Khoa Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung

1.1. Tên Khoa

- Tiếng Việt: Khoa Xây dựng Đảng
- Tiếng Anh: FACULTY OF PARTY BUILDING

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: 028 22437839
- Email: khoaxdd@hcmca.edu.vn

2. Giới thiệu về Khoa Xây dựng Đảng 

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
- Khoa Xây dựng Đảng thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-HVCB của Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM ban hành ngày 18/01/2021 về thành lập Khoa Xây dựng Đảng trên cơ sở sát nhập hai Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Dân vận và Công tác xã hội. Khoa hiện nay phụ trách 04 học phần hệ Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ Quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở và Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội.
- Theo quyết định số 630/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Học viện Cán bộ TPHCM đào tạo các ngành trình độ đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Khoa Xây dựng Đảng phụ trách 2 chương trình cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, ngành Công tác xã hội.

2.2. Cơ cấu tổ chức
- Khoa Xây dựng Đảng gồm có 22 viên chức, trong đó có 21 giảng viên và 01 thư ký Khoa, 100% giảng viên, viên chức của Khoa có trình độ Thạc sĩ trở lên (trong đó: 01 Phó Giáo sư, 08 Tiến sĩ).

3. Nhân sự
3.1. Lãnh đạo Khoa


TS.GVC. Trần Thị Hà Vân
TRƯỞNG KHOA
Email: t.t.hvan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Công tác phát triển đảng viên trong đồng bào RắcLay – Tình Ninh Thuận – Thực trạng và giải pháp, (2009), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
2. Nhất thể hóa cán bộ trong các đảng ủy phường tại quận 1, quận 2 – TP. HCM, (2013), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm để tài
3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài cấp cơ sở, nghiệm thu 2019, (2019), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài

- Các sách, tài liệu giảng dạy
1. Lịch sử các đảng chính trị trên thế giới (Chủ biên), (2020), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
2. Xây dựng Đảng về tổ chức (Chủ biên), (2018), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Thành tích đã đạt được
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM năm 2020.


ThS.GVC. Nguyễn Trung Anh
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: n.tanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Gia đình phật tử ở Thành phố Hồ Chí Minh và những vấn đề về công tác an ninh. (Mã số SA-1998-T31B-009) , (1998 – 1999), Chủ nhiệm đề tài Cấp Cơ sở
2. Công tác vận động Người Hoa ở Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay , (2011), Chủ nhiệm đề tài Cấp Cơ sở
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh vể dân vận và sự vận dụng của Đảng công sản Việt Nam, (2020), Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”

Thành tích đã đạt được
Đạt danh hiệu lao động tiên tiến hằng năm và các danh hiệu khen thưởng cấp Thành phố.


ThS. Thạch Kim Hiếu

PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: t.khieu@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

1. Những thành tựu và kinh nghiệm bước đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở huyện Nhà Bè giai đoạn 1997-2007, (2012), Tạp chí Phát triển nhân lực, Số 2 (28) ISSN 1859-2732.
2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, (2019), Tạp chí Khoa học Chính trị, số 1, ISSN 1859-0187
3. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới phương thức lãnh đạo (1996 – 2001), (2019), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 1, ISSN 3936 – 8477
4. Hiệu quả từ các chương trình đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Tạp chí Phát triển Nhân lực, số 2, ISSN 1859-2732.
5. Hồ Chí Minh với việc tiếp thu các giá trị trong tư tưởng của Khổng Tử, (2021), Tạp chí Phát triển Nhân lực, số 1, ISSN 1859-2732.
6. Gia Định - TPHCM - 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (viết chung), (2009), Nxb Tổng hợp Tp. HCM
7. Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh (biên soạn), (2020), Nxb Tổng hợp Tp. HCM, ISBN 978-604-312-339-5
8. Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (viết chung), (2020), NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-58-8559-8
9. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “100 năm con đường cứu nước Hồ Chí Minh (1920 – 2020)” (viết chung), (2020), NXB Công an Nhân dân, ISBN: 978-604-72-4848-3.
10. Bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giảng viên trẻ tại Trường Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh (chủ nhiệm), (2011), Đề tài khoa học cấp cơ sở
11. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ chính quyền cấp xã tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh (chủ nhiệm), (2016), Đề tài khoa học cấp cơ sở
12. Hồ Chí Minh với vấn đề thực hiện quyền con người trong cách mạng giải phóng dân tộc, (2020), Hội thảo Khoa học “Giá trị thời đại của Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, Học viện Chính trị Khu vực II
13. Giá trị tư tưởng và phong cách ngoại giao của Hồ Chí Minh qua những lá thư gửi chính quyền và nhân dân Pháp trong giai đoạn 1945 – 1947, (2020), Hội thảo Khoa học cấp tỉnh “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
14. Vai trò người giảng viên trường chính trị trong việc đấu tranh chống sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ hiện nay, (2020), Hội thảo Khoa học cấp tỉnh Kiên Giang “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”
15. Một số vấn đề đặt ra trong việc ngăn chặn và chống lại sự xuyên tạc về Hồ Chí Minh hiện nay , (2020), Hội thảo phối hợp giữa Học viện Cán bộ với Bảo tàng Hồ Chí Minh "Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh"
16. Giá trị tư tưởng và phong cách ngoại giao của Hồ Chí Minh qua những lá thư gửi chính quyền và nhân dân Pháp trong giai đoạn 1945 – 1947, (2020), Hội thảo Khoa học cấp tỉnh “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021


ThS. Nguyễn Thị Hà
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: n.tha@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. “Đảng bộ quận Bình Thạnh lãnh đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (2010 đến nay), (12/2014), Đề tài khoa học cấp Học viên - Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
2. “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh”, (11/2015), Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị” - Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
3. “Những điểm tương đồng và khác biệt của công tác xây dựng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào”, (4/2016), Hội thảo “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” - Học viện Cán bộ TP. HCM và Trường Chính trị Hành chính Viêng Chăn
4. “Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tinh thần yêu nước của người chiến sĩ cộng sản Trần Văn Giàu trong xây dựng và bảo vệ thành phố hiện nay”, (9/2016), Hội thảo “Người chiến sĩ cộng sản trung kiên Trần Văn Giàu” – Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
5. “Quan điểm về Đảng trong tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chính đốn Đảng hiện nay”, (8/2017), Hội thảo “Giá trị bền vững của tác phẩm Đường Kách Mệnh với việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh” – Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh – Học viện Cán bộ TP. HCM
6. “Lười học tập lý luận chính trị - Biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên”, (9/2017), Hội thảo “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở An Giang hiện nay – Thực trạng và giải pháp” – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang – Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
7. “Vận dụng sáng tạo Cách mạng Tháng Mười Nga trong xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân ở Việt Nam”, (11/2017), Hội thảo “100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và Cách mạng Việt Nam hiện nay” – Học viện Chính trị khu vực II
8. “Thực trạng, giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lười học tập lý luận chính trị - biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên”, (3/2018), ISBN: 978-604-962-092-8, Hội thảo “Vai trò của Trường Chính trị trong việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” – Trường Chính trị Tiền Giang – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
9. “Gắn lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính trong đội ngũ giảng viên trẻ hiện nay”, (10/2018), ISBN:978-604-962-377-6, Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính ở trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay” - Trường Chính trị tỉnh Bình Phước – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
10. “Vấn đề đạo đức cách mạng trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh”, (6/2019), Hội thảo “50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
11. “Vấn đề đoàn kết trong Đảng trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”, (8/2019), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh 50 năm cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang – Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
12. “Giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”, (12/2020), ISBN: 978-604-73-7400-7, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Di chúc Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
13. “Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh vể “gắn lý luận với thực tiễn” trong nghiên cứu, giảng dạy trung cấp lý luận chính trị - hành chính của đội ngũ giảng viên trẻ tại Học viện Cán bộ TP. HCM”, (2020), Bảo tàng TP. HCM và Học viện Cán bộ TP. HCM
14. “Tự học, tự nghiên cứu – nhiệm vụ quan trọng đối với học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường chính trị tỉnh”, (2020), Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang
15. “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng - bài học từ thực tiễn cách mạng Việt Nam”, (4/2021), Tạp chí khoa học phát triển nhân lực
16. “Chất lượng học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên chính quy tại Học viện Cán bộ TP. HCM”, (3/2021), Đế tài khoa học cấp Học viện

Thành tích đã đạt được
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019 – 2020
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố năm 2020
- Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố năm 2021

3.2. Giảng viên


PGS.TS. Đinh Phương Duy
GIẢNG VIÊN CAO CẤP
Email: d.pduy@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên Trường cán bộ TP Hồ Chí Minh, (2001), Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở
2. Hình thành nếp sống thị dân ở TP Hồ Chí Minh, (2014), Chủ nhiệm đề tài cấp Thành phố
3. Xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn TP Hồ Chí Minh, (2016), Chủ nhiệm đề tài cấp Thành phố
4. Hình thành niềm tin, nhân tố quan trọng để truyền thông đạt kết quả cao, (2014), Hội thảo KH cấp Thành phố 2014/ TP Hồ Chí Minh
5. Xây dựng văn hóa lãnh đạo ở cơ sở, (2014), Tạp chí Văn hóa và nguồn lực ĐH Văn Hóa TP HCM 2014
6. Tính cách người Nam bộ, Một yếu tố văn hóa cần lưu ý trong tổ chức du lịch., (2015), Hội thảo KH Quốc tế/ TP Hồ Chí Minh
7. Hình thành động cơ học tập cho học sinh từ môi trường thân thiện., (2015), Hội thảo KH QG/ TP Hồ Chí Minh
8. Hình thành hành vi giao thông văn minh ở đô thị, (2015), . Hội thảo khoa học Quốc gia 2015/ TP Hồ Chí Minh
9. Chân dung Sinh viên ngày nay., (2015), Hội thảo KH QG Hà Nội 2015
10. Chân dung Sinh viên ngày nay, (2015), Hôị thảo KH cấp Quốc gia 2015/Hà Nội
11. Thay đổi các hành vi lệch chuẫn từ các tác động giáo dục nhằm tạo môi trường đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục vả Đào tạo…, (2016), Hội thảo KH cấp Quốc gia 2016/ Hà Nội
12. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh,, (2019), Thông tin Trường Chính trị-HVCTQG HCM 8/2019
13. Khơi dậy khát vọng và đam mê tuổi trẻ. , (2019), Tập san kỹ niệm 105 ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, Trường Đoàn Lý tự Trọng, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Tháng 10/2019
14. Làm công tác dân vận theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tập san 70 năm Bài báo Dân vận của Bác Hồ, , (2019), Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Tháng 8/2019
15. Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh phát huy ưu thế và truyền thống đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. , (2019), Hội thảo KH Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh. Tháng 12/2019
16. Ứng dụng ISO ở Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh, Tháng 8/2019, (2019), Hội thảo KH Trường chính trị chuẩn, Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thanh Hóa
17. Truyền thống và công nghệ tết, (2020), Website Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Tháng 1/2020
18. Hình thành giá trị đạo đức trong đào tạo nguồn lãnh đạo trẻ. , (2020), Hội thảo KH Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Tháng 2/2020
19. Nâng cao ý thức để hình thành hành vi giao thông văn minh , (2020), Tạp chí Phát triển nhân lực , số 2/2020
20. Đào tạo cán bộ lãnh đạo từ quan điểm và phong cách Hồ Chí Minh, (2020), Hội thảo KH Tỉnh ủy Bến tre. Tháng 4/2020
21. Khơi dậy sức mạnh của cộng đồng để kết nối và phát triển. , (2020), Tọa đàm UBMTTQ VN TP Hồ Chí Minh, Tháng 5/2020
22. Công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh. , (2020), Hội thảo KH Học viện Chính trị KV2. Tháng 6/2020
23. Xã hội hóa giáo dục lý luận chính trị, (2020), Hội thảo KH Tỉnh ủy Kiên Giang, tháng 9/2020
24. Hình thành “Tạp chi Khoa học phổ thông” như thế nào, (2020), Hội thảo KH Liên hiệp các Hội KHKT TP Hồ Chí Minh, 7/2020
25. " Hình thành hành vi đạo đức cho Đảng viên" đăng trên Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 7/2020, (2020), Tạp chí Sổ tay Xạy dựng Đảng
26. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ , (2020), Hội thảo KH “Đảnb bộ TP Hồ Chi1Minh quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Thành ủy TP Hồ Chí Minh 2020
27. "Phát triển nguồn nhân lực cho Giáo dục và đào tạo ở TP Hồ Chí Minh trong bối cảnh CMCN 4.0", (2021), Hội thảo KH cấp Thành phố Viện NCPT TP HCM
28. Phát huy tính chuyên nghiệp của nghề CTXH ở TP Hồ Chí Minh, (2021), Học viện cán bộ TP Hồ Chi1Minh, 2021
29. Hiệu quả từ kỹ năn tiếp công dân, (2021), Hội thải KH cấp Bộ “Hoạt động tiếp công dân-Từ lý luận đến thực tiễn. TP HCM 2021
30. Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi hiện nay" , (2021), Hội thảo KH Quốc gia-Bộ LĐTB-XH 2021
31. Đổi mới Quản lý giáo dục ở TP Hồ Chí Minh từ hệ thống giáo dục mở, (2021), Hội thảo KH Quốc gia - UBND TP Hồ Chí Minh 2021

Thành tích đã đạt được
   Danh hiệu chiến sĩ thi đua hằng năm và các danh hiệu khen thưởng cấp Thành phố, cấp Trung ương.


ThS.GVC. Hà Trung Thành
GIẢNG VIÊN
Email: h.tthanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
   Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ ở Khu chế xuất Tân Thuận (2009), Chủ nhiệm đề tài

Thành tích đã đạt được
   Bằng khen Thủ tướng năm 2013


TS. Nguyễn Thị Toàn Thắng
GIẢNG VIÊN
Email: n.ttthang@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Mộ cổ Cù Lao phố – Giá trị và tiềm năng du lịch, (2007), Tập san Khoa học xã hội và nhân văn, số 38.
2. Bàn về tình và nghĩa trong truyền thống Văn hóa Việt Nam, (2010), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Gia Lai, số 2.
3. Quan điểm của Đảng và Chính sách của nhà nước về vấn đế bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, (2014), Tạp chí Phát triển Nhân Lực, số 02(39).
4. Quần thể Di tích lịch sử văn hóa ở Cù Lao Phố (Biên Hòa –Đồng Nai), (2014), Tạp chí Phát triển Nhân Lực, Số 03 (40).
5. Bảo tồn và phát huy các giá trị và chức năng của quần thể di tích tín ngưỡng – tôn giáo với đời sống tinh thần của cư dân Cù Lao Phố trong bối cảnh đương đại, (2014), Tạp chí Tạp chí Phát triển Nhân Lực số 04(41).
6. Giao lưu tiếp biến văn hóa Hoa – Việt qua họa tiết trang trí kiến trúc mộ cổ tại Cù Lao Phố, (2015), Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 3(22).
7. Chức năng xã hội của hệ thống di tích tín ngưỡng – tôn giáo ở Cù Lao Phố, (2015), Tạp Chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2.
8. Tư tưởng vị dân tộc, vị nhân sinh trong di chúc Hồ Chí Minh., (2019), Trong sách Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn – Đoàn Đức Hiếu, Phùng Thế Anh, Nguyễn Thị Phượng, Trần Ngọc Chung (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia TPHCM, trang 406.
9. Khai thác di sản văn hóa vùng đồng bằng sông Cử long từ kinh nghiệm khai thác di tích tín ngưỡng – tôn giáo ở Cù lao Phố (Biên Hòa – Đồng Nai)/ Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông MêKông., (2015), Trường Đại học Văn hóa TPHCM; Học Viện Cán Bộ Tp.HCM và Đại học Silpakorn, Thái Lan/ Tp.HCM.
10. Nữ Lao động Nhập cư và Những rủi ro trên bước đường mưu sinh/ Di cư và Đa văn hóa: Sự thay đồi, thích ứng và các vấn đề giới., (2019), Học Viện Phụ Nữ và Đại học quốc gia Chonnam, Hàn Quốc/ Hà Nội.
11. Xây dựng thành phố thông minh –những tắt nghẽn cần phá bỏ từ rào cản nhận thức/ Thành Phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới các Thành phố thông minh ở ASEAN: Cơ hội và thách thức., (2019), Học viện Cán Bộ TpHCM và Đại Học Khoa học xã hội & nhân văn TPHCM/TPHCM.


TS. Hồ Ngọc Đăng
GIẢNG VIÊN CHÍNH
Email: h.ndang@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Đôi điều suy nghĩ qua kinh nghiệm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài của một số nước hiện nay, (2008), Tạp chí Phát triển Nhân lực
2. Right resolution of the relationship between the Secretary of Party’s Committee and managing director of an enterprise, (2010), Journal Of Human Resource Development
3. Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, (2011), Tạp chí Phát triển Nhân lực
4. Perception on democracy and fairness in conformity with the goals ò Party Congress XI, (2012), Journal Of Human Resource Development
5. Vua Minh Mạng và việc tuyển bổ quan lại, (2017), Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ
6. Vua Minh Mạng trừng trị nạn “quan tham, lại nhũng”, (09/2017), Tạp chí Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
7. Quan điểm và phương thức tuyển chọn quan lại của vua Minh Mạng, (2018), Tạp chí Phát triển Nguồn nhân lực, Học viện Cán bộ TPHCM
8. Chính phủ kiến tạo với sự phát triển bền vững, (2018), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế của Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viên Chăn và Học viện Cán bộ TPHCM
9. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường chính trị tỉnh về chính trị, tư tưởng triển khai Nghị quyết “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay. , (2018), Kỷ yếu Hội thảo, Học viện Cán bộ TPHCM và Trường Đảng tỉnh Tiền Giang
10. Những phương thức cơ bản trong quản lý quan lại của Vua Gia Long và Vua Minh Mạng (1802-1841), (2019), Tạp chí của Học viện Khoa học xã hội
11. Học tập lý luận chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, công chức, đảng viên, (2020), Tập 1, Hội thảo Khoa học cấp tỉnh – tỉnh Kiên Giang
12. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn trên cơ sở đổi mới giáo dục đào tạo ở nước ta, (2020), Hội thảo Khoa học, Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Cần Thơ

Thành tích đã đạt được
   - Bằng khen của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
   - Kỷ Niệm Chương Vì Sự nghiệp Đào tạo, Bồi dưỡng Lý luận Chính trị
   - Kỷ Niệm Chương Vì Sự Nghiệp Giáo Dục


ThS. Nguyễn Thị Phương Mai
GIẢNG VIÊN
Email: n.tpmai@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Đề tài khoa học cấp cơ sở “Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh”, (2018), Chủ nhiệm đề tài
2. Công tác xã hội trong việc trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình, (2018), Kỷ yếu Hội thảo: “Ngành CTXH Việt Nam: Những yêu cầu và thách thức mới” – Học viện Cán bộ
3. Một số giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới tại cộng đồng dân cư, (2018), Kỷ yếu Hội thảo: “Giải pháp thúc đẩy truyền thông bình đẳng giới tại cộng đồng dân cư”- Học viện Phụ nữ
4. Tăng tỷ lệ phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, (2019), Kỷ yếu Hội thảo: “Vai trò nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế” (Cấp thành phố)
5. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Kỷ yếu Hội thảo: “Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh”
6. Giải pháp tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, (2020), Hội thảo chuyên đề “Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
7. Vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phòng chống dịch covid – 19, (2020), Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết – Cùng Đảng bộ Thành phố xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”
8. Tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị trong các trường chính trị hiện nay, (2020), Kỷ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” – Trường Chính trị Kiên Giang
9. Một số nhân tố tác động đến việc học tập lý luận chính trị trong các trường chính trị hiện nay, (2020), Kỷ yếu Hội thảo “Các nhân tố tác động đến kết quả học tập của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do trường chính trị tỉnh Bình Dương đào tạo giai đoạn 2015 – 2010” – Trường chính trị Bình Dương
10. Bạo lực giới và một số mô hình trợ giúp phụ nữ của nhân viên công tác xã hội, (2021), Kỷ yếu Hội thảo “Phát triển nghề CTXH ở TPHCM trong bối cảnh hiện nay” – Học viện Cán bộ
11. Vận dụng khéo léo theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tiếp công dân, (2021), Kỷ yếu Hội thảo “Hoạt động Tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn” – Học viện Cán bộ

Thành tích đã đạt được
- 2015: Chiến sĩ thi đua
- 2016: Lao động tiên tiến
- 2017: Chiến sĩ thi đua, Giảng viên dạy giỏi
- 2018 – 2019: Chiến sĩ thi đua, Giảng viên dạy giỏi, Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2017-2018, 2018-2019), Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 (cấp Học viện)


TS. Trần Hải Hà
GIẢNG VIÊN
Email: t.hha@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Phòng, chống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay, (2016), Tạp chí Quản lý nhà nước
2. Tự tu dưỡng, tự rèn luyện- giải pháp cơ bản phòng, chống “ tự diễn biến”, “ tự chuyển biến” của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Việt Nam hiện nay”,, (2018), Tạp chí Giáo dục và xã hội
3. Sự cần thiết của việc phòng, chống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Việt Nam hiện nay”, (2018), Tạp chí Giáo dục và xã hội
4. Vai trò của công tác tư tưởng trong thực hiện Nghi quyết 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về” tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, (2021), Tạp chí Giáo dục và xã hội

Thành tích đã đạt được
- Giáo viên giỏi từ 2014 đến 2017


TS. Nguyễn Hữu Sơn
GIẢNG VIÊN
Email: n.hson@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Tìm hiểu về nghề hướng dẫn viên Du lịch, (2011), Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn – (ISSN 1859-3208)
2. Đào tạo giáo viên môn Giáo dục công dân đáp ứng nhu cầu của xã hội, (2011), Tạp chí Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo - (ISSN 0866 – 7476).
3. Nguồn nhân lực cho việc phát triển du lịch tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, (2012), Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, số 08 (ISSN 1859 – 3208)
4. Huỳnh Thúc Kháng và những chuyển biến trong tư tưởng chính trị,, (2014), Tạp chí Khoa học xã hội TP.HCM, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ - (ISSN 1859-0136)
5. Những tiền đề tư tưởng hình thành tư tưởng chính trị của Huỳnh Thúc Kháng,, (2015), Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ - (ISSN 1859-0136)
6. Tư tưởng chính trị của Huỳnh Thúc Kháng, (2015), Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Học viện Khoa học xã hội - (ISSN 0866-756X)
7. Tư tưởng của Huỳnh Thúc Kháng về đổi mới giáo dục ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, (2016), Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn - (ISSN 1859– 3208)
8. Phát triển kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (viết chung), (2021), Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương – (ISSN 0866-7756)

Các thành tích đạt được
- Giảng viên dạy Giỏi cấp Học viện năm 2019, 2020.


ThS. Đoàn Khắc Hưng
GIẢNG VIÊN
Email: d.khung@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Hoạt động của Phòng Công tác xã hội tại bệnh viện (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện nhân dân Gia Định và Bệnh viện Quận Bình Thạnh), (2020), Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở
2. Nhân viên Công tác xã hội – Một nhân tố đảm bảo chất lượng giáo dục ở trường đại học, (3/2018), Hội thảo Khoa học cấp Học viện Cán bộ TPHCM: Ngành Công tác xã hội, những yêu cầu và thách thức mới
3. Xây dựng môi trường thực hành nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công tác xã hội, (4/2018), Hội thảo Khoa học toàn quốc: Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hội nhập quốc tế (ISBN: 9786046849360)
4. Định hướng đào tạo nhân lực thực hiện nghề Công tác xã hội tại Học viện cán bộ TPHCM, (1/2020), Hội thảo khoa học cấp Học viện cán bộ TPHCM: Vai trò của Học viện Cán bộ TPHCM với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị Thành Phố Hồ Chí Minh.
5. Một số giải pháp đảm bảo kết quả học tập của sinh viên, (11/2020), Tạp chí Giáo dục (ISSN 2354-0753)
6. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề của sinh viên tại các trường đại học, (3/2021), Hội thảo khoa học cấp Học viện cán bộ TPHCM: Phát triển nghề công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.
ThS. Cao Văn Thống
GIẢNG VIÊN
Email: c.vthong@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Khảo sát nhu cầu và khả năng tổ chức thực hiện các loại hình công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển trẻ 5 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2010 tại TP.Hồ Chí Minh, (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển trẻ mẫu giáo 5 tuổi” – Nxb Đại học Sư phạm TP.HCM
2. Xây dựng Bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi, (2015), Thành viên đề tài cấp Sở Khoa học TP.Hồ Chí Minh
3. Bộ Công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi, (2015), Nhà xuất bản Giáo dục
4. Giá hóa dân số và CTXH với người cao tuổi, (2016), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xây dựng chương trình đào tạo ngành CTXH đáp ứng nhu cầu xã hội” – Trường Cao đẳng Sư phạm TW TP.HCM
5. Vai trò đạo đức trong phát triển Nghề Công tác xã hội, (2021), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển nghề Công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay


ThS. Đỗ Thị Liên
GIẢNG VIÊN
Email: d.tlien@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Vai trò của kiểm huấn viên trong quá trình thực hành thực tập của sinh viên ngành công tác xã hội, (2021), Hội thảo: Thực hành, thực tập công tác xã hội: kinh nghiệm quốc tế và thực tế ở Việt Nam do Trường Đại học KHXH&NV tổ chức, ISBN: 978-604-73-7995-8
2. Sự cần thiết của nghề công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, (2021), Hội thảo: Phát triển nghề công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay do Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức.
3. Hoạt động tiếp công dân tại thành phố Hồ Chí Minh qua đánh giá cụ thể chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI), (2021), Hội thảo: Tiếp công dân – Từ lý luận đến thực tiễn do Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức.
4. Tìm hiểu mô hình công tác xã hội bệnh viện của một số quốc gia trên thế giới và một vài gợi mở cho Việt Nam, (2020), Hội thảo: Công tác xã hội trong bệnh viện - Đề tài NCKH cấp cơ sở của ThS. Đoàn Khắc Hưng.


ThS. Đinh Văn Chí
GIẢNG VIÊN
Email: d.vchi@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Phát triển công nghiệp văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay –Thực trạng và giải pháp, (2015), Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp cơ sở Học viện Chính trị Khu vực II.
2. Dịch vụ xã hội cho công nhân các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, (2019), Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp cơ sở Học viện Chính trị Khu vực II.
3. Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên đặc thù văn hóa, truyền thống và địa lý của vùng văn hóa Nam bộ, (2017), Thành viên Đề tài khoa học cấp bộ Học viện Chính trị Khu vực II.
4. Sơ kết 5 năm thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020” ở vùng Đông Nam bộ, (2017), Thành viên Đề tài khoa học cấp cơ sở Học viện Chính trị Khu vực II.
5. Phát triển Kinh tế tri thức ở Vùng kinh tế trọng điểm phía nam – Cơ hội và thách thức, (2016), Thành viên Đề tài khoa học cấp cơ sở Học viện Chính trị Khu vực II.
6. Khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh, (2016), Thành viên Đề tài khoa học cấp cơ sở Học viện Chính trị Khu vực II.
7. Chất lượng nhà ở của công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và một số kiến nghị, (2018), Tạp chí Khoa học Chính trị, số 2, tr.70.
8. Ý nghĩa việc giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, (2018), Tạp chí Khoa học Chính trị, số 4, tr.68.
9. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, (2019), Tạp chí Giáo dục lý luận, số 2, tr.3.
10. Ho Chi Minh's thoughts on the work of people Mobilization and the value of that thought in the current period in Vietnam, (2020), Journal of Natural Remedies Vol. 21, No. 8(1), (2020), Scopus, Web of Science, PubMed, UGC-CARE List Group II (Scopus Source List), Index Copernicus Value (ICV) for 2018 = 120.77, https://jnronline.com/ojs/index.php/about/article/view/573
11. Ho Chi Minh’s Thought on Human Rights, (2020), International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE) Volume 7, Issue 3, March 2020, PP 73-79 ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online) http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0703009 www.arcjournals.org
12. The Work of the Vietnamese Fatherland Front Towards the Grassroots Level Today, (2021), International Journal of Philosophy 2021; 9(1): 72-77 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijp doi: 10.11648/j.ijp.20210901.17 ISSN: 2330-7439 (Print); ISSN: 2330-7455 (Online)
13. The Work of Ho Chi Minh Communist Youth Union at the Grassroots Level, (2021), Advances in Sciences and Humanities 2021; 7(2): 13-18 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ash doi: 10.11648/j.ash.20210702.11 ISSN: 2472-0941 (Print); ISSN: 2472-0984 (Online),


ThS. Tạ Châu Phú
GIẢNG VIÊN
Email: t.cphu@hcmca.edu.com

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Giá trị của “Đường Kách Mệnh” đối với việc nâng cao đạo đức cách mạng hiện nay, (8/2017), Hội thảo “Giá trị bền vững của tác phẩm Đường Kách Mệnh với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.”- Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM -Học viện Cán bộ TPHCM
2. Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường cách mạng Việt Nam , (10/2017), Hội thảo 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga - Trường Chính trị tỉnh Long An
3. Cách mạng Tháng Mười – Ngọn cờ Cách mạng tiên phong của thời đại , (11/2017), Hội thảo 100 năm Cách mạng Tháng Mưới Nga và Cách mạng Việt Nam hiện nay - Học viện Chính trị khu vực II
4. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn LSĐCSVN theo tinh thần Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiêp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục LSĐ”, (10/2018),
5. ISBN:978-604-962-377-6, Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo TCLLCT-HC ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Trường Chính trị tỉnh Bình Phước – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
6. Đảng bộ TPHCM và công tác báo chí thời kỳ hội nhập, Số 28 (02/2019), Tạp chí Nghiên cứu phát triển (ISSN 0866-8094)
7. 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (Ban Chấp hành Trung ương Khóa X) của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghiệm thu năm 2019, Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở.
8. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (6/2019), Hội thảo 50 năm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành ủy TPHCM
9. Phát triển kinh tế tuần hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, (4/2021), Hội thảo Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - UBND TPHCM

Thành tích đã đạt được
“Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm học 2019-2020 của Đoàn Học viện Cán bộ TP.HCM


ThS. Tống Thị Hương
GIẢNG VIÊN
Email: t.thuong@gmail.com

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Việc làm của lao động trẻ em di cư tại thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và những hệ lụy, (12/2019), Hội thảo khoa học (ISBN)
2. Các mô hình CTXH hỗ trợ và chăm sóc bệnh nhân tại một số bệnh viện hiện nay, (7/2020), Tọa đàm khoa học cấp cơ sở
3. Mô hình hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên nhập cư hòa nhập dựa vào cộng đồng-cơ hội và thách thức, (4/2021), Hội thảo khoa học cấp cơ sở
4. Một số mô hình trợ giúp trẻ em có HCĐB thuộc hệ thống công lập tại VN hiện nay, (4/2021), Hội thảo khoa học cấp cơ sở

Thành tích đã đạt được
Gương điển hình tại Đại Hội thi đua yêu nước lần VI (2015) và lần VII (2016) do Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM đề cử lên UBND TP.HCM.


ThS. Nguyễn Cao Lâm
GIẢNG VIÊN
Email: n.clam@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. “Công tác phát triển đảng viên là người Hoa tại Đảng bộ Quận 5 TP.HCM – Thực trạng và giải pháp”, (2019-2020), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
2. 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (Ban Chấp hành Trung ương khóa X) của Đảng bộ Khối doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại TP.HCM, (2018-2019), Cấp cơ sở, Thành viên

- Các bài viết đăng trên tạp chí
Các tổ chức kinh tế của người Hoa ở Nam Kì thời Pháp thuộc, (2018), Tạp chí thiết bị giáo dục (ISSN:1859-0810) – Hiệp hội thiết bị Việt Nam

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Vấn đề giải phóng con người trong triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay, (2018), Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các-Mác (05/05/1818-05/05/2018)” – Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
2. Một số trao đổi về công tác chủ nhiệm các lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chánh, (2018), Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do trường Chính trị Tỉnh Bình Phước tổ chức
3. Đạo đức cách mạng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2019), Hội thảo khoa học cấp tỉnh “50 năm cán bộ, Đảng viên và nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ” do trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức
4. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2019), Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn - ISBN: 978-604-73-7400-7 – Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM
5. Vận dụng phương pháp thảo luận trên lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị trong chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính, (2020), Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”, do Trường Chính trị Kiên Giang tổ chức

Thành tích đã đạt được
Lao động tiên tiến, 2018-2020


3.3. Giảng viên tập sự


ThS. Nguyễn Văn Thông
Email: n.vthong@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị hiện nay”, (2020), Hội thảo khoa học Trường Chính trị Bình Dương, chủ đề: “Các nhân tố tác động đến kết quả học tập của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Trường Chính trị Bình dương đào tạo giai đoạn 2015-2020”.
2. Những biểu hiện về bản chất quốc tế của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay, (2021), Hội thảo Trường ĐH Tài Chính - Marketing, chủ đề: “100 năm thành lập công lập công hội đầu tiên ở Sài Gòn 1920 - 2020”.
3. Hoạt động văn hóa của Văn miếu Trấn Biên đối với phát triển du lịch tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, (2021), Tạp chí Thiết bị Giáo dục.
4. Một số vấn đề cơ bản về dịch vụ giáo dục cho người nghèo, (2021), Tạp chí Thiết bị Giáo dục.


ThS.GV. Lê Đức Chín
Email: l.dchin@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh , (2017), Tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương
2. Góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn đời sống, (2018), Tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương
3. Quá trình vận động, thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam từ 1929 - 1930, (2020), Hội thảo cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử” do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức


TS. Lê Thụy Hồng Yến
Email: t.thyen@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Vai trò của các Bang, Hội quán đối với hoạt động kinh tế của người Hoa ở Nam Bộ (thế kỷ XVIII – thế kỷ XIX), (2013), Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM
2. Sự hội nhập văn hóa của người Hoa qua các Hội quán ở Thành phố Hồ Chí Minh, (2013), Tạp chí Xưa & Nay
3. Tính cộng đồng – biểu trưng của Hội quán người Hoa ở Sài Gòn – Chợ Lớn, (2016), Tạp chí Khoa học Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng
4. Tục thờ cúng Thổ địa, Thần tài, nơi hội tụ hai dòng văn hóa Hoa – Việt, (2016), Tạp chí Xưa & Nay
5. Hội nhập của người Hoa ở Nam Bộ từ giữa thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX: Trường hợp của một số nhân vật người Hoa Minh Hương tiêu biểu, (2017), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
6. Sự hội nhập văn hóa vật chất của người Hoa vào Việt Nam (nghiên cứu trường hợp ở Nam Bộ), (2017), Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung
7. Hội quán người Hoa ở Sài Gòn – Chợ Lớn, (2018), Bài viết trong sách Dấu xưa Sài Gòn, Nxb Văn hóa – Văn nghệ, TP.HCM
8. Chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với người Hoa trong lĩnh vực nhập tịch và kinh tế (1955 – 1963), (2018), Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung
9. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2021), Hội thảo khoa học “Hoạt động tiếp công dân – từ lý luận đến thực tiễn”, Học viện Cán bộ TP.HCM.

Thành tích đã đạt được
- Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM: Giấy khen của Hiệu trưởng đối với sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập (hệ chương trình Cử nhân tài năng – khóa I) (2006)
- Thành Đoàn: “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM lần 3 – 2010”
- Trường Đại học Vinh: Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh về việc đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, học tập (Thủ khoa Cao học) (2013)

3.4. Thư ký Khoa


ThS. Dư Ngọc Quỳnh Như
Email: d.nqnhu@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại TP.HCM - Một thành tố giúp cải thiện chỉ số PAPI, (2017), Hội thảo khoa học Viện nghiên cứu phát triển
2. Chủ nghĩa Mác – Lênin và thời đại ngày nay, (2018), Hội thảo khoa học Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM