Khoa Quản lý hành chính

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung

1.1. Tên Khoa
+ Tiếng Việt: Khoa Quản lý hành chính
+ Tiếng Anh: FACULTY OF PUBLIC ADMINISTRATION

1.2. Thông tin liên hệ
+ Email: khoaqlhc@hcmca.edu.vn
+ Điện thoại: 028.38412405-149; 028.22437833

2. Giới thiệu về Khoa Quản lý hành chính

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
Khoa Quản lý hành chính được thành lập năm 2014 trên cơ sở Khoa Quản lý nhà nước của Trường Cán bộ Thành phố trước đây. Khoa có các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
(1) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính.
(2) Thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo theo chức danh; bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp phòng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã; bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng cho công chức cấp xã theo Chương trình 1600…
(3) Đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước; tham gia giảng dạy một số học phần trong chương trình cử nhân ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, ngành Chính trị học và ngành Luật. Hiện Khoa đang triển khai Đề án mở mã ngành đào tạo sau đại học ngành Quản lý công.
(4) Nghiên cứu khoa học, phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và giảng dạy chương trình cử nhân.

2.2. Thành tích Khoa đã đạt được
Khoa Quản lý hành chính đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ngoài ra, hằng năm, Khoa đều có giảng viên được công nhận danh hiệu Giảng viên giỏi của Học viện và trong năm 2021, Khoa có 01 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi toàn quốc.

2.3. Cơ cấu tổ chức
Khoa hiện có 14 giảng viên, 01 trợ giảng tập sự và 01 thư ký Khoa.
Trong đó:
- Trưởng khoa: TS. Phan Hải Hồ
- Phó Trưởng khoa:
+ TS. Lê Thị Linh Trang
+ ThS. Nguyễn Xuân Cương
+ ThS. Nguyễn Thị Bưởi

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Khoa


TS. Phan Hải Hồ
TRƯỞNG KHOA
Email: p.hho@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Từ tháng 8/2008 đến 02/2010: Thành viên nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Thành phố - “Thực tiễn và luận cứ khoa học cho các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm chức vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.
2. Từ tháng 11/2009 đến 02/2011: Thành viên nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Hội luật gia toàn quốc – “Bồi dưỡng và nâng cao năng lực pháp lý hội nhập WTO của luật gia Việt Nam”.
3. Từ tháng 3/2012 đến 12/2013: Thành viên nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Thành phố - “Đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp”.
4. Từ tháng 01/2014 đến 12/2015: Thành viên nghiên cứu, Thư ký khoa học Đề tài khoa học cấp Nhà nước – “Quản lý phát triển xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện đẩy mạnh xây dựng chính quyền đô thị”.
5. Từ tháng 01/2015 đến 6/2016: Thành viên nghiên cứu Đề tài cấp Thành phố – “Hoàn thiện cơ chế quản lý hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh”.
6. Từ tháng 01/2015 đến 12/2015: Chủ nhiệm đề tài cấp Học viện – “Tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng chuyên môn cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
7. Từ tháng 11/2017 đến 10/2018: Chủ nhiệm đề tài cấp Học viện – “Xây dựng Đề án mở Chương trình đào tạo bậc thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công” của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”.
8. Từ ngày 15/5/2019 đến 31/7/2019: Thành viên nghiên cứu Đề tài nhánh – thuộc đề tài cấp bộ của Viện nghiên cứu pháp lý, Bộ Tư pháp – “Thực trạng phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương với chính quyền địa phương từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh”.

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Bài viết “Phân cấp chứng thực bản sao cho cấp xã tại thành phố Hồ Chí Minh – Bước đột phá và đôi điều suy ngẫm” (2006), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật – Bộ Tư pháp.
2. Bài viết “Thực tiễn và thách thức về phân cấp quản lý nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh” (2006), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
3. Bài viết “Một số vấn đề về cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay” (2006), Tạp chí Khoa học Xã hội - Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.
4. Bài viết “Áp dụng chế định chuyển giao quyền yêu cầu qua thực tiễn một vụ án dân sự” (2007), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
5. Bài viết “Cần thống nhất trong quy định và thực tiễn quản lý chứng minh nhân dân hiện nay” (2007), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
6. Bài viết “Giáo dục Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế” (2007), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
7. Bài viết “Một số vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở – quyền sở hữu nhà ở theo Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh” (2008), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Bài viết “Môi trường chính sách công ở nước ta, những vấn đề thiết yếu” (2008), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Bài viết “Cần rõ ràng trong các quy định về xử lý pháp luật” (2008), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Bài viết “Văn phòng công chứng: Quy hoạch trong định hướng phát triển” (2009), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Bài viết “Xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp – những khó khăn, vướng mắc và định hướng” (2010), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật – Bộ Tư pháp.
12. Bài viết “Giáo dục chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Những giải pháp đổi mới và phát triển” (2010), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
13. Bài viết “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của cộng đồng luật gia, luật sư trong bối cảnh “hậu gia nhập WTO” của Việt Nam” (2010), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
14. Bài viết “Một số giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trong xu hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại” (2010), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
15. Bài viết “Những thách thức của mô hình quản lý công mới đối với thực tiễn Việt Nam hiện nay” (2011), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
16. Bài viết “Chế định giá trị tốt nhất” về cải cách dịch vụ công ở Anh và bài học kinh nghiệm cho tiến trình cải cách dịch vụ công ở nước ta” (2011), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
17. Bài viết “Xã hội hóa hoạt động chứng thực, những vấn đề lý luận và thực tiễn” (2012), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
18. Bài viết “Cải cách hành chính – góc nhìn từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” (2015), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
19. Bài viết “Tư tường Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức – vận dụng cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh” (2015), Tạp chí Phát triển nhân lực – UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
20. Bài viết “Luật Tổ chức chính quyền địa phương - Những thách thức đối với cơ chế quản lý hành chính Thành phố Hồ Chí Minh” (2017), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
21. Bài viết “Chính phủ kiến tạo, liêm chính – từ nhận thức, tư duy đến thực tiễn” (2019), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.
22. Bài viết “Phương thức quản lý đất đô thị – Khía cạnh nghiên cứu các giá trị và công cụ quản lý từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” (2020), Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
23. Bài viết “Phân cấp, ủy quyền tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh” (2021), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết “Phát triển nguồn nhân lực Vùng Nam Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (2015), Kỹ yếu hội thảo Đại học quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM và Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
2. Bài viết “Transformations in Land Management” (2019), Kỷ yếu Abstract proceedings of AUC2019 15th INTERNATIONAL ASIAN urbanization conference Urban future: Critical transformations in Asian cities (Vietnamese – German University; AURA Asian Urban Research Association).
3. Bài viết “Cơ chế quản lý hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến hành xây dựng chính quyền đô thị” (2020), Hội thảo khoa học “Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn”, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Cán bộ, Đại học Sài Gòn đồng tổ chức.
4. Bài viết “Đánh giá năng lực cạnh tranh đô thị từ thực tiễn cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách, cơ chế đặc thù ở Thành phố Hồ Chí Minh” (2020), Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện mới”, Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam, Học viện Cán bộ đồng tổ chức.
5. Decentralization and local governance: the case of Thuduc city, Hochiminh city, Vietnam, Hội thảo Quốc tế: The Annual International Conference on Business and Finance (organized by University of Economics Ho Chi Minh City), Tháng 6/2021.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh: năm 2011; năm 2013; năm 2018; năm 2020.ThS. Nguyễn Xuân Cương
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: n.xcuong@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
Từ năm 2011 đến 2012: Thành viên biên soạn Giáo trình Pháp luật Đại cương, Đại học Sài Gòn.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp cơ sở” (2016), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện.
2. Đề tài “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi từ thực tiễn huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh” (2019), chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện.

- Các bài viết cho tạp chí
1. Bài viết “Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư ở Lâm Đồng - Thực trạng và giải pháp” (2006), Tạp chí Quản lý nhà nước.
2. Bài viết “Cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết đơn khiếu kiện hành chính ở Lâm Đồng” (2007), Tạp chí Quản lý nhà nước.
3. Bài viết “Trao đổi về một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung luật đất đai 2003” (2011), Tạp chí Tòa án.
4. Bài viết “Bàn thêm về mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh” (2020), Tạp chí Khoa học Chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực 2).

