Khoa Lý luận cơ sở

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung

1.1. Tên Khoa
- Tiếng Việt: Khoa Lý luận cơ sở
- Tiếng Anh: FACULTY OF REASONING ACULTY OF REASONING IN POLITICS

1.2. Thông tin liên hệ
- E-mail: khoallct@hcmca.edu.vn

2. Giới thiệu về Khoa Lý luận cơ sở

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
     Khoa được thành lập năm 1998 với tên gọi là Khoa Lý luận cơ sở, năm 2008 Khoa đổi tên là Khoa Lý luận Mác - Lênin trên cơ sở hợp nhất Khoa lý luận cơ sở và Khoa Kinh tế chính trị theo Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2014, khi Trường Cán bộ nâng cấp thành Học viện Cán bộ thì khoa đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị. Năm 2021, thực hiện Quy định số 09 – QĐi/ TW, ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Khoa đổi tên là Khoa Lý luận cơ sở trên cơ sở sáp nhập thêm bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Địa phương học.

2.2. Thành tích đã đạt được
     Từ khi thành lập đến nay, Khoa Lý luận cơ sở đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu như: Nhiều năm liền Khoa đạt danh hiệu tập thể lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ trong sạch, vững mạnh; tổ công đoàn xuất sắc và nhận Bằng khen của UBND Thành phố. Khoa có 04 giảng viên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 07 giảng viên nhận Bằng khen của UBND Thành phố, 05 giảng viên đạt Danh hiệu giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc, nhiều giảng viên đạt Danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường trong nhiều năm liền. Nhiều giảng viên đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố và cấp cơ sở.

2.3. Chức năng, nhiệm vụ
- Khoa Lý luận cơ sở là đơn vị thuộc Học viện Cán bộ, tham gia đào tạo các lớp Trung cấp Lý luận chính trị; cử nhân ngành Chính trị học; bồi dưỡng các lớp theo chuyên môn được phân công.
- Hiện tại, khoa Lý luận cơ sở phụ trách 03 môn trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kinh nghiệm và thực tiễn xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và đào tạo cử nhân ngành Chính trị học.
- Ngoài công tác giảng dạy, giảng viên khoa Lý luận cơ sở tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế theo Qui chế giảng viên; xây dựng đề cương chi tiết, tài liệu học tập… và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

2.4. Cơ cấu tổ chức
     Khoa Lý luận cơ sở hiện có 20 giảng viên và 01 thư ký Khoa.

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Khoa

TS. Lê Thị Hồng Hà

TRƯỞNG KHOA

Email: l.thha@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Những biến đổi trong đời sống của nông dân Quận 9 dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, (2011), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm.
2. Đặc trưng, vai trò của đội ngũ công nhân Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, (2012), Cấp Thành phố, Thành viên.
3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc giảng dạy môn triết học Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học tại Học viện Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh, (2014), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm.

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Bác Hồ với giáo dục và đội ngũ giáo viên, Tạp chí Phát triển nhân lực, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, ISSN 1859 – 2732, số 04/2009.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đánh giá cán bộ, Tạp chí Phát triển nhân lực, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, ISSN 1859 – 2732, số 06/2013.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Tạp chí Khoa học chính trị, Học viện Chính trị khu vực II, ISSN 1859 – 0187, số 04/2017
4. Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích giáo dục lý luận chính trị đến việc nâng cao tính tư tưởng trong giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay, Tạp chí Triết học, Viện Triết học, ISSN 0866-7632, số 03 (322)/2018.
5. Xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị hiện nay, Tạp chí Phát triển nhân lực, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, ISSN 1859 – 2732, số 04/2019.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Quan điểm của Đảng về kết hợp đồng bộ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong Văn kiện Đại hội XII, 2017, Hội thảo khoa học của Học viện chính trị khu vực II tổ chức.
2. Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích giáo dục lý luận chính trị trong tác phẩm “Đường cách mệnh” xác định nhiệm vụ chủ yếu trong công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay, 10/2017, Hội thảo khoa học của Ban Tuyên giáo Tp.HCM và Học viện Cán bộ, tổ chức tại Ban Tuyên giáo Tp.HCM.
3. Nâng cao tính tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 01/2020, Hội thảo khoa học của Học viện Cán bộ Tp.HCM.
4. Nâng cao tính tư tưởng – nhiệm vụ quan trọng trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 8/2020, Hội thảo khoa học cấp tỉnh, do Trường Chính trị Kiên Giang tổ chức.
5. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 10/2020, Hội thảo khoa học của Bảo tàng Tp.HCM và Học viện Cán bộ, tổ chức tại Bảo tàng Tp.HCM.
6. Quan điểm của Ph. Ăngghen về vận động trong tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên” – giá trị và ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học tự nhiên hiện đại (Đồng tác giả), 04/2021, Hội thảo khoa học: “Priedrich Engels – Nhà tư tưởng lỗi lạc” do Trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (Chủ biên), 2020, Tài liệu học tập, Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ TP.HCM

Thành tích đã đạt được
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
- Bằng khen của UBND TP.HCM các năm 2016, 2018: Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục.

 

TS. Nguyễn Thị Vân

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: n.tvan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện
1. Một số điểm mới trong chính sách tôn giáo của Đảng ta thể hiện trong Nghị quyết 25 “Về công tác tôn giáo”, Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2006, Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
2. Một số vấn đề về tôn giáo và công tác tôn giáo ở quận 3, TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Từ tháng 01 – 12 năm 2010, Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
3. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua thực tiễn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1), Từ tháng 1-2016 đến tháng 12 -2016), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Phát huy vai trò gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 1-2007, Tạp chí Phát triển nhân lực
2. Di sản cách mạng Tháng Mười và bước phát triển mới của nước Nga, 4-2007, Tạp chí Phát triển nhân lực
3. Nâng cao chất lượng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, N2 (6) 2008, Tạp chí Phát triển nhân lực
4. Triết học Mác –Lênin với công cuộc đổi mới ở Việt Nam, 4-2008, Tạp chí Phát triển nhân lực
5. Một số đặc điểm tình hình dân số nước ta hiện nay, 2-2010, Tạp chí Phát triển nhân lực
6. Thực hiện dân chủ cơ sở trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay, N 9 (01) 2010, Tạp chí Đại học công nghiệp
7. Hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác hồ: Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa quốc tế vô sản, 3-2011, Tạp chí Phát triển nhân lực
8. Quyền con người gắn với quyền dân tộc – quan điểm nhất quán trong 03 bản Tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam, 4-2012, Tạp chí Phát triển nhân lực
9. Một vài ý kiến về quy định chế độ kinh tế trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, 6-2013, Tạp chí Phát triển nhân lực
10. Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, 3-2014, Tạp chí Phát triển nhân lực
11. Công tác tôn giáo ở Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Số 89 (5) 2014, Tạp chí Cộng sản
12. Đại thắng mùa Xuân 1975 và sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, 2-2015, Tạp chí Phát triển nhân lực
13. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, 1-2017, Tạp chí Phát triển nhân lực
14. Những điểm đáng ghi nhận và bài học kinh nghiệm trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1, Thành phố HCM, Số 141 (9/2018), Tạp chí Cộng sản
15. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ nữ, 10-2019, Tạp chí Phát triển nhân lực
16. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – kim chỉ nam cho công tác cán bộ nữ của Đảng ta, Số 950 (9-2020), Tạp chí Cộng sản
17. Ph.Ăngghen về nguyên nhân bất bình đẳng giới trong gia đình và vấn đề bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam hiện nay, Số 3(03) 2021, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Di chúc Bác Hồ với công tác đào đạo, sử dụng, bố trí cán bộ nữ, (2009), Hội thảo khoa học cấp thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM và Học viện Cán bộ, tổ chức.
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, (5/2014), Hội thảo khoa học cấp thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM và Học viện Cán bộ tổ chức.
3. Đại thắng mùa xuân 1975 và sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, (2015), Hội thảo khoa học do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức.
4. Kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, (2016), Hội thảo quốc tế giữa Học viện Cán bộ và Trường chính trị thủ đô Viên chăn.
5. Di sản Cách mạng tháng Mười và bước phát triển mới của nước Nga, (2017), Hội thảo khoa học của Học viện chính trị khu vực II tổ chức.
6. Vận dụng các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chứa đựng trong tác phẩm Đường Cách mệnh chứa đựng trong tác phẩm Đường Cách mệnh vào giảng dạy lý luận chính trị, (2017), Hội thảo khoa học cấp thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM và Học viện Cán bộ, tổ chức.
7. Phát huy vai trò của người giảng viên LLCT trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận học viên, sinh, (2018), Hội thảo khoa học của Trường Chính trị Tỉnh Long An
8. 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, (2019), Hội thảo KH cấp tỉnh của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh An Giang – Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
9. Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đền chủ nghĩa quốc tế vô sản, (2021), Hội thảo KH cấp tỉnh “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh An Giang – Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

- Các sách, tài liệu học tập:
1. “Tập đề cương bài giảng” (Chương trình sơ cấp lý luận chính trị) (Chủ biên), (2014), Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2. Tài liệu học tập “Chính trị học đại cương” (Chủ biên), (2019), Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thành tích đã đạt được
- Giáo viên dạy giỏi - chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 05 năm liên tục.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh năm 2012, 2018, 2020;
- Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố năm 2012.

 

 

TS. Công Thị Phương Nga

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: c.tpnga@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ trí thức trong các doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất Tân Thuận, (2009), Cấp cơ sở Trường Cán bộ, Thành viên
2. Đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, (2013), Cấp thành phố, Học viện Cán bộ chủ trì, Thành viên
3. Xây dựng đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, (2018), Cấp thành phố, Liên Hiệp hội KH- KT chủ trì, Thành viên
4. Vai trò của nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh trong Sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, (2019), Cấp thành phố, Hội Nữ trí thức thành phố chủ trì, Thành viên

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của khoa học và công nghệ, (2009), Tạp chí Phát triển Nhân lực, số 3
2. Phát triển khoa học công nghệ trong quá trình xây dựng kinh tế tri thức ở Thành phố Hồ Chí Minh, (Tháng 1/2015), Tạp chí Thông tin Đối ngoại
3. Xây dựng xã hội học tập – nền tảng cho việc đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế tri thức ở Việt nam hiện nay, (Tháng 3/2015), Tạp chí Giáo dục lý luận
4. Xây dựng xã hội học tập – nền tảng cho việc đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế tri thức ở Thành phố Hồ Chí Minh, (Tháng 4/2015), Tạp chí Phát triển nhân lực

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề quyền con người, (2009), Kỷ yếu Hội thảo Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh “40 năm thực hiện Di chúc Bác
2. Góp ý cho điều 53 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về phát triển kinh tế và khoa học - công nghệ, (2012), Kỷ yếu Hội thảo Trường Cán bộ: Góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao ở thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0, (2018), Kỷ yếu Hội thảo Học viện Cán bộ với trường Chính trị - Hành chính Viêng chăn
4. Phát huy nguồn lực nghiên cứu khoa học ở trường Chính trị, (2019), Hội thảo của Học viện chính trị Quốc gia, tổ chức tại Thanh hóa: Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và NCKH trong giai đoạn hiện nay
5. Phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Hồ Chí Minh - điều kiện cho phát triển nhanh và bền vững, (2019), Hội thảo khoa học của Học viện Cán bộ với Học viện chính trị Khu vực 2
6. Phát triển khoa học và công nghệ - động lực chủ yếu phát triển thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp thành phố do Học viện Cán bộ phối hợp cùng Bảo tàng Tp. HCM (Chi nhánh Tp HCM)

- Các sách, tài liệu học tập
1. Sách chuyên khảo: Phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh (thành viên), (2016), Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
2. Sách chuyên khảo: Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh (đồng tác giả), (2018), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

Thành tích đã đạt được:
- Bằng Khen Thủ tướng Chính phủ - Số 1513/QĐ/TTg, ngày 26/5/2004
- Bằng Khen Uỷ ban Nhân dân Thành phố - Số 4245/QĐ-UBND, ngày 28/9/2018
- Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền.

 

3.2. Giảng viên

ThS. Đào Xuân Thủy

GIẢNG VIÊN

Email: d.xthuy@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Những biến đổi trong đời sống của nông dân Quận 9 dưới tác động của quá trình CNH, HĐH, (2011), Cấp cơ sở, Thành viên
2. Công tác người Hoa ở Quận 6 hiện nay – Thực trạng và giải pháp, (2013), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
3. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc giảng dạy môn Triết học và CNXHKH tại Học viện Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh, (2014), Cấp cơ sở, Thành viên
4. Đề án: “Khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An”, (2016), Cấp Tỉnh, Thành viên
5. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Qua thực tiễn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 – Tp.HCM), (2016), Cấp cơ sở, Thành viên
6. Đề án mở ngành cử nhân Chính trị học tại Học viện Cán bộ Tp. HCM, (2017), Cấp Bộ, Chủ nhiệm
7. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cấp phường Quận 1 – Tp. HCM, (2018), Cấp cơ sở, Thành viên

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Trường chính trị tỉnh trong việc góp phần giáo dục tư tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn ngừa “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, (2018), Hội thảo khoa học của Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang và Học viện Cán bộ, tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang.
2. Một số kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng tại Trường chính trị hiện nay, (5/2019), Hội thảo khoa học của Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang và Học viện Cán bộ, tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang.

 

ThS. Đỗ Quốc Bình

GIẢNG VIÊN

Email: d.qbinh@hcmca.edu.vn

 

 Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay – thực trạng và giải pháp, (2017), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Những thách thức chủ yếu đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng đô thị thông minh (đồng tác giả), (2017), Kỷ yếu hội thảo quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới các thành phố thông minh ở ASEAN: cơ hội và thách thức
2. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Kỷ yếu tọa đàm khoa học “nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện mới”.

 

TS. Phan Tấn Hùng

GIẢNG VIÊN

Email: p.thung@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Nghiên cứu quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, (2015), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Những thách thức chủ yếu đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng đô thị thông minh (đồng tác giả), (2017), Kỷ yếu hội thảo quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới các thành phố thông minh ở ASEAN: cơ hội và thách thức
2. Bàn về quan niệm, mô hình và tiêu chí thành phố thông minh ở Việt Nam (đồng tác giả), (2020), ĐÔ THỊ THÔNG MINH: Mô hình Thành phố Hồ Chí Minh

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. “Tranh chấp lao động và đình công ở khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp”, (2010), Tạp chí Khoa học Chính trị, (số 6), Tr. 68 - 73.
2. “Nâng cao chất lượng lao động lành nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, (2017), Tạp chí Tài chính, (số 659), Tr. 96 – 99.
3. “Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, (2017), Tạp chí Tài chính, (số 665), Tr. 87 – 90.
4. “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước”, (2017), Tạp chí Tài chính, (số 666), Tr. 81 – 84.

 

ThS. Đỗ Thị Minh Châu

GIẢNG VIÊN

Email: d.tmchau@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh áp dụng Hiệp ước vốn Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, (2018 – 2020), Cấp Bộ, Mã số: B2018-BKA-67, Thành viên
2. Giải pháp hạn chế thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh khi áp dụng Hiệp ước vốn Basel II, (2019 – 2020), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài

- Các bài viết cho tạp chí
   Vấn đề tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hồ Chí Minh trong việc tiếp cận tín dụng khi các ngân hàng áp dụng Hiệp ước vốn Basel II (đồng tác giả), (2020), Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 6.2020, ISSN 0868-3808, Vol 79-82

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Liên

GIẢNG VIÊN

Email: n.tklien@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn TPHCM hiện nay”, (2012), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
2. “Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay qua khảo sát thực tiễn tại huyện Củ Chi”, (2016), Cấp cơ sở, Thành viên
3. “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”, (2019), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
4. “Giải pháp hạn chế thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM khi áp dụng hiệp ước vốn Basel II”, (2020), Cấp cơ sở, Thành viên

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh từ kinh nghiệm Nhật Bản, Hoa Kỳ và Thái Lan”, (2020), Tạp chí Khoa học Chính trị, Học viện Chính trị khu vực II, số 8.
2. “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh”, (2020), Tạp chí Cộng sản

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động của cán bộ công chức - một số kiến nghị đối với Thành phố Hồ Chí Minh”, (2019), Hội thảo khoa học quốc tế “Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng chăn”
2. “Công tác tạo nguồn cán bộ trẻ - nhìn từ kinh nghiệm Thành phồ Hồ Chí Minh”, (2020), Hội thảo khoa học cấp Tỉnh “Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
3. “Nghiên cứu thực tế góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên trường chính trị”, (2020), Hội thảo: “Nghiên cứu thực tế của giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” của Tỉnh Đồng Tháp
4. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã nông nghiệp – vận dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh”, (2020), Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” của Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ

Thành tích đã đạt được
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2018-2019, 2019 – 2020
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017 – 2018, 2018-2019, 2019 – 2020
- Danh hiệu “Gương điển hình tiên tiến cấp Học viện giai đoạn 2015-2020”
- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố về việc “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục 2017 – 2018, 2018 – 2019 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố”.

NCS.ThS. Kiều Anh Vũ

GIẢNG VIÊN

Email: k.avu@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Phát triển đội ngũ công chức ở Quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh, 2013, Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
2. Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp, 2017, Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

- Các bài viết cho tạp chí
1. Phát triển nông nghiệp bền vững, hướng đi phù hợp cho thành phố Cần Thơ hiện nay, (2009), Tạp chí Lý luận và truyền thông Số tháng 11 - 2009 ISSN:1859-1485
2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, (2012), Tạp chí Sinh hoạt lý luận Số 4 (113) ISSN:0868-3247
3. Vai trò của doanh nghiệp nông nghiệp trong đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ở nước ta, (2017), Tạp chí Thông tin dự báo Kinh tế - xã hội Số 133+134 (1+2 năm 2017) ISSN: 1859-0764
4. Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, (2017), Tạp chí Thông tin dự báo Kinh tế - xã hội Số 136 (4 năm 2017) ISSN: 1859-0764
5. Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp – giải pháp cho nền nông nghiệp đô thị hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh, (2018), Tạp chí Phát triển nhân lực Số 1 (54) 2018 ISSN: 1859-2732
6. Vai trò của doanh nghiệp đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Tạp chí Tài chính Kỳ 2 tháng 11/2020 ISSN – 2615-8973

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, (2016), Hội thảo quốc tế: Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN: Kinh nghiệm VN và CHDCND Lào, Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng-Chăn, Lào.
2. Tiềm năng của Việt Nam trong phát triển các loại hình du lịch hiện đại, (2016), Hội Thảo quốc tế: Các loại hình du lịch hiện đại, Trường cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và du lịch Sài Gòn + Charles De Gaulle University Lille III.
3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho thành phố Hồ Chí Minh – qua phân tích các chỉ số thành phần yếu, (2016), Hội thảo: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ.
4. Nông nghiệp hữu cơ – con đường phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam, (2018), Hội thảo quốc tế, Trường Chính trị tỉnh Viêng-chăn, Lào.
5. Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công tác xây dựng đảng trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, (2019), Hội thảo: 50 năm cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ, Tỉnh ủy An Giang.
6. Công nghiệp hóa ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, (2019), Hội thảo: Định hướng công nghiệp hóa – đô thị hóa huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020 – 2025, Học viện chính trị khu vực II + Huyện Bàu Bàng, Bình Dương.
7. Vai trò của giảng viên trường chính trị cấp tỉnh trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng, (2020), Hội thảo: Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Trường Chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tỉnh ủy Kiên Giảng.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam (Thành viên), 2019, Sách Phan Văn Ba chủ biên Nxb. Lý luận chính trị ISBN: 978-604-962-225-0
2. Tài liệu học tập học phần Quan hệ chính trị quốc tế chương trình cử nhân Chính trị học (chủ biên), 2020, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen đã có thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.
- Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2018-2019;2019-2020) của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.
- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc tại Hội thi giảng viên giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2021.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019, 2019-2020.

 

ThS. Đỗ Thanh Giang

GIẢNG VIÊN

Email: d.tgiang@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP. HCM hiện nay, (2016), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

- Các bài viết cho tạp chí
1. Để các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp phát huy hiệu quả, (2017), Tạp chí Xây Dựng Đảng số 11/2017 ISSN 1859 – 1019
2. Giải pháp an toàn thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, (2020), Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732
3. Những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến nay, (09/2020), Sách “Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam”, Nxb Tổng hợp Tp.HCM, tháng 09/2020 ISBN 978-604-58-8559-8

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ở một số nước trên thế giới – Bài học rút ra cho Việt Nam, (12/2018), Hội thảo khoa học cấp Thành phố: “Xây dựng mối liên kết giữa người dân sản xuất, Hợp tác xã, các Hội, Hiệp hội và Doanh nghiệp” do Sở Nông nghiệp tổ chức.
2. Vai trò người giảng viên trường chính trị trong việc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ hiện nay, (08/2020), Hội thảo cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” do trường chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức.
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, (10/2020), Hội thảo khoa học cấp Thành phố do Bảo tàng TP.HCM phối hợp Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức.
4. Một số vần đề đặt ra trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trong giai đoạn hiện nay, (11/2020), Hội thảo khoa học “Các nhân tố tác động đến kết quả học tập của học viên các lớp trung cấp chính trị - hành chính do trường chính trị tỉnh Bình Dương đào tạo giai đoạn 2015 - 2020” do trường chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức.

 

ThS. Phạm Thị Huyền Ngân

GIẢNG VIÊN

Email: p.thngan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp, (2019), Cấp cơ sở, Thành viên

- Bài viết cho hội thảo khoa học
Tăng trưởng xanh – xu thế tất yếu trong phát triển kinh tế bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh, (2019), Kỷ yếu hội thảo: Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

- Bài viết cho tạp chí:
Sự cần thiết phải cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, (2018), Tạp chí Phát triển nhân lực (số 6), Tr.01 – 02.

 

ThS. Phạm Thị Vân

GIẢNG VIÊN

Email: p.tvan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Tìm hiểu thái độ học tập của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương 2 đối với các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2004 – 2005), Cấp cơ sở, Thành viên
2. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, (2005 – 2006), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
3. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2005 – 2006), Cấp cơ sở, Thành viên
4. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Kinh tế chính trị, (2005 – 2006), Cấp cơ sở, Thành viên
5. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2005 – 2006), Cấp cơ sở, Thành viên
6. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên trường ĐHSP TDTT TP. HCM, (2013 – 2014), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
7. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (2015 – 2016), Cấp cơ sở, Chủ biên
8. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, (2015 – 2016), Cấp cơ sở, Thành viên
9. Nghiên cứu biện pháp nâng cao kỹ năng tự học, tổ chức nhóm học tập và tham gia thảo luận trong tiết học ở các môn lý luận của sinh viên trường ĐHSP TDTT thành phố HCM, (2018 – 2019), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Đồng tác giả), (2021), Hội thảo Học viện Cán bộ TP.HCM “Đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh”
2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp bền vững trong xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay, (2021), Hội thảo khoa học tỉnh Kiên Giang “Vận dụng và phát triển sáng tạo tầm nhìn thời đại Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay”

- Các sách, tài liệu học tập
1. Tài liệu hướng dẫn học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Chủ biên), (2006), Tài liệu học tập Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh NXB. Thể dục thể thao
2. Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Thành viên), (2006), Tài liệu học tập Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh NXB. Thể dục thể thao
3. Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Kinh tế chính trị (Thành viên), (2006), Tài liệu học tập Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh NXB. Thể dục thể thao
4. Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Thành viên), (2006), Tài liệu học tập Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh NXB. Thể dục thể thao

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2009
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD – ĐT – năm 2013
- Giấy khen của Đảng Ủy khối Đại học, cao đẳng – năm 2018

 

ThS. Võ Nguyễn Anh Thi

GIẢNG VIÊN

Email: v.nathi@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cấp phường tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, (2018), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. “Từ di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền đến công tác xây dựng đảng ở nước ta hiện nay", (2019), Kỷ yếu Hội thảo “50 năm cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ”; do Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - Tỉnh An Giang
2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Đồng tác giả), (2021), Hội thảo Học viện Cán bộ TP.HCM “Đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh”

 

ThS. Lê Thị Sáu

GIẢNG VIÊN

Email: l.tsau@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, (2016), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
2. Chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Quận 12 hiện nay, (2019), Cấp cơ sở, Thành viên

- Các bài viết cho tạp chí
1. Tìm hiểu phương pháp đoàn kết với đồng bào Công giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh, (2010), Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông
2. Một số lưu ý khi giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Chính trị hiện nay, (2009), Tạp chí Giáo dục Lý luận
3. Xứng đáng với niềm tin Bác dành cho thanh niên, (2009), Tạp chí Thanh niên
4. Biện pháp phát huy tính cực học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh của học viên trong chương trình TC LLCT, (2018), Tạp chí Phát triển Nhân lực
5. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đối với công cuộc khôi phục và xây dựng kinh tế nước ta, (2018), Thông tin khoa học chính trị

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- từ chủ trương của đảng đến thực tiễn ở Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Kỷ yếu Hội thảo: Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay do Học viện CTKV II
2. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh theo Di chúc của Hồ Chủ tịch, (2019), Hội thảo 50 năm Đảng bộ, Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
3. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học hiện nay, 2020, Kỷ yếu Hội thảo “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác- Lênin”

- Các sách, tài liệu học tập
1. Xây dựng Đảng về đạo đức (Chủ biên), (2020), Tài liệu học tập Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM
2. Lịch sử các Đảng Chính trị trên thế giới (Đồng chủ biên), (2020), Tài liệu học tập Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM.

 

ThS. Nguyễn Thị Thu

GIẢNG VIÊN

Email: n.tthu@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
Từ chính sách kinh tế mới của V.Lênin đến tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay, (2017), Tạp chí Phát triển Nhân lực Số (6) 2017. ISSN: 1859 2732

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong định hướng thúc đẩy công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, (2020), Hội thảo khoa học tổ chức tại Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Một vài giải pháp tăng cường quản lý sinh viên, (2018), Toạ đàm khoa học tổ chức tại Học viện Cán bộ

- Các sách, tài liệu học tập
Phong cách tư duy Hồ Chí Minh (Đồng chủ biên), (2021), Sách tham khảo – Nhà xuất bản Đại học Huế

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 về đạt giải Nhì hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh.

 

ThS. Trần Lam Hạnh

GIẢNG VIÊN

Email: lamhanh1607@gmail.com

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết "Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế trong công tác giảng dạy ở các trường chính trị tỉnh, thành phố hiện nay", (2020), Kỷ yếu hội thảo "Nghiên cứu thực tế của giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" tại Đồng Tháp.
2. Bài viết “Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại các trường Chính trị tỉnh, thành phố góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, (2020), Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Trường Chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" do Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức.

 

TS. Nguyễn Thành Nam

GIẢNG VIÊN

Email: n.tnam@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Khảo sát toàn diện đặc điểm và dự báo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đồng bằng sông Cửu Long đến đầu thế kỷ XXI, trong góc độ liên quan đến giáo dục, thuộc “Chương trình nghiên cứu tổng thể về giáo dục ở đồng bằng sông Cửu Long của nhà nước”, Mã số: SCL-95-5-1, Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh (nghiệm thu 5/1996), (1995 – 1996), Cấp Bộ, Thành viên
2. Nghiên cứu phương pháp vận dụng thực tiễn đời sống xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh vào giảng dạy môn Địa phương học, (2004), Cấp Cở sở, Chủ nhiệm đề tài
3. Sự chuyển biến kinh tế - xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh từ đổi mới 1986 đến nay – Vận dụng vào giảng dạy môn Địa phương học, (2005), Cấp Cở sở, Chủ nhiệm đề tài
4. Xây dựng và đưa môn học về thành phố Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo cán bộ công chức trên địa bàn., (2006 – 2007), CấpThành phố, Thư ký đề tài
5. Lịch sử phát triển đô thị Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, (2007), Cấp Cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
6. Xây dựng nếp sống thị dân ở TP. Hồ Chí Minh, (2012), Cấp Thành phố, Thành viên
7. Xây dựng nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về lý luận – nghiệp vụ công tác đảng, (12/2013), Cấp Cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
8. Xây dựng đời sống văn hóa ở các xã nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh, (2015 – 2016), Cấp Thành phố, Thành viên

- Các bài viết cho tạp chí
1. Thực trạng kinh tế – xã hội ở nông thôn tỉnh Cần Thơ trong những năm đổi mới, (1998), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3 năm 1998
2. Sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội trong nông thôn đồng bằng sông Cửu Long từ sau năm 1988 trở đi, (1999), Tập san Khoa học Xã hội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, chuyên san Triết - Sử, số 11.
3. Cơ sở địa lý tự nhiên của sự hình thành, phát triển đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, (2008), Tập san khoa học: “Nghiên cứu con người và xã hội” - Viện Khoa học Xã hội TP Hồ Chí Minh – 2008.
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, (2009), Tạp chí phát triển nhân lực – Trường Cán bộ TP Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-2732
5. Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ - công chức TP. Hồ Chí Minh theo tinh thần tác phẩm “Đường Kách Mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2018), Tạp chí Phát triển Nhân lực – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-2732
6. Tư tưởng giải phóng con người của Các Mác đối với lịch sử nhân loại và cách mạng Việt Nam, (2018), Tạp chí Phát triển Nhân lực – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, số 5 (58) ISSN: 1859-2732
7. Đảng Cộng sản việt nam: 89 năm lịch sử với những thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, (2019), Tạp chí Phát triển Nhân lực – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, số 1 (59) ISSN: 1859-2732
8. Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định lãnh đạo nhân dân giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo ý nguyện trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2019), Tạp chí Phát triển Nhân lực – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, số 2 (60) ISSN: 1859-2732

- Các bài viết hội thảo khoa học
1. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc Bác Hồ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, (2009), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh – Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
2. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lời dạy về Đảng cầm quyền, (2009), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức
3. 312 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - lịch sử nối dài của 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, (2010), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia – Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức
4. Một số giải pháp cơ bản thu phục lòng dân trong công tác tư tưởng thời kỳ hiện nay, (2010), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh – Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
5. Phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh – vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị, (2010), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh - Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức
6. Sài Gòn – Mảnh đất thôi thúc tinh thần yêu nước, ý chí tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh, (2011), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia – Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức
7. Quan điểm của Đảng và những bài học kinh nghiệm về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị, (2013), Hội thảo khoa học Cấp Bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
8. Đấu tranh ngoại giao ở hội nghị Genève - cuộc chiến không cân sức giữa Việt Nam với các cường quốc, (2014), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học KHXH & NV TP.HCM tổ chức
9. Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, giá trị trường tồn từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh, (2014), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh – Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
10. Tầm vóc, giá trị và ý nghĩa lịch sử của thắng lợi hội nghị Geneve 1954, (2014), Hội thảo khoa học Cấp Bộ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức
11. Giáo dục lý luận chính trị trong nhiệm vụ đào tạo cán bộ - công chức ở TP. Hồ Chí Minh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, (2015), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
12. Chuyển biến kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, (2015), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học KHXH & NV TP.HCM tổ chức
13. Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý chí, khát vọng giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc, (2015), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức
14. Thành phố Hồ Chí Minh đi trước khởi đầu sự nghiệp đổi mới đất nước, tiếp bước con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn, (2016), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
15. Thành phố Hồ Chí Minh năng động sáng tạo đi trước mở đầu sự nghiệp đổi mới đất nước, (2018), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
16. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Các Mác về cơ sở hạ tầng để phát huy yếu tố con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước, (2018), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức
17. Cơ sở địa lý tự nhiên và vấn đề phát triển bền vững đô thị thành phố Hồ Chí Minh, (2018), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Thành ủy TP.HCM, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức
18. Thời cơ, thuận lợi của thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, (2019), Hội thảo khoa học Cấp Quốc tế, Trường Đại học KHXH & NV TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức
19. 50 năm Đảng bộ, nhân dân Sài Gòn - Gia Định – thành phố Hồ Chí Minh thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), (2019), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
20. Những thuận lợi cơ bản trong công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của trường chính trị - nhìn từ Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, (2019), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức
21. Tư tưởng giải phóng con người trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – quan điểm phát huy nhân tố con người của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước, (2019), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh An Giang tổ chức
22. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp, (2019), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức
23. Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức
24. Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đô thị thông minh, (2020), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc TP.HCM tổ chức
25. Vai trò của Đảng ủy - Ban Giám hiệu và giảng viên trong công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của trường chính trị, (2020), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức
26. 90 năm lịch sử - Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn thành trọng trách một đảng cách mạng chân chính (1930 - 2020), (2020), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức
27. Đổi mới giáo dục lý luận chính trị - nhiệm vụ cần thiết và cấp bách đối với Trường Chính trị hiện nay, (2020), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức
28. Cơ sở, nguồn lực xây dựng chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Học viện Cán bộ TP.HCM, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức
29. Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, phát triển đô thị văn minh, hiện đại theo ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2020), Hội thảo khoa học Cấp ttỉnh, Học viện Cán bộ TP.HCM và Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM phối hợp tổ chức

- Các sách, tài liệu học tập
1. Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức Thành phố, (2005) Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
2. Lịch sử truyền trống Đảng bộ và nhân dân phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (1997-2012), (2012), Ban Tuyên giáo quận ủy Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
3. Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh, (2018), Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
4. Lịch sử xây dựng tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, (2020), Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
5. Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam, (2020), Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 5414/QĐUB ngày 23 tháng 10 năm 2012
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Cấp Thành phố vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm (2010 - 2012) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố, Quyết định số 1914/QĐUB ngày 16 tháng 04 năm 2013
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 1513/QĐ-Ttg ngày 26 tháng 08 năm 2014.

 

TS. Huỳnh Văn Sinh

GIẢNG VIÊN

Email: h.vsinh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Đời sống phu công tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 1922-1954, (2008-2011), Cấp tỉnh, Thành viên
2. Xây dựng nếp sống thị dân ở TP.HCM, (2010-2013), Thành phố, Thư ký đề tài
3. Khảo sát – đánh giá đời sống văn hoá tinh thần ở các xã nông thôn mới TP.HCM, (2012), Trường, Chủ nhiệm
4. Xây dựng đời sống văn hoá tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (2014-2017), Thành phố, Thư ký đề tài
5. Biến đổi đời sống văn hoá tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (2017), Học viện, Chủ nhiệm

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Xây dựng nếp sống Thị dân góp phần định hướng quản lý đô thị, (2/2019), Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, số tháng 2/2019, Xuân Kỷ Hợi,
2. Những biến đổi về lối sống của nông dân tại các xã nông thôn mới TP.HCM., (2/2019), Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn. ISSN: 1859-3208, 62(2/2019)
3. Những biến đổi trong đời sống văn hoá tại các xã nông thôn mới ở TP.HCM., (4/2019), Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á. ISSN: 0866-7314, 4(77)
4. Thực trạng nguồn nhân lực tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (8/2019), Tạp chí Giáo dục nghệ thuật. ISSN: 1859-4964. 29/2019
5. Thực hiện nếp sống thi dân trong xây dựng thành phố thông minh, (10/2019), Tạp chí Xây dựng Đảng. ISSN: 1859-0829. 643, trang 39-41.
6. Đánh giá của người dân về một số khía cạnh trong công tác xây dựng gia đình văn hoá tại TP.HCM. , (12/2019), Tạp chí Giáo dục nghệ thuật. ISSN: 1859-4964. 31/2019
7. Đánh giá của người dân TP.HCM về mức độ phù hợp và việc thực hiện trong hộ gia đình về các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá, (12/2019), Tạp chí Phát triển nhân lực. ISSN 1859-2732. 6(65)2019
8. Bảo tồn các giá trị văn hoá tinh thần tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (9/2020), Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn. ISSN: 1859-3208, 62(4/2020)
9. Thực trạng Giáo dục tại các xã NTM TP.HCM, (5/2021), Tạp chí Giáo dục nghệ thuật. ISSN: 1859-4964. 36/2021

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Văn hóa Sài Gòn “trên bến dưới thuyền” và mong muốn về một sản phẩm du lịch cho Thành Phố Hồ Chí Minh, (7/2018), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Phát triển sản phẩm du lịch đường sông tại TP.HCM”, trang 42-49.
2. Những biến đổi đời sống văn hoá về chất lượng sống tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (8/2018), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững ở TP.HCM”, trang 135-146.
3. Xây dựng nếp sống Thị dân góp phần định hướng quản lý Đô thị TP.HCM, (10/2018), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Quản lý đô thị trên địa bàn TP.HCM-thực trạng, vấn đề và giải pháp”, trang 254-261.
4. Nâng cao chất lượng giảng dạy lớp Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính thông qua công tác nghiên cứu khoa học gắn kết nghiên cứu thực tế, (10/2018), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Tỉnh (Bình Phước) “Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, ISBN: 978-604-962-377-6, trang 308-313.
5. Một số định hướng xây dựng đời sống văn hoá tại các nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ, (12/2018), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố “40 năm Cần Giờ (Duyên Hải) TP.HCM – Thành quả và kinh nghiệm”, trang 280-287. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức.
6. Nguồn nhân lực tại các xã nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh gắn với nông nghiệp 4.0, (3/2019), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn”, trang 92-93.
7. Nghiên cứu thực tế của giảng viên tại các trường chính trị - qua phương pháp quan sát không tham dự., (6/2020), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nghiên cứu thực tế của Giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW” của trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.
8. Phát huy giá trị văn hoá trong tính cách người Sài Gòn-TP.HCM trong bối cảnh hiện nay, (12/2020), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hoá – giáo dục TP.HCM trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, trang 48-56. Viện nghiên cứu phát triển tổ chức.
9. Mức độ hài lòng của người dân về công tác xây dựng gia đình văn hoá (Nghiên cứu trường hợp phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM), (12/2020), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hoá – giáo dục TP.HCM trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, trang 117-129. Viện nghiên cứu phát triển tổ chức.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Giáo trình môn học về TP.HCM (Thành viên), (2017, 2018, 2019, 2020), Nxb Tổng hợp TP.HCM
2. Nếp sống thị dân ở TP.HCM, (2014), Nxb Tổng hợp TP.HCM, ISBN: 978-604-58-1205-1.
3. Những biến đổi đời sống văn hoá tại các xã NTM TP.HCM là mục tiêu quan trọng của giảm nghèo đa chiều, (2016), Sách: Giảm nghèo đa chiều ở TP.HCM vấn đề và triển vọng. Nxb KHXH, ISBN: 978-604-944-906-2
4. Giá trị di sản văn hoá tinh thần tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (2017, Sách: Quản lý và khai thác Di sản văn hoá thời kỳ hội nhập. Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, ISBN: 978-604-73-5557-0

Thành tích đã đạt được:
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2012.

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

GIẢNG VIÊN

Email: n.tthuyen@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Đề tài nghiên cứu khoa học
   Xây dựng tính tích cực chính trị của sinh viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, 2020, Cơ sở, Chủ nhiệm

 

ThS. Hoàng Thị Huệ

GIẢNG VIÊN

Email: h.thue@hcmca.edu.vn

 

3.3. Thư ký Khoa

CN. Đặng Thị Hà

Email: d.tha@hcmca.edu.vn

Thành tích đã đạt được
   Lao động tiên tiến từ năm 2014 đến năm 2019