viết Trang bị kỹ năng sống cho sinh viên – nguyên nhân và giải pháp, 2010, trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.
24. Bài viết Tư vấn học đường – cần sự đồng thuận và nỗ lực từ nhiều phía, 2010, trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.
25. Bài viết Những quan niệm đa dạng về quan hệ thầy – trò trong nhà trường phổ thông hiện nay, 2009, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
26. Bài viết Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Học tập tư tưởng của Bác về giáo dục, 2007, trường Cán Bộ TP.HCM.
27. Bài viết Ứng xử với học sinh đồng tính dưới góc độ quản lý, 2007, trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.
28. Bài viết Vận dụng nghị quyết Đại hội X của Đảng vào trong giảng dạy “Tâm lý học xã hội trong hoạt động lãnh đạo quản lý”, 2006, Trường Cán bộ TP.HCM.
29. Bài viết Phát huy tính tích cực học tập của sinh viên – một trong những con đường nâng cao chất lượng đào tạo ở trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, 2005, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Thành tích đã đạt được
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ về Gương mặt tiêu biểu năm 2017, 2018, 2019, 2020.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, và năm 2018 – 2019.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2013 (Quyết định số 1914/QĐUB ngày 16 tháng 4 năm 2013).
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2020 (Quyết định số 1193/QĐUB ngày 4 tháng 4 năm 2020).
- Năm 2012: Bằng khen của UBND TP.HCM theo Quyết định số 544/QĐUB ngày 23 tháng 10 năm 2012.
- Năm 2014: Bằng khen của Thủ Tướng theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Năm 2015: Giấy khen của Giám đốc Học viện về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số 623/ QĐ-HVCB ngày 25 tháng 6 năm 2015.
- Năm 2016: Bằng khen của UBND TP.HCM theo Quyết định số 2980/QĐUB ngày 9 tháng 6 năm 2016.
- Năm 2018: Bằng khen của UBND TP.HCM về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2018-2019, 2019-2020 theo Quyết định số 4245/QĐUB ngày 28 tháng 9 năm 2018.
- Năm 2019: Bằng khen của BCH Đảng bộ TP.HCM về Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2014 – 2018 theo Quyết định số 2891-QĐ/TU ngày 18 tháng 12 năm 2019.
- Năm 2020: Giấy khen của Giám đốc Học viện về Gương điển hình tiên tiến cấp Học viện giai đoạn 2015 – 2020 theo Quyết định số 342/ QĐ-HVCB ngày 28 tháng 4 năm 2020.
- Năm 2020: Bằng khen của UBND TP.HCM về Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thành phố (giai đọan 2015-2020) theo Quyết định số 2285/QĐUB ngày 24 tháng 6 năm 2020.
- Năm 2020: Bằng khen của UBND TP.HCM về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2018-2019, 2019-2020 theo Quyết định số 3673/QĐUB ngày 06 tháng 10 năm 2020.
- Năm 2021: Bằng khen của UBND TP.HCM về Đóng góp tích cực trong các chương trình xã hội từ thiện liên tục nhiều năm, được bình chọn tuyên dương là Tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của TP – lần 4 theo Quyết định số 369/QĐUB ngày 2 tháng 2 năm 2021.

Bản in