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết “Pháp luật về quyền công dân trong lĩnh vực khiếu nại: Những bất cập và hướng khắc phục” (2011), Hội thảo Khoa học cấp Nhà nước do Viện Nhà nước-Pháp luật phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn đồng tổ chức.
2. Bài viết “Vai trò của Chính phủ trong chiến dịch Điện Biên Phủ” (2014), Hội thảo khoa học cấp Nhà nước do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy đồng tổ chức.
3. Bài viết “Từ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến xây dựng Chính phủ kiến tạo” (2018), Hội thảo khoa học quốc tế về “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính” do Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam phối hợp với Học viện Hành chính vùng Metz, Cộng hòa Pháp và Viện Kinh tế Việt Nam đồng tổ chức.
4. Bài viết “Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới” (2019), Hội thảo khoa học cấp cơ sở do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
5. Bài viết “Mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh” (2020), Hội thảo “Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn”, Trường chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Cán bộ, Đại học Sài Gòn đồng tổ chức.
6. Bài viết “Đổi mới tổ chức và hoạt động tiếp công dân trong hệ thống cơ quan, tổ chức đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương”, 2021, Hội thảo khoa học “Hoạt động Tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn”, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
7. Bài viết “Một số ý kiến đóng góp đối với công tác đào tạo cử nhân ngành Luật”, 2021, Hội thảo “Rà soát, đánh giá và điều chỉnh Chương trình đào tạo đại học ngành Luật của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, Khoa Luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
8. Bài viết “Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo Đại học Quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, 2021, Tọa đàm khoa học “Rà soát, đánh giá và điều chỉnh Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, Khoa Quản lý hành chính, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
TS. Lê Thị Linh Trang
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: l.tltrang@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Năm 2005: Tác giả biên soạn Kỹ năng học tập ở đại học - Tài liệu học tập 30 tiết cho chương trình đào tạo cử nhân Đại học Bolton, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
2. Năm 2014: Tác giả biên soạn sách Nếp sống thị dân ở TP. Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Cán bộ TP.HCM.
3. Năm 2017: Đồng chủ biên Tài liệu học tập Tâm lý học Đại cương, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
4. Năm 2017: Chủ biên Sách Nghiên cứu hành vi văn minh đô thị của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Năm 2002: Tác giả Luận văn Thạc sĩ Tâm lý “Thái độ đối với quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên Học viện Ngân hàng Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh”, Viện Khoa học Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Năm 2008: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở “Một số biện pháp xây dựng động cơ học tập tích cực của học viên trường Cán Bộ Tp.HCM”.
3. Năm 2013: Tác giả Luận án Tiến sĩ Tâm lý học “Nghiên cứu hành vi văn minh đô thị của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh”, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
4. Từ năm 2013 đến 2015: Tham gia đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biện pháp rèn luyện kỹ năng xúc cảm - xã hội cho học sinh tiểu học”.
5. Từ năm 2013 đến 2015: Tham gia đề tài cấp Bộ “Giáo dục văn hóa công nghiệp cho học sinh trong nhà trường phổ thông”.
6. Từ năm 2017 đến 2018: Tham gia đề tài cấp Bộ “Cảm xúc tại nơi làm việc và ảnh hưởng của nó đến hành vi thực hiện công việc của người lao động”.
7. Năm 2017: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở “Các loại hình cảm xúc trải nghiệm ở nơi làm việc của người lao động tại Học viện Cán bộ TP.HCM”.
8. Từ năm 2018 đến 2019: Tham gia đề tài cấp cơ sở “Phát huy vai trò tham gia của người dân vào xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường hợp huyện Củ Chi)”.
9. Năm 2019: Tham gia đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khung năng lực của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

- Các bài viết cho tạp chí
1. Bài viết “Xây dựng khung năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tại các trường phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018”, 2020, Tạp chí khoa học Quản lý giáo dục.
2. Bài viết “Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cán bộ quản lý cấp phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh”, 2020, Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn.
3. Bài viết “Mức độ tham gia của người dân huyện Củ Chi TP.HCM trong quá trình xây dựng nông thôn mới”, Số 5 - 2019, Tạp chí Phát triển nhân lực – Học viện Cán bộ TP.HCM.
4. Bài viết Xây dựng và phát triển Học viện Cán bộ TP.HCM trở thành “Học viện thông minh”, 2019, Số 3, Tạp chí Phát triển nhân lực – Học viện Cán bộ TP.HCM.
5. Bài viết “Cảm nhận hạnh phúc trong công việc của người lao động tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh”, Số 1 - 2018, Tạp chí Phát triển nhân lực – Học viện Cán bộ TP.HCM.
6. Bài viết Xu hướng hành vi văn minh đô thị của thanh niên TP.HCM, 2013, Tạp chí Tâm lý học.
7. Bài viết Hành vi văn minh đô thị thể hiện trong mối quan hệ với người khác của thanh niên TP.HCM, 2013, Tạp chí Tâm lý học.
8. Bài viết Hành vi lệch chuẩn của thanh niên hiện nay – những vấn đề cần quan tâm, 2013, Tạp chí Phát triển nhân lực.
9. Bài viết Nghiên cứu nếp sống văn minh đô thị nhìn từ thuyết hành vi, 2013, Tạp chí Phát triển nhân lực.
10. Bài viết Giáo dục nếp sống, hành vi văn minh đô thị cho học sinh ở TP.HCM, 2012, Tạp chí Giáo dục.
11. Bài viết Giáo dục hành vi văn minh đô thị cho học sinh từ nhận thức của họ, 2012, Tạp chí Giáo dục.
12. Bài viết Nhận thức về nghề nghiệp của nhóm giảng viên trẻ ở các trường cao đẳng – đại học Tp.HCM, 2009, Tạp chí Tâm lý học – Viện Tâm lý học.
13. Bài viết Động cơ học tập của học viên trung cấp chính trị trường Cán Bộ TP.HCM, 2009, Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết “Lý luận về hình thành kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên ngành Công tác xã hội từ một số quy định pháp luật ở Việt nam về Nghề công tác xã hội”, 2021, Hội thảo khoa học cấp Học viện “Phát triển nghề Công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay”.
2. Bài viết “Tăng cường trang bị kỹ năng thực hành nhằm đảm bảo năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành công tác xã hội”, 2021, Hội thảo khoa học cấp Học viện “Phát triển nghề Công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay”.
3. Bài viết “Lý luận về kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp công dân”, 2021, Hội thảo khoa học cấp Học viện “Hoạt động Tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn”.
4. Bài viết “Xây dựng khung năng lực giảng viên để phát triển đội ngũ GV HVCB TP.HCM”, 2020, Tọa đàm khoa học “Phát triển đội ngũ giảng viên tại Học viện Cán bộ Thành phố” của Khoa Quản lý hành chính.
5. Bài viết “Độ tuổi của người lao động – một trong những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm cảm xúc của họ trong môi trường làm việc”, 2020, Tọa đàm khoa học: “Sự hài lòng của viên chức người lao động với Học viện Cán bộ TP.HCM hiện nay” của Khoa Đại cương.
6. Bài viết “Thực tiễn tham vấn học đường – Từ góc nhìn của phòng Tham vấn tâm lý Học viện Cán bộ TP.HCM”, 2020, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển công tác tâm lý học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mơ hình và cơ chế”.
7. Bài viết “Xây dựng khung năng lực giảng viên để phát triển đội ngũ GV HVCB TP.HCM”, 2020, đề tài: “Phát triển đội ngũ giảng viên tại Học viện Cán bộ Thành phố” của Khoa Quản lý hành chính.
8. Bài viết “Biểu hiện hành vi văn minh đô thị của thanh niên TP.HCM”, 2019, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý học”.
9. Bài viết “Khung năng lực và thực trạng năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại TP.HCM”, 2019, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế HVCB TP.HCM – Lào “Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chất lượng cao trong cuộc CMCN 4.0 tại TP.HCM & thủ đô Viêng Chăn”.
10. Bài viết “Nhận thức của nữ sinh viên về vai trò của nữ trí thức Việt Nam hiện nay”, 2019, Hội thảo “Vai trò nữ trí thức TP.HCM trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế”, HVCB – Hội Nữ trí thức TP.HCM đồng tổ chức.
11. Bài viết “Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại các trường chính trị cấp tỉnh – qua thực tiễn Học viện Cán bộ TP.HCM”, 2018, Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
12. Bài viết “Biện pháp rèn luyện kỹ năng xúc cảm xã hội cho học sinh tiểu học”, 2018, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 6.
13. Bài viết “Thực trạng kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục của học sinh tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh”, 2018, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 6.
14. Bài viết “Tự học là phương pháp cốt lõi của học Đại học”, 2018, Tọa đàm khoa học Học viện Cán bộ TP.HCM.
15. Bài viết Đặc điểm của sinh viên – yếu tố quan trọng cần được vận dụng vào việc nghiên cứu kỹ năng giao tiếp của sinh viên, 2017, Tọa đàm khoa học Học viện Cán bộ TP.HCM.
16. Bài viết Cảm nhận hạnh phúc trong công việc của người lao động, 2017, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ I.
17. Bài viết Dạy 5 điều Bác Hồ dạy cho học sinh bằng những giờ học giá trị sống và kỹ năng sống, 2017, Tọa đàm khoa học Thành Đoàn TP.HCM.
18. Bài viết Đào tạo bồi dưỡng – nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên – góp phần xây dựng Học viện Cán Bộ phát triển bền vững, 2015, Học viện Cán bộ TP.HCM.
19. Bài viết Quản lý lãnh đạo và hành vi con người trong tổ chức, 2014, Học viện Cán bộ TP.HCM.
20. Bài viết Bàn luận và đánh giá lý thuyết về hành vi con người trong làm việc, trong tổ chức: Thang bậc nhu cầu của Maslow, 2014, Học viện Cán bộ TP.HCM.
21. Bài viết Vài nét tâm lý người Hoa gắn với đời sống tâm lý xã hội, 2011, Trường Cán bộ TP. HCM.
22. Bài viết Tăng cường tác động nâng cao nhận thức nhằm nâng cao hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, 2010, trường Cán Bộ TP.HCM.
23. Bài viết Trang bị kỹ năng sống cho sinh viên – nguyên nhân và giải pháp, 2010, trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.
24. Bài viết Tư vấn học đường – cần sự đồng thuận và nỗ lực từ nhiều phía, 2010, trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.
25. Bài viết Những quan niệm đa dạng về quan hệ thầy – trò trong nhà trường phổ thông hiện nay, 2009, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
26. Bài viết Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Học tập tư tưởng của Bác về giáo dục, 2007, trường Cán Bộ TP.HCM.
27. Bài viết Ứng xử với học sinh đồng tính dưới góc độ quản lý, 2007, trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.
28. Bài viết Vận dụng nghị quyết Đại hội X của Đảng vào trong giảng dạy “Tâm lý học xã hội trong hoạt động lãnh đạo quản lý”, 2006, Trường Cán bộ TP.HCM.
29. Bài viết Phát huy tính tích cực học tập của sinh viên – một trong những con đường nâng cao chất lượng đào tạo ở trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, 2005, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Thành tích đã đạt được
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ về Gương mặt tiêu biểu năm 2017, 2018, 2019, 2020.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, và năm 2018 – 2019.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2013 (Quyết định số 1914/QĐUB ngày 16 tháng 4 năm 2013).
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2020 (Quyết định số 1193/QĐUB ngày 4 tháng 4 năm 2020).
- Năm 2012: Bằng khen của UBND TP.HCM theo Quyết định số 544/QĐUB ngày 23 tháng 10 năm 2012.
- Năm 2014: Bằng khen của Thủ Tướng theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Năm 2015: Giấy khen của Giám đốc Học viện về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số 623/ QĐ-HVCB ngày 25 tháng 6 năm 2015.
- Năm 2016: Bằng khen của UBND TP.HCM theo Quyết định số 2980/QĐUB ngày 9 tháng 6 năm 2016.
- Năm 2018: Bằng khen của UBND TP.HCM về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2018-2019, 2019-2020 theo Quyết định số 4245/QĐUB ngày 28 tháng 9 năm 2018.
- Năm 2019: Bằng khen của BCH Đảng bộ TP.HCM về Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2014 – 2018 theo Quyết định số 2891-QĐ/TU ngày 18 tháng 12 năm 2019.
- Năm 2020: Giấy khen của Giám đốc Học viện về Gương điển hình tiên tiến cấp Học viện giai đoạn 2015 – 2020 theo Quyết định số 342/ QĐ-HVCB ngày 28 tháng 4 năm 2020.
- Năm 2020: Bằng khen của UBND TP.HCM về Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thành phố (giai đọan 2015-2020) theo Quyết định số 2285/QĐUB ngày 24 tháng 6 năm 2020.
- Năm 2020: Bằng khen của UBND TP.HCM về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2018-2019, 2019-2020 theo Quyết định số 3673/QĐUB ngày 06 tháng 10 năm 2020.
- Năm 2021: Bằng khen của UBND TP.HCM về Đóng góp tích cực trong các chương trình xã hội từ thiện liên tục nhiều năm, được bình chọn tuyên dương là Tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của TP – lần 4 theo Quyết định số 369/QĐUB ngày 2 tháng 2 năm 2021.


ThS. Nguyễn Thị Bưởi
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: hoabuoi1402@gmail.com

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
Năm 2017: Tham gia biên soạn sách Lý luận quản lý hành chính nhà nước, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Năm 2011: Tham gia đề tài cấp cơ sở Kinh nghiệm thi tuyển công chức các nước trên thế giới.
2. Năm 2012: Tham gia đề tài cấp Thành phố Xây dựng Nông thôn mới, những vướng mắc và biện pháp khắc phục.
3. Năm 2014: Tham gia đề tài cấp cơ sở Văn hóa công sở - Đôi điều suy ngẫm.
4. Năm 2014: Tham gia đề tài cấp cơ sở Vai trò của các tổ chức cộng đồng dân cư trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư".
5. Năm 2018: Tham gia đề tài cấp cơ sở Đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Chương trình 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh.
6. Năm 2021: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố.

- Các bài viết cho tạp chí
1. Bài viết Bàn về mục tiêu phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 2017, Tạp chí Giáo dục.
2. Bài viết Công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức văn thư-lưu trữ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua - Thực trạng và biện pháp khắc phục, 2017, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết Một số khó khăn trong việc áp dụng phương pháp mới tại trường Cán bộ Thành phố, 2011, Hội thảo: “Đổi mới phương pháp giảng dạy” của trường Cán Bộ Thành phố.
2. Bài viết Quyền lập pháp và vấn đề sửa đổi Điều 83 - Hiến pháp 1992, 2013, Hội thảo “ Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992” của Trường Cán Bộ Tp.HCM.
3. Bài viết Những khó khăn khi áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực tại Trường Chính trị, 2014, Hội thảo tại Trường Chính Trị tỉnh Long An.
4. Bài viết Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại trường Chính trị, 2015, Hội thảo Khoa học trường Chính trị Đồng Tháp.
5. Bài viết Bạo lực học đường – Nỗi trăn trở của toàn xã hội, 2015, Hội thảo khoa học “Tội phạm vị thành niên và vấn đề bạo lực học đường – thực trạng và giải pháp”của Viện Nghiên cứu Phát triển Bồi dưỡng Tài năng trẻ phối hợp với Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương.
6. Bài viết Nâng cao chất lượng đào tạo đại học và hướng tới dào tạo sau đại học tại học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao cho Thành phố, 2018, Hội thảo khoa học cấp Học viện về “Đào tạo, cán bộ, công chức - nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố".
7. Bài viết Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phồ chí minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0, 2018, Hội thảo khoa học quốc tế giữa Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Chính trị- Hành chính Thủ đô Viêng Chăn – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
8. Bài viết Tăng cường phân cấp quản lý cho chính quyền thành phố nhằm phát huy vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 2020, Hội thảo khoa học, chủ đề “Vai trò của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” do Học viện Chính trị khu vực II và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2011 về đạt thành tích "Giảng viên dạy giỏi toàn quốc khối các trường chính trị".
- Đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020.
- Bằng khen Thành phố (Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
- Chiến sĩ thi đua Thành phố năm 2014 (Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
- Huy hiệu Thành phố năm 2015 (Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
- Bằng khen Thành phố năm 2016 (Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
- Khen tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị".
- Bằng khen Thành phố năm 2019 (Quyết định số 4392/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND Tp. Hồ Chí Minh).
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ về việc đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019 của Thành ủy và kỳ thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hành chính Thành phố năm 2019 (Quyết định số 49/QĐ-HVCB ngày 10/01/2020).
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ về đạt danh hiệu "Gương điển hình tiên tiến cấp Học viện giai đoạn 2015-2020" (Quyết định số 343/QĐ-HVCB ngày 28/4/2020).
- Đạt danh hiệu “Viên chức tận tâm” năm 2020 do Giám đốc Học viện Cán bộ trao tặng.
- Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 3226-QĐ/TU ngày 11/5/2020) về thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

3.2. Giảng viên


ThS. Hà Thị Liên
GIẢNG VIÊN
Email: h.tlien@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Chủ trì biên soạn Tập bài giảng về quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục, y tế, Học viện Cán bộ.
2. Chủ trì biên soạn Tập bài giảng Tổ chức sự kiện, Học viện Cán bộ.
3. Thành viên biên soạn Tập bài giảng Lý luận quản lý hành chính nhà nước, Học viện Cán bộ.
4. Thành viên biên soạn Tập bài giảng Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Học viện Cán bộ.
5. Thành viên biên soạn Tập bài giảng QLNN về dịch vụ công, Học viện Cán bộ.
6. Thành viên biên soạn Tập bài giảng QLNN về an sinh xã hội, Học viện Cán bộ.
7. Thành viên biên soạn Tập bài giảng QLNN về Hộ tịch và Lý lịch tư pháp, Học viện Cán bộ.
8. Thành viên biên soạn Tập bài giảng QLNN về môi trường, Học viện Cán bộ.
9. Thành viên biên soạn Tập bài giảng Điều hành công sở, Học viện Cán bộ.
10. Thành viên biên soạn Quản lý nguồn nhân lực, Học viện Cán bộ.
11. Thành viên biên soạn Quản trị doanh nghiệp, Học viện Cán bộ.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2004-2006: Tham gia đề tài cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng các giải pháp cải thiện môi trường và điều kiện làm việc ở một số làng nghề nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động.
2. 2005-2007: Tham gia đề tài cấp Bộ Nghiên cứu đề xuất các cơ sở khoa học để xây dựng một số bộ qui tắc ứng xử trong các Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội cho một số loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm nâng cao lợi ích cho người lao động và phát triển bền vững doanh nghiệp.
3. 2013-2015: Tham gia đề tài cấp Bộ Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và xây dựng mô hình cơ sở văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam.
4. 2016-2017: Tham gia đề tài cấp Bộ Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp tích hợp chiếu sáng vùng làm việc với chiếu sáng sự cố sử dụng nguồn sáng LED.
5. 2017: Tham gia đề tài cấp cơ sở Kỹ năng giao tiếp hành chính với công dân của đội ngũ công chức tại Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận Bình Thạnh.
6. 2018: Tham gia đề tài cấp cơ sở Xây dựng Đề án mở Chương trình đào tạo bậc thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các bài viết cho tạp chí
Bài viết Thực trạng Môi trường lao động của ngành nhuộm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 2009, Tạp chí hoạt động khoa học và công nghệ An toàn – sức khỏe & môi trường lao động.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết Một số tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và định hướng hoàn thiện chính sách pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất, 2017, Toạ đàm Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Nhà bè, Thành phố Hồ Chí Minh”, Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh.
2. Bài viết Một số vấn đề về nguồn học liệu phục vụ sinh viên trong học tập, nghiên cứu tại Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, 2017, Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”.
3. Bài viết Các yếu tố gây ô nhiễm môi trường và một số giải pháp bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 2017, Hội thảo khoa học "Bảo đảm trật tự an toàn xã hội đô thị hướng đến thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt", Viện nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh.
4. Bài viết Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân, 2018, Hội thảo quốc tế “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”, Học viện Hành chính quốc gia.
5. Bài viết Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường hướng đến phát triển đô thị bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh, 2018, Hội thảo khoa học “Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững", Viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
6. Bài viết Một số giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại TP Hồ Chí Minh, 2019, Hội thảo: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn (Học viện CBTPHCM - trường Chính trị Viêng chăn).
7. Bài viết Core-value of urbanization in the condition of building up to the smart city has the good quality of life for citizens. The case study of Hochiminh city, Vietnam, 2019, The 15th Asian Urbanization Conference: "Urban futures: Critical transformations in ASEAN Cities".
8. Bài viết Innovate the undergraduate education to meet the job requirement for students in the proccess of moving job structure under the industry revolution 4.0, 2020, Hội thảo KH quốc tế "Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0".
9. Bài viết Chính sách tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trước tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam, 2020, Hội thảo Quốc gia: Chính sách vượt qua tác động của covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế. NXB: đại học Kinh tế Quốc Dân.
10. Bài viết Quản lý, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải hướng tới quá trình xây dựng thành phố thông minh - từ thực tiễn TP. HCM, 2020, Hội thảo Quốc tế: Thành phố thông minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội thực tiễn châu Âu và Việt Nam.
11. Bài viết Một số giải pháp góp phần giữ vững vai trò đầu tàu của TP Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 2020, Hội thảo khoa học "Vai trò của TP Hồ Chí Minh trong Phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam", NXB Lý luận chính trị.
12. Bài viết Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, 2020, Toạ đàm khoa học, Học viện Cán bộ TPHCM.
13. Bài viết Các yếu tố tác động đến văn hoá ứng xử của cán bộ, công chức trong hoạt động tiếp công dân, 2021, Hội thảo khoa học “Hoạt động tiếp công dân – Từ lý luận đến thực tiễn” – Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh.

Thành tích đã đạt được
- Lao động tiên tiến từ năm 2002 đến năm 2020
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2018-2019, 2019-2020
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ về việc đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019 của Thành ủy và kỳ thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hành chính Thành phố năm 2019 (Quyết định số 49/QĐ-HVCB ngày 10/01/2020).
- Giấy khen của BCH Đảng bộ Học viện Cán bộ về việc đã thực hiện tốt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.


TS. Bùi Hồng Quân
GIẢNG VIÊN
Email: hongquantamly@gmail.com

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Tham gia biên soạn Văn hóa giao thông trong môi trường học đường, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
2. Tham gia biên soạn Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm, NXB Giáo dục
3. Tham gia biên soạn Tâm lý học giao tiếp, NXB Đại học Sư phạm Tp.HCM
4. Tham gia biên soạn Kỹ năng giao tiếp, NXB Trẻ
5. Tham gia biên soạn Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 2, NXB Giáo dục
6. Tham gia biên soạn Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 4, NXB Giáo dục
7. Tham gia biên soạn Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 7, NXB Giáo dục

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Biện pháp tâm lý khắc phục khi trẻ biếng ăn trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi, 2011.
2. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Mức độ trí tuệ nhận thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại TP Hồ Chí Minh hiện nay qua test Raven màu, 2011.
3. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Nhận thức về trí tuệ xã hội và các biện pháp phát triển trí tuệ xã hội cho trẻ từ 6 - 11 tuổi của phụ huynh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 2011
4. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Thực nghiệm một số biện pháp khắc phục tình trạng biếng ăn tâm lý của trẻ từ 1 đến 3 tuổi, 2012
5. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm, 2012
6. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Thực trạng việc xây dựng Chùa Diệu Pháp như điểm hỗ trợ tinh thần cho một bộ phận dân cư Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, 2013
7. Thư ký đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp khắc phục tình trạng bạo lực học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 2014 - 2015
8. Thành viên Đề tài Khoa học công nghệ cấp Quốc gia Hành vi thích ứng xã hội của thanh niên Việt Nam, 2014 - 2015
9. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động hướng nghiệp tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, 2016 - 2018.
10. Thành viên đề tài Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Tổn thương tâm lý của trẻ em trong các gia đình không trọn vẹn, 2017 – 2020
11. Thành viên đề tài Đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố Biện pháp rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, 2018 – 2020 12. Thành viên đề tài Đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố Nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 2018 – 2020
13. Chủ nhiệm đề tài Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, 2019 - 2020
14. Chủ nhiệm đề tài Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Phong cách, phương pháp và kỹ năng tiếp dân của cán bộ làm công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh, 2020 – 2021

- Các bài viết cho hội thảo khoa học, tạp chí khoa học
1. Kỹ năng tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Tp.HCM
2. Nâng cao kỹ năng tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bằng chương trình giáo dục ngoại khoá, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Đà Nẵng
3. Tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Tp.HCM
4. Tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Tâm lý học xã hội
5. Đổi mới giáo dục phổ thông dưới góc nhìn đổi mới hoạt động hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tạp chí Quản lý giáo dục
6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá của trẻ tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tâm lí khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất
7. Workplace stress of medical staff, Hội thảo quốc tế “Đạo đức nghề nghiệp và mô hình dịch vụ trong thực hành tâm lý”
8. Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của học sinh bậc trung học cơ sở, Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 10.
9. Ngành Công tác xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh trước yêu cầu hội nhập và phát triển, Hội thảo Khoa học toàn quốc “Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành công tác xã hội đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hội nhập quốc tế”
10. Chương trình giáo dục và vấn đề đảm bảo điều kiện giáo dục ở Việt Nam, Hội thảo cấp Nhà nước về “Giải pháp đảm bảo điều kiện giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2035 ở Việt Nam”
11. Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo cấp thành phố “Các giải pháp và mô hình tiêu chuẩn của việc rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh”
12. Vai trò của kỹ năng mềm từ kết quả đánh giá của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo cấp thành phố “Các giải pháp và mô hình tiêu chuẩn của việc rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh”
13. Khung năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học quốc tế “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng chăn, Lào”
14. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo khoa học quốc tế “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng chăn, Lào”
15. Psychological difficulties in learning activities of hearing-impaired pupils and the roles of psychologists, Hội thảo khoa học Quốc tế về “Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý”
16. Từ các mô hình làm giảm căng thẳng (stress) trong môi trường công việc cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế ở Úc đến những đề xuất cho Việt Nam, Hội thảo khoa học Quốc tế về “Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý”
17. Nhận thức của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh về vai trò và sự cần thiết của kỹ năng mềm, Hội thảo khoa học Quốc tế về “Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý”
18. Thực trạng phát triển đội ngũ làm công tác tham vấn học đường ở khu vực phía Nam, Hội thảo đề tài khoa học cấp thành phố: Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ
19. Nhu cầu tham vấn học đường của học sinh trung học tại thành phố Cần Thơ, Hội thảo đề tài khoa học cấp thành phố: Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ
20. Tư vấn hướng nghiệp - Một nhiệm vụ quan trọng của tư vấn học đường hướng đến thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Hội thảo đề tài khoa học cấp thành phố: Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ
21. Định hướng phát triển công tác tâm lý học trường học trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông 2018, Hội thảo đề tài khoa học cấp Nhà nước: Phát triển công tác tâm lý học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mô hình và cơ chế
22. Một số lý thuyết về năng lực, khung năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý tại khu vực hành chính công, Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
23. Many Social Problems in Vietnam Stem from the Communication Problems among High School Students While No School Counseling Support is Provided – the Urgent Need of Forming School Counseling Model for Vietnamese High School Students, European Journal of Contemporary Education, 2020, 9(1), E-ISSN 2305-6746 2020, 9(1): 102-113 DOI: 10.13187/ejced.2020.1.102

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014


ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh
GIẢNG VIÊN
Email: n.tpoanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Tham gia biên soạn Sách Lý luận quản lý hành chính nhà nước, Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM, năm 2017.
2. Chủ biên Tài liệu: Quản lý nhà nước về Dân tộc - Tôn giáo, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.
3. Chủ biên Tài liệu: Kỹ năng thuyết trình, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.
4. Tham gia biên soạn Tài liệu: Quản lý nhà nước về Môi trường, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.
5. Tham gia biên soạn Tài liệu: Tổ chức sự kiện, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.
6. Tham gia biên soạn Tài liệu: Giao tiếp hành chính, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.
7. Tham gia biên soạn Tài liệu: Kỹ năng điều hành công sở, sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2012: Thành viên đề tài cấp cơ sở Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức cơ sở tại TPHCM.
2. 2013: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại Trường Cán bộ TPHCM.
3. 2018: Thành viên đề tài cấp cơ sở Giao tiếp hành chính với công dân của đội ngũ công chức hành chính tại UBND phường trên địa bàn quận Bình Thạnh.
4. 2019: Thành viên đề tài cấp cơ sở Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chương trình 1965 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5. 2021: Thành viên đề tài cấp cơ sở Phát triển đội ngũ giảng viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các bài viết cho tạp chí
Bài viết Chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Tạp chí phát triển nguồn nhân lực 02-2018.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết Một vài ý kiến về rèn luyện bản lĩnh thanh niên hiện nay – Hội thảo khoa học “Xây dựng bản lĩnh của thanh niên của TPHCM hiện nay” của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn – nay là Viện nghiên cứu xã hội, 12/2005.
2. Bài viết Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên trường chính trị - Hội thảo khoa học cấp trường, 11/2007
3. Bài viết Tăng cường tính công khai dân chủ trong phân cấp quản lý đô thị ở cấp chính quyền cơ sở tại TPHCM – Hội thảo khoa hoc về “Chính quyền đô thị” của Viện nghiên cứu xã hội và tạp chí Người đô thị, 4/2008.
4. Bài viết Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý học viên của giáo viên chủ nhiệm – Hội thảo khoa học “Công tác quản lý học viên của trường Cán bộ Thành phố”, 10/2008
5. Bài viết Bạo lực học đường dưới góc độ quản lý nhà nước - Hội thảo khoa học: “Tội phạm vị thành niên và vấn đề bạo lực học đường - Thực trạng và giải pháp” do Viện Nghiên cứu phát triển bồi dưỡng tài năng trẻ, Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm dạy nghề Q.1, TP.HCM tổ chức, 2015.
6. Bài viết Cải cách hành chính để nâng cao năng lực quản trị và hành chính công (PAPI) tại TPHCM, Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền TPHCM thông qua cải thiện kết quả chỉ số PAPI” của Viện nghiên cứu phát triển, 12/2017.
7. Bài viết Chính sách đãi ngộ - yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0” của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2018.
8. Bài viết Cải cách hành chính góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo tại Việt Nam, Hội thảo khoa học Quốc tế “Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, NXB: Chính trị quốc gia sự thật, 2018.
9. Bài viết Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chương trình đại học, Hội thảo khoa học cấp trường: “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học”, 2018.
10. Bài viết Chế định Chủ tịch nước theo Hiến pháp 1946 và sự vận dụng cho mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư – chủ tịch trong giai đoạn hiên nay, Hội thảo khoa học: “Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp – Từ lý luận đến thực tiễn” của Học viện Cán bộ TPHCM và Trường chính trị Bình Phước, 2019.
11. Bài viết Xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân để phát huy vai trò của TPHCM trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Hội thảo khoa học: “Vai trò của TPHCM trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” của Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực II, 2019.
12. Bài viết Giải pháp cho sinh viên học viện Cán bộ TPHCM tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, Hội thảo khoa học cấp trường: “Cơ hội việc làm cho sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM sau khi tốt nghiệp”, 2019.
13. Bài viết Xây dựng cơ chế phù hợp để phát huy vai trò của Học viện Cán bộ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Hội thảo khoa học cấp trường: “Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị TPHCM”, 2020.
14. Bài viết Cải cách thủ tục hành chính – bước đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị tại thành phố hồ chí minh, Tọa đàm khoa học: “Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của TPHCM trong điều kiện mới” do Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại Miền Nam phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM, 2020.
15. Bài viết Chính quyền địa phương của một số quốc gia trên thế giới và sự vận dụng cho mô hình chính quyền đô thị tại việt nam trong giai đoạn hiện nay, Hội thảo khoa học: “Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn” của Trường Chính trị Bình Phước phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM và Trường Đại học Sài Gòn, 2020.
16. Bài viết Giao tiếp hành chính trong hoạt động tiếp công dân của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp, Hội thảo khoa học cấp trường: “Hoạt động tiếp công dân – Từ lý luận đến thực tiễn” của Học viện Cán bộ TPHCM, 2021.
17. Bài viết Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với nghề công tác xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học cấp trường: “Phát triển nghề công tác xã hội ở TPHCM trong bối cảnh hiện nay”, 2021.
18. Bài viết Giải pháp nâng cao kỹ năng học chuyên ngành quản lý nhà nước, Tọa đàm khoa học cấp Khoa: “Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân quản lý nhà nước” của Khoa Quản lý hành chính, 2021.

Thành tích đã đạt được
- Lao động tiên tiến từ năm 2007 đến năm 2020
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm 2018
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố về việc đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019 (Quyết định số 49/QĐ-HVCB ngày 10/01/2019).


ThS. Nguyễn Duy Vĩnh
GIẢNG VIÊN
Email: n.dvinh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Chủ trì biên soạn Tài liệu giảng dạy Tổ chức công tác văn thư lưu trữ năm 2018
2. Thành viên biên soạn Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật soạn thảo văn bản năm 2018
3. Chủ trì biên soạn Tài liệu giảng dạy Kỹ năng điều hành công sở năm 2019
4. Chủ trì biên soạn Tài liệu giảng dạy Quản lý nhà nước về dịch vụ công năm 2019

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Năm 2018: Thanh viên đề tài cấp Học viện “Xây dựng Đề án mở Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công” của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Hệ thống pháp luật về lưu trữ Việt Nam trong 40 năm hội nhập và phát triển, Hội thảo quốc tế Việt Nam 40 năm thống nhất, hội nhập và phát triển, do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh và Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Bình Dương, tháng 4 năm 2015;
2. Hệ thống hồ sơ địa chính qua các thời kỳ lịch sử, Hội thảo khoa học “Quản lý và khai thác sử dụng tại liệu chuyên môn nghiệp vụ” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tổ chức tháng 12/2015;
3. Công bố, giới thiệu tài liệu thời kỳ Việt Nam cộng hòa trên các phương tiện thông tin đại chúng - thực trạng và giải pháp, Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị tài liệu” do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu trữ quốc gia II tổ chức tháng 5/2016.
4. Công bố tài liệu lưu trữ thời kỳ Việt Nam Cộng hòa tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học, bảo vệ tháng 9/2016.
5. Công bố, giới thiệu tài liệu chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1955-1975) tại Trung tâm lưu trữ quốc gia II, Hội thảo quốc tế “Các nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam giai đoạn cận hiện đại – Giá trị và khả năng tiếp cận” do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN tổ chức vào tháng 10/2016.
6. Cách mạng công nghiệp 4.0: Một số vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ ở Việt Nam, Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển ngành Lưu trữ học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tháng 11 năm 2017.
7. “Hoàn thiện cơ sở pháp lý về công bố tài liệu lưu trữ ở Việt Nam, Hội thảo quốc tế: “Vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tháng 11 năm 2017.
8. “Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực văn thư, lưu trữ ở Việt Nam trong tình hình mới”, Hội thảo khoa học “Đổi mới tổ chức quản lý và phương thức khai thác nguồn thông tin hồ sơ, tài liệu thời văn phòng hiện đại”, Trường Đại học Trà Vinh tháng 01 năm 2019.
9. “Một số điểm mới trong quy định về công tác văn thư”, Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực, số 03 (68) năm 2020.
10. “Một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020: Thực trạng và định hướng đến năm 2030”, do Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 10 năm 2020.
11. Điểm mới trong quy định về công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và giải pháp triển khai, Hội thảo khoa học sau đại học năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
12. “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các thành phố trực thuộc trung ương thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị”, Hội thảo khoa học: "Xây dựng Chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn" do Học viện Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn và Trường Chính trị tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức, tháng 10/2020.
13. “Điểm mới trong quy định về công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP” (viết chung với Nguyễn Thị Ly), Hội thảo Khoa học Sau đại học năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tháng 11 năm 2020.
14. “Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức văn thư, lưu trữ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn chuyển đổi số” (viết chung với Huỳnh Văn Phùng), Hội thảo khoa học “Quản trị văn phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tháng 11 năm 2020.
15. “Công tác văn thư-lưu trữ tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” (viết chung với Nguyễn Thị Ly), Hội thảo khoa học “Xây dựng văn phòng UBND cấp xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở địa phương, Trường Đại học Trà Vinh tháng 11 năm 2020.
16. “Xây dựng chuẩn ra Chương trình đào tạo đại học Quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, Tọa đàm khoa học: Rà soát, cập nhật, đổi mới Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh", tháng 4/2021
17. “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 5/2021.
18. “Xây dựng mô hình gắn kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn thư, lưu trữ trong bối cảnh chuyển đổi số”, Hội thảo khoa học “Hợp tác doanh nghiệp: Triển vọng cho Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025”, tháng 6/2021.

Thành tích đã đạt được
- Lao động tiên tiến từ năm 2017 đến năm 2020
- Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh về thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện năm 2007
- Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước về thành tích xuất sắc trong phong trao thanh niên tình nguyện năm 2008
- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên năm học 2008-2009


ThS. Mai Thị Kim Oanh
GIẢNG VIÊN
Email: m.tkoanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Chủ biên Tài liệu Học phần Quản lý nhà nước về kinh tế, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
2. Chủ biên Tài liệu Học phần Quản lý Tài chính công, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
3. Thành viên tham gia biên soạn Tài liệu Học phần Kỹ năng giao tiếp, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
4. Thành viên tham gia biên soạn Tài liệu Học phần Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
5. Thành viên tham gia biên soạn Tài liệu Học phần Quản lý nhà nước về dịch vụ công, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2018: Thành viên đề tài cấp cơ sở “Kỹ năng giao tiếp hành chính với công dân của đội ngũ công chức tại Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận Bình Thạnh”
2. 2018: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở “Đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”
3. 2020: Thành viên đề tài cấp cơ sở “Hoạt động của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ 2015 đến nay”

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết “Giải pháp chính sách đối phó trước tình huống Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá”, 2015, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 20
2. Bài viết Quản lý nợ công hướng tới sự bền vững tại Việt Nam, 2015, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội số 115
3. Bài viết “Phân cấp ngân sách địa phương tại TP. Hồ Chí Minh: Thành tựu và Hạn chế”, 2015, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội số 109+110
4. Bài viết “Cải cách thể chế nhằm thu hút vốn theo hình thức hợp tác công – tư: Kinh nghiệm Hàn Quốc”, 2017, Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 19
5. Bài viết “Về huy động vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh”, 2017, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội số 137
6. Bài viết “Phát triển nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thích ứng với việc xây dựng Thành phố thông minh”, 2018, Tạp chí Phát triển nhân lực, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Bài viết “Huy động nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh”, 2018, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Số 151.
8. Bài viết “Quan điểm chỉ đạo của Đảng trong hỗ trợ bồi thường đất”, 2017, Bài tham luận cho Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh”, do ThS. Nguyễn Xuân Cương làm chủ nhiệm đề tài
9. Bài viết “Cải cách thể chế tại Việt Nam nhằm thích ứng với tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”, 2017, Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị nhà nước” do Học viện Hành chính quốc gia tổ chức.
10. Bài viết “Huy động vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững tại Tp. Hồ Chí Minh”, 2017, Hội thảo khoa học cấp thành phố “Tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu, nhằm tạo bước phát triển đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh” do Viện nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh – ĐH Kinh tế- Tài chính Tp.HCM – ĐH Công nghệ Tp. HCM tổ chức
11. Bài viết “Cải cách thủ tục hành chính góp phần phát triển doanh nghiệp trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa”, 2017, Hội thảo khoa học quốc gia “Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức
12. Bài viết “Khuyến khích tính chủ động học tập của sinh viên – giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo học chế tín chỉ”, 2017, Hội thảo khoa học cấp trường “Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng đào tạo đại học của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
13. Bài viết “Phát triển bền vững du lịch đồng bằng Sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu”, 2018, Hội thảo khoa học “Quản lý và phát triển Du lịch đồng bằng sông Cửu Long” do Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long - Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức
14. Bài viết Giải pháp huy động nguồn tài chính phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với đặc thù kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, 2018, Hội thảo khoa học cấp Thành phố của Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) “Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm tạo bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh”, NXB: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
15. Bài viết “Nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng thành công Chính phủ kiến tạo, liêm chính ở Việt Nam”, 2018, Hội thảo khoa học Quốc tế “Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế”.
16. Bài viết “Phát huy vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong liên kết vùng nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, 2019, Hội thảo “Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
17. Bài viết “Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở tại Học việ Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thành công thành phố thông minh”, 2019, Hội thảo "Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh" do Học viện Cán bộ tổ chức.
18. Bài viết Vấn đề công khai, minh bạch trong thu hút nguồn vốn qua phương thức đối tác công-tư (PPP), 2019, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 35, Tháng 12 năm 2019.
19. Bài viết “Xây dựng Thành phố Phía Đông: “Cơ hội và thách thức của Thành phố Hồ Chí Minh”, 2020, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 29, Tháng 10 năm 2020.
20. Bài viết "Mô hình đối tác công tư (PPP) - Kênh huy động vốn quan trọng để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh", 2020, Tạp chí Công Thương, Số 25, Tháng 10 năm 2020.
21. Bài viết “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh”, 2020, Hội thảo “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” do Tạp chí Cộng sản tổ chức.
22. Bài viết “Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với xây dựng chính phủ kiến tạo tại Việt Nam”, 2021, Hội thảo “Hoạt động tiếp công dân- Từ lý luận đến thực tiễn” do Học viện Cán bộ Tổ chức, Tháng 3 năm 2021.
23. Bài viết: Giải pháp huy động nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, 2021, Hội thảo “Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
24. Bài viết: “Hoàn thiện chính sách và cơ cấu thu ngân sách nhà nước tại Việt Nam”, 2021, Hội thảo “Đổi mới công nghệ, thị trường và chính sách” do Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tich Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2013-2014, 2014-2015 (Quyết định số 51711/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. HCM).
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố về việc đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển công chức, ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019 (Quyết định số 49/QĐ-HVCB ngày 10/01/2019);
- Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Đoàn Học viện năm học 2018-2019, 2019-2020;
- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2017-2018
- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2018-2019
- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2019-2020


ThS. Nguyễn Thị Hồng Mơ
GIẢNG VIÊN
Email: n.thmo@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2016: Thành viên đề tài cấp Học viện Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận Bình Thạnh thực trạng và giải pháp
2. 2021: Thành viên đề tài cấp Học viện Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết “Bạo lực học đường-Thực trạng và giải pháp từ gia đình”, 2015, Hội thảo “Tội phạm vị thành niên và vấn đề bạo lực học đường - Thực trạng và giải pháp” do Viện Nghiên cứu phát triển bồi dưỡng tài năng trẻ, Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm dạy nghề Q.1, TP.HCM tổ chức.
2. Bài viết "Nhất thể hóa các chức danh - giải pháp thực hiện nhiệm vụ "xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam", 2016, Hội thảo "Quán triệt, vận dụng Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện Chính trị khu vực II".
3. Bài viết "Nâng cao tính minh bạch trong xây dựng môi trường kinh doanh-giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI cho TPHCM", 2016, Hội thảo "Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TPHCM".
4. Bài viết "Cơ sở lý luận về công tác đánh giá cán bộ, viên chức trong quản lý đơn vị sự nghiệp công lập", 2016, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
5. Bài viết "Thực trạng và giải pháp về xây dựng và quản lý nhà văn hóa – khu thể thao ấp", 2017, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
6. Bài viết "Vai trò người phụ nữ trong gia đình và giải pháp góp phần bình đẳng giới ở Việt Nam", 2017, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
7. Bài viết "Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng học tập các môn học pháp luật của sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM", 2017, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
8. Bài viết "Thực trạng kỹ năng giao tiếp giữa cán bộ, công chức phường tại quận Bình Thạnh TPHCM", 2017, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
9. Bài viết "Một số bất cập và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong đào tạo hệ cử nhân của Học viện Cán bộ TPHCM", 2018, Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo đại học" tại Học viện Cán bộ TPHCM
10. Bài viết "Một số phương pháp học tập hiệu quả ngành Quản lý nhà nước", 2018, Tọa đàm khoa học cho sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM
11. Bài viết: "Một số dự báo và yêu cầu đặt ra đối với hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo chương trình 1956 tại Học viện Cán bộ TPHCM từ nay đến năm 2020", 2019.
12. Bài viết: "Cơ sở pháp lý của công tác quản lý sinh viên", 2019, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
13. Đổi mới chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính dựa trên năng lực cán bộ,công chức, viên chức, 2020, Hội thảo "Các nhân tố tác động đến kết quả học tập của học viên các lớp TCLLCT-HC"-Trường chính trị tỉnh Bình Dương.
14. Chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Umea, Thụy Điển và kinh nghiệm cho Việt Nam, 2020, Hội thảo "Kinh tế tuần hoàn-xu hướng phát triển bền vững" Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 2.
15. Đánh giá quá trình xây dựng thành phố thông minh Songdo, Hàn Quốc và một số khuyến nghị cho Việt Nam, 2020, Hội thảo "Xây dựng chính quyền đô thị - lý luận và thực tiễn"- Học viện Cán bộ TPHCM,Trường chính trị tỉnh Bình Phước, Đại học Sài Gòn.
16. Quản trị đô thị để nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị trong bối cảnh tòa cầu hóa, 2020, Hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của TPHCM trong điều kiện mới" - Tạp chí Cộng sản, Học viện Cán bộ TPHCM
17. Đánh giá những kết quả đã đạt được của chính phủ trong tổ chức thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, 2020, Hội thảo "Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020: thực trạng và định hướng đến năm 2030"-Học viện Hành chính Quốc gia, phân viện TPHCM.

Thành tích đã đạt được
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ về việc đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019 của Thành ủy và kỳ thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hành chính Thành phố năm 2019 (Quyết định số 49/QĐ-HVCB ngày 10/01/2020).
- Danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" năm học 2015-2016
- Danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" năm học 2016-2017
- Danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" năm học 2017-2018
- Danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" năm học 2018-2019
- Danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" năm học 2019-2020


ThS. Nguyễn Thu Hà
GIẢNG VIÊN
Email: ng.tha@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Thành viên biên soạn Tập bài giảng về quản lý nhà nước về đất đai, Học viện Cán bộ.
2. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Quản lý nhà nước về Hộ tịch và Lý lịch tư pháp, Học viện Cán bộ.
3. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Tổng quan về Chính sách công, Học viện Cán bộ.
4. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Hoạch định và phân tích chính sách công, Học viện Cán bộ.
5. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: quản lý nhà nước về kinh tế đô thị, Học viện Cán bộ.
6. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: quản trị doanh nghiệp, Học viện Cán bộ.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2017: Tham gia đề tài cấp cơ sở Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại và tố cáo tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
2. 2018: Tham gia đề tài cấp cơ sở Nâng cao chất lượng hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn Thị Xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
3. 2019: Tham gia đề tài cấp cơ sở Đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
4. 2021: Tham gia đề tài cấp cơ sở Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học, tạp chí khoa học
1. Một số thực trạng và giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, Hội thảo cấp quốc gia: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay”, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Tháng 10/2017.
2. Quy hoạch và giữ gìn trật tự an toàn đô thị - Góc nhìn từ thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, Hội thảo: “Bảo đảm trật tự an toàn xã hội đô thị hướng đến thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt”, Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, Tháng 12/2017.
3. “Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan quản lý Nhà nước - Giải pháp nâng cao kết quả chỉ số Papi của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh”, Hội thảo: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thông qua cải thiện kết quả chỉ số PAPI”, Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, Tháng 10/2018.
4. Một số khó khăn trong công tác quản lý sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành quản lý Nhà nước của cố vấn học tập - Nhìn từ vai trò giảng viên trẻ, Hội thảo khoa học về: “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học”, Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 12/2017.
5. Phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ - giải pháp để tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay theo nghị quyết đại hội X, Hội thảo khoa học cấp Viện: “Bàn về một số giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế theo đại hội X” của Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, Tháng 12/2017
6. Chính sách phúc lợi ở địa phương: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Hội thảo Cấp Quốc gia: “Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Thủ Dầu Một, Học viện cán bộ TP.HCM, Tháng 8/2018
7. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối diện với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Hội thảo khoa học Quốc gia: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, NXB: Lý luận chính trị, Tháng 01/2018
8. “Đổi mới tư duy phục vụ của cán bộ, công chức - giải pháp xây dựng chính phủ kiến tạo trong quá trình hội nhập”, Hội thảo khoa học quốc tế "Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế", NXB. Chính trị quốc gia Sự Thật, Tháng 4/2019
9. “Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - động lực cho tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực, Tháng 5/2018.
10. “Phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ - Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên”, Hội thảo Quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên Lần 3 năm 2019, NXB: Nông nghiệp, 6/2019.
11. “Một số giải pháp xây dựng phát triển hạ tầng giao thông vận tải hướng tới quá trình xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”, Hội thảo Quốc tế: Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới các thành phố thông minh ở ASEAN cơ hội và thách thức, Tháng 5/2019
12. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức – Giải pháp xây dựng chính phủ kiến tạo trong quá trình hội nhập, Hội thảo khoa học Quốc tế: Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế (2019), NXB: Chính trị quốc gia sự thật, Tháng 7/2019.
13. Đánh giá chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam, Hội thảo khoa học Quốc gia: Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam: cơ hội phát triển bền vững, NXB: Lao động xã hội, tháng 10/2019.
14. Tạo động lực và cảm hứng trong nghiên cứu khoa học - thực tế hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ, NXB: Đại học Huế, tháng 11-2019.
15. Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, Hội thảo: Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tháng 8/2020
16. Xây dựng đội ngũ CB,CC đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo: Cải cách hành chính nhà nước (2020-2021): thực trạng và định hướng đến năm 2030, Tháng 9/2020.
17. Cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hiện nay hướng đến xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Hội thảo: Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn, Tháng 10/2020
18. Chính sách tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo cấp Thành phố: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM, Tháng 10/2020
19. Đổi mới phương pháp đào tạo đại học theo định hướng công dân toàn cầu Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu, Tháng 10/2020
20. Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – động lực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị tại TP. HCM, Hội thảo: Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, Tháng 11/2020
21. Chính sách tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trước tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam, Hội thảo Quốc gia: Chính sách vượt qua tác động của Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế, Tháng 11/2020
22. Quản lý, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải hướng tới quá trình xây dựng thành phố thông minh - từ thực tiễn TP. HCM, Hội thảo Quốc tế: Thành phố thông minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội thực tiễn Châu âu và Việt Nam, Tháng 11/2020
23. Xây dựng chính quyền đô thị trong bối cảnh hội nhập: Cơ hội và thách thức, Hội thảo khoa học Quốc gia: Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII-2020. Các nhà nghiên cứu trẻ năm 2020, Tháng 12/2020
24. The e-learning in university education in the context of the Industrial Revolution 4.0 (Đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0), Hội Thảo khoa học quốc tế: "Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng 4.0" NXB: Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 8/2020
25. Phát huy vai trò đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đối với vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, Hội thảo khoa học: Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, NXB: Lý luận chính trị, 12/2020
26. Chính sách huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo Quốc tế: Các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh ICYREB 2020, Tháng 1/2021
27. Chính sách tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trược tác động của dịch Covid đến nền kinh tế Việt Nam, Hội thảo Quốc gia: hoàn thiện khung pháp lý trong phòng chống dịch covid-19 tại Việt Nam, Tháng 1/2021

Thành tích đã đạt được
- Lao động tiên tiến từ năm 2018 đến năm 2020
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm 2020
- Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn có thành tích trong hoạt động phong trào 2019.


ThS. Đậu Ngọc Linh
GIẢNG VIÊN
Email: d.nlinh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Thành viên biên soạn Tập bài giảng về quản lý nhà nước về môi trường, Học viện Cán bộ.
2. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Quản lý nhà nước về Hộ tịch và Lý lịch tư pháp, Học viện Cán bộ.
3. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Tổ chức và điều hành công sở, Học viện Cán bộ.
4. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Chính phủ điện tử, Học viện Cán bộ.
5. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Quản lý nhà nước về Dịch vụ công, Học viện Cán bộ.
6. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - Xã hội, Học viện Cán bộ.
7. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế - đô thị, Học viện Cán bộ.
8. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính công, Học viện Cán bộ.
9. Thành viên biên soạn Tập bài giảng: Ứng dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý, Học viện Cán bộ.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2018: Tham gia đề tài cấp cơ sở Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý công của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
2. 2019: Tham gia đề tài cấp cơ sở Đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết: Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đôi thị hướng đến Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, Hội thảo khoa học Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền thành phố hồ chí minh thông qua cải thiện kết quả chỉ số Papi”, Tháng 12/2017
2. Bài viết: Nghiên cứu khoa học trong sinh viên – Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân hệ chính quy của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học cấp học viện:
3. “Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng đào tạo đại học của Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh” - Tháng 12/2017
4. Bài viết: “Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Bài viết Hội thảo khoa học Quốc gia: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Tháng 01/2018
5. Bài viết “Một số giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông, góp phần phát triển đô thị bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Bài viết Hội thảo khoa học: “Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh” – Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 8/2018
6. Bài viết: Một số giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo "Bảm bảo trật tự an toàn xã hội đô thị hướng đến TPHCM có chất lượng sống tốt - Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 8/2018
7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Điều kiện tên quyết để xây dựng Chính phủ kiến tạo, Hội thảo quốc tế " Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế" - Tháng 5/2019
8. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao tại Thành phố Hồ Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Thủ đô Viêng Chăn (Lào) trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo "Xây dựng cán bộ, công chức giữa HVCB và trường Chính trị - hành chính Viêng Chăn" - Tháng 5/2019
9. Đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội Thảo Quốc tế" Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng 4.0" - Đại học An Giang - Tháng 9/2019
10. Nguồn nhân lực - nút thắt quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và vai trò đối với sự phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Hội thảo "Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" - Tháng 10/2019
11. Bài viết: Phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố đối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, Hội thảo "Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" -Tháng 10/2019
12. Giá trị cốt lõi của đô thị trong điều kiện xây dựng thành phố thông minh, có chất lượng sống tốt - Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Core value of Urbanization in the condition of building up to the smart city has the good quality of the life for citizens - The case study of HoChiMinh city, VietNam), Hội thảo quốc tế "Urban futures: Critical Transformations in asia cities"- Tháng 11/2019.
13. Liên kết với cơ sở giáo dục đại học - Giải pháp tạo nguôn cán bộ lãnh đạo trẻ cho các cơ quan hành chính nhà nước, Hội thảo khoa học: "Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", 2020.
14. The e-learning in university education in the context of the Industrial Revolution 4.0 (Đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0), Hội Thảo khoa học quốc tế:"Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng 4.0" NXB: Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 2020.
15. Hoàn thiện hạ tầng giao thông - Giải pháp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, Tọa đàm khoa học "Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị Thành phố Hồ Chí Minh" - Tạp Chí Cộng sản, 2020.
16. Nguồn nhân lực - nút thắt quyết định sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học: "Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam"; NXB: Lý luận chính trị, 2020.
17. Phát huy vai trò đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đối với vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, Hội thảo khoa học: "Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam"; NXB: Lý luận chính trị, 2020.
18. Một số giải pháp trong công tác xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, Hội thảo khoa học "TP.HCM nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn" - Tạp Chí Cộng sản, 2020.
19. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Điều kiên tiên quyết để xây dựng chính quyền đô thị, Tọa đàm "Phát huy vai trò cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong xây dựng chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh", 2021.

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu "Giảng viên giảng dạy xuất sắc" tại Hội thi giảng viên dạy giỏi Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (Quyết định số 860/QĐ-HVCB ngày 29/7/2020 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi xuất sắc" tại hội thi Giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương lần thứ VII (Quyết định số 1677/QĐ-HVCTQG ngày 28/4/2021);
- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc tại hội thi Giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương lần thứ VII (Quyết định số 1678/QĐ-HVCTQG ngày 28/4/2021);
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền năm 2019;
- Danh hiệu "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện" lần 6, năm 2016 (Bằng khen và Quyết định của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016).
- Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2013; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.


ThS. Nguyễn Thị Ngọc
GIẢNG VIÊN
Email: n.tngoc@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
Tham gia biên soạn Tập bài giảng Chính phủ điện tử, Sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân tại Học viện Cán bộ TPHCM.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Giải pháp nâng cao tỉ lệ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo khoa học cấp Học viện "Trao đổi kết nối việc làm cho sinh viên Học viện Cán bộ", 2019.
2. Cải cách thủ tục hành chính – Bước đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị tại TPHCM, Kỷ yếu tọa đàm khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của TPHCM trong điều kiện mới”, Học viện Cán bộ phối hợp với cơ quan thường trực tạp chí Cộng sản tại Miền Nam, 2020.
3. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong phát triển kinh tế tuần hoàn và sự vận dụng tại Việt Nam, Hội thảo của Học viện Chính trị Khu vực II “Kinh tế tuần hoàn - xu hướng phát triển bền vững”, 2020.

Thành tích đã đạt được
- Lao động tiên tiến từ năm 2015 đến năm 2020.


ThS. Từ Minh Thuận
GIẢNG VIÊN
Email: thuantu02@gmail.com

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
2020: Tham gia đề tài cấp cơ sở Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý công của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Decentralization and local governance: the case of Thuduc city, Hochiminh city, Vietnam, Hội thảo Quốc tế: The Annual International Conference on Business and Finance (organized by University of Economics Ho Chi Minh City), Tháng 6/2021
2. Tình trạng khẩn cấp theo pháp luật quốc tế và những thách thức đặc ra từ đại dịch covid-19, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Hoàn thiện khung pháp lý trong phòng, chống dịch covid-19 tại Việt Nam, tháng 1/2021, NXB. Đại học Quốc gia TP.HCM
3. Một số gợi ý chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2045, tháng 5/2021.
4. Một số kiến nghị về cơ chế quản lý hành chính trong mô hình chính quyền đô thị tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Tọa đàm: Phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong xây dựng chính quyền đô thị, tháng 3/2021.
5. Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cựu sinh viên và sinh viên về chương trình đào tạo cử nhân quản lý nhà nước, Tọa đàm: Rà soát, cập nhật, đổi mới Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh", tháng 4/2021
6. Đánh giá việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu (EVFTA) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo: “Đảm bảo pháp lý và thực tiễn thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay”, tháng 6/2021.
7. Đánh giá quá trình xây dựng thành phố thông minh Songdo, Hàn Quốc và một số khuyến nghị cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học Xây dựng chính quyền đô thị: lý luận và thực tiễn, Tháng 8/2020
8. Quản trị đô thị để nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị trong bối cảnh toàn cầu hóa, Kỷ yếu tọa đàm khoa học nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, Tháng 10/2020
9. Đổi mới Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính dựa trên năng lực cán bộ, công chức, viên chức, Kỷ yếu hội thảo khoa học: các nhân tố tác động đến kết quả học tập của học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Trường chính trị tỉnh Bình Dương đào tạo giai đoạn 2015 – 2020, Tháng 10/2020
10. Chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Omea, Thụy Điển và kinh nghiệm cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tuần hoàn – xu hướng phát triển bền vững, Tháng 11/2020CN. Nguyễn Thị Kim Tuyền
TRỢ GIẢNG TẬP SỰ
Email: n.tktuyen@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Bài viết “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”, 2020, Hội thảo khoa học cấp Học viện “Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn” do Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Cán bộ và Đại học Sài Gòn đồng tổ chức.
2. Đồng tác giả bài viết “Chất lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên ngành Quản lý nhà nước - Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, 2021, Tọa đàm “Rà soát, đánh giá và điều chỉnh Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” do Khoa Quản lý hành chính, Học viện Cán bộ tổ chức.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen Sinh viên Khoa Quản lý hành chính, ngành Quản lý nhà nước, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh đã đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 22 năm 2020 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 384-QĐKT/TĐTN-VP ngày 28 tháng 11 năm 2020;
- Bằng khen Sinh viên Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh đạt thành tích Thủ khoa tốt nghiệp Đại học, Học viện, Cao đẳng năm học 2019 – 2020 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 50/QĐ-TĐKT ngày 26 tháng 11 năm 2020;
- Giấy khen Chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu khoa học vào vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 22 năm 2020 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1381/QĐ-HVCB ngày 30 tháng 10 năm 2020 – Số sổ vàng: 01;
- Giấy khen Sinh viên Tốt nghiệp loại Giỏi hệ cử nhân chính quy niên khóa 2016 - 2020 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1157/QĐ-HVCB ngày 28 tháng 9 năm 2020 - Số sổ vàng: 07;
- Giấy khen Đồng chí đạt danh hiệu Đoàn viên tiêu biểu năm học 2019 - 2020 của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Cán bộ theo Quyết định số 50-QĐ/ĐTN-VP ngày 20 tháng 5 năm 2020 - Vào sổ Khen thưởng số: 486;
- Giấy khen Đồng chí đạt Giải Nhất Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” Quận 1 Năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Cán bộ theo Quyết định số 41-QĐ/ĐTN-VP ngày 22 tháng 11 năm 2019 - Vào sổ Khen thưởng số: 383;
- Giấy khen Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018 - 2019 của Giám đốc Học viện Cán bộ - Vào Sổ khen thưởng - 312 số: 1079/QĐ-HVCB;
- Bằng khen Đoàn viên Đoàn Học viện Cán bộ đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 - năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh - Số 10/QĐ-TĐKT;
- Giấy khen Chiến sĩ Mùa hè xanh đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh, quận Tân Phú - Quyết định khen thưởng số: 432/QĐ-UBND;
- Giấy khen Đồng chí đạt danh hiệu “Đoàn viên tiêu biểu” năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Cán bộ theo Quyết định số 22/QĐ-HVCB ngày 22 tháng 3 năm 2019 - Vào sổ Khen thưởng số: 275;
- Giấy khen Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2017 - 2018 của Giám đốc Học viện Cán bộ - Vào Sổ khen thưởng số: 1152/QĐ-HVCB;
- Giấy khen Thành viên đội đạt giải Nhất Hội thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn trong Tôi” của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Cán bộ theo Quyết định số 04/QĐ-BCH ngày 19 tháng 3 năm 2018 - Vào sổ khen thưởng số: 62;
- Giấy khen Chiến sĩ MHX Học viện Cán bộ đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè - Vào sổ khen thưởng số: 744;
- Giấy khen Sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, Học kỳ II, Năm học 2016 - 2017 của Giám đốc Học viện Cán bộ - Vào Sổ khen thưởng số: 1419/QĐ-HVCB;
- Giấy khen Sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, Học kỳ I, Năm học 2016 - 2017 của Giám đốc Học viện Cán bộ - Vào Sổ khen thưởng số: 1418/QĐ-HVCB;
- Giấy Công nhận là Đoàn viên ưu tú năm học 2017 - 2018 của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Cán bộ.

3.3. Thư ký Khoa


CN. Nguyễn Phan Huỳnh Châu
Email: n.phchau@hcmca.edu.vn

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm học 2018-2019
- Danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm học 2019-2020
- Danh hiệu "Đoàn viên ưu tú" năm học 2019-2020


4. Đào tạo, bồi dưỡng

4.1. Chương trình đào tạo
- Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính.
- Đào tạo cử nhân hệ đại học chính quy ngành Quản lý nhà nước.
- Hiện Khoa đang triển khai Đề án mở mã ngành đào tạo sau đại học ngành Quản lý công.

4.2. Chương trình bồi dưỡng
- Chuyên viên.
- Chuyên viên chính.
- Lãnh đạo cấp phòng.
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã.
- Các chức danh công chức cấp xã.
- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý và đào tạo theo chức danh.
- Bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ, công chức, viên chức theo đơn đặt hàng.
- Đào tạo, bồi dưỡng khác theo nhu cầu của xã hội, cụ thể như: trung cấp văn thư - lưu trữ; nghiệp vụ soạn thảo văn bản, nghiệp vụ quản lý văn bản và lập hồ sơ.

5. Nghiên cứu khoa học
- Trong mỗi năm học, Khoa đều có 02 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó ít nhất 01 đề tài đạt loại khá.
- Các giảng viên đều tích cực viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí cũng như tham luận cho các tọa đàm, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
- Khi triển khai đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý nhà nước, tất cả các giảng viên đều tích cực tham gia xây dựng đề cương chi tiết và tài liệu học tập cho các học phần trong chương trình đào tạo.
- Trong năm 2021, Khoa đã tổ chức thành công Tọa đàm khoa học về “Rà soát, cập nhật, đổi mới Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” với hơn 15 bài tham luận và ý kiến đóng góp của các giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên.