Khoa Luật

Cập nhật ngày: 21/06/2021

1. Thông tin chung

1.1. Tên Khoa
- Tiếng Việt: Khoa Luật
- Tiếng Anh: FACULTY OF LAW

1.2. Thông tin liên hệ
- Email: khoaluat@hcmca.edu.vn

2. Giới thiệu về Khoa Luật

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
   Thành lập năm 1998 với tên gọi là Khoa Nhà nước và pháp luật.

   Năm 2014, Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nâng cấp thành Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì Khoa Nhà nước và pháp luật được đổi tên thành Khoa Luật.

2.2. Thành tích Khoa đã đạt được
   Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005

2.3. Cơ cấu tổ chức:
   Khoa hiện có 11 giảng viên và 01 thư ký khoa.

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Khoa

TS. GVC. Trần Tuấn Duy

TRƯỞNG KHOA

Email: t.tduy@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí

1. Đào tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã tại Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển Nhân lực Số 5(9)-2008, ISSN: 1859 2732
2. Giảng viên trẻ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước yêu cầu phát triển bền vững, Tạp chí Phát triển Nhân lực Số 1(44)-2015, ISSN: 1859 2732
3. Nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước – Cơ sở lý luận và pháp lý quan trọng trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nội chính Số 38, tháng 10-2016, ISSN 0866-7934
4. Nghiên cứu về quản lí nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh, Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt tháng 3/2017, ISSN:2354-0753
5. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo, quản lí trẻ tuổi, Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt tháng 7/2017, ISSN:2354-0753
6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lí trẻ tuổi sau đào tạo nguồn, Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt tháng 7/2017, ISSN:2354-0753
7. Một số vấn đề về quản lí nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh, Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt kỳ 3 tháng 8/2017, ISSN:2354-0753
8. Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt kỳ 3 tháng 8/2017, ISSN:2354-0753
9. Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các trường chính trị trong điều kiện mới, Tạp chí Nghiên cứu Châu âu, số 3 (210), 2018, ISSN: 0868-3581
10. Bàn về công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các trường chính trị ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Châu âu, số 9 (216), 2018, ISSN: 0868-3581
11. Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số tháng 10 (319) năm 2018, ISSN: 9866-7535
12. Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xử lý cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ ba trở lên, Tạp chí Phát triển Nhân lực số 05(64) 2019, ISSN: 1859-2732
13. Giải pháp tăng cường bảo vệ không gian mạng theo quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (67) 2020, ISSN: 1859-2732
14. Những quy định mới đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (68)/2020, ISSN: 1859-2732

- Bài viết cho hội thảo khoa học
1. Giải quyết vấn đề xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, (2016), Hội thảo khoa học Quốc tế: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN – kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” tổ chức tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, (2018), Hội thảo của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước và Học viện Cán bộ, tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
3. Nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ giảng viên các trường chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ Nội vụ, (2019), Hội thảo khoa học tổ chức tại Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng.
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giảng viên trường chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị, (2020), Hội thảo: Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Đào tạo nguồn – Hoạt động quan trọng của công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ trong giai đoạn hiện nay, (2020), Hội thảo chuyên đề về công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
6. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương, (2021), Hội thảo cấp Học viện: Hoạt động tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Tài liệu học tập học phần Luật Hành chính chương trình cử nhân Luật (Chủ biên), (2020), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
2. Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh từ thực tiễn vùng Đông Nam bộ (Chủ biên), (2021), Sách chuyên khảo NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định xuất bản số 24/QĐ-THTPHCM-2021 ngày 20/01/2021.

Thành tích đã đạt được: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

 

ThS. GVC. Nguyễn Thị Kim Dung

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: n.tkdung@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Bảo vệ môi trường – trách nhiệm của toàn xã hội, Tạp chí Phát triển Nhân lực, Số 03 (56) - 2018. ISSN: 1859 2732
2. Triển khai thực hiện cơ chế phân cấp, ủy quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội, Tạp chí Phát triển Nhân lực, Số 04 (63) - 2019. ISSN: 1859 2732

- Bài viết cho hội thảo khoa học
1. Một số góp ý về nội dung giáo trình “Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa” liên quan đến các quy định của Hiến pháp năm 2013, (2019), Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
2. Đổi mới công tác ra đề thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị- hành chính tại trường chính trị, (2019), Hội thảo Khoa học Quốc gia “Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay” tổ chức tại Thanh Hóa.
3. Cơ hội việc làm cho sinh viên cử nhân Luật, (2019), Hội thảo khoa học cấp cơ sở “Kết nối việc làm cho sinh viên” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
4. Đổi mới trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Hội thảo “Vai trò của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh”.
5. Kinh tế tuần hoàn - xu thế phát triển tất yếu, (2020), Hội thảo khoa học “Kinh tế tuần hoàn – xu hướng phát triển bền vững” của Học viện Chính trị khu vực II.
6. Sự cần thiết phải chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và một số vấn đề cần quan tâm, (2020), Hội thảo khoa học của Tạp chí Cộng sản “Những vấn đề lý luận, thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trước tình hình mới”.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Chuyên đề 1 “Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay” (Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể), (2019), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chuyên đề 2 “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân” (Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể), (2019), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

 

ThS. GVC. Đặng Thị Duy Tư

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: d.tdtu@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Bài viết đăng trên tạp chí
1. Công chức và giao tiếp hành chính công, (2010), Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền, (2014), Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732
3. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, (2017), Tạp chí Giáo dục ISSN:2354-0753
4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi sau đào tạo nguồn, (2017), Tạp chí Giáo dục ISSN:2354-0753
5. Học và làm theo Bác Hồ “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, (2019), Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732
6. Luật Đặc xá và ý nghĩa của đặc xá., (2019), Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732
7. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam., 2020, Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732

- Bài viết cho hội thảo khoa học
1. Phụ nữ với pháp luật, (2017), Hội thảo Hội nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh: Giải pháp phát huy hiệu quả vai trò nữ trí thức trong tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến giáo dục pháp luật cho cộng đồng.
2. Chuẩn bị tìm việc làm đối với sinh viên ngành Luật, (2019), Hội thảo cấp Học viện “Kết nối việc làm cho sinh viên”.
3. Bàn về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, (2019), Hội thảo Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh “Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay”.
4. Vai trò của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, (2020), Hội thảo cấp Học viện: Vai trò của Học viện Cán bộ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực”
5. Bàn về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (2020), Hội thảo Trường chính trị tỉnh Kiên Giang “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Trường chính trị, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”
6. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, (2021), Hội thảo Học viện khu vực II “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ hiện nay”
7. Đào tạo ngành công tác xã hội – cơ hội và thách thức, (2021), Hội thảo “Phát triển nghề công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh”.
8. Kiến thức, kỹ năng, thái độ tiếp công dân, (2021), Hội thảo “Hoạt động tiếp công dân – Từ lý luận đến thực tiễn”.

- Sách, tài liệu giảng dạy
1. Tài liệu học tập Luật Thương mại – Luật Du lịch (Thành viên), (2016), Khoa Du lịch khách sạn, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tài liệu học tập chương trình đào tạo đại học ngành Luật: “Lý luận chung Nhà nước và Pháp luật”, (2021), Học viện Cán bộ.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, 2015, 2020.

 

TS. Trần Hoàng Hạnh

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: t.hhanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Thành công và hạn chế trong tiến trình trưng cầu ý dân từ thực tiễn một số quốc gia trên thế giới, Tạp chí Công thương số 6 (4/2019), ISSN 0866 – 7756
2. Trưng cầu ý dân – Một trong những hình thức quan trọng nhất của dân chủ trực tiếp, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 64 (4/2019), ISSN 1859 – 3208
3. Chế định trưng cầu ý dân – Khái niệm, đặc điểm và các yếu tố tác động, Tạp chí Công thương số 17 (9/2019)
4. Quyền tham chính của phụ nữ tại Việt Nam, Tạp chí Công thương, số 17 (4/2020), ISSN 0866 – 7756
5. Hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển nhân lực

- Bài viết cho hội thảo khoa học
1. Những thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò đầu tàu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, (2019), Hội thảo cấp Thành phố (với Viện Nghiên cứu
phát triển)
2. Các yếu tố tác động đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ nữ tại Việt Nam hiện nay, (2019), Hội thảo cấp Thành phố tại Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổng kết thực tiễn của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, (2019), Hội thảo cấp Học viện
4. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, (2019), Hội thảo cấp Thành phố tại Bình Phước
5. Thực trạng nghề công tác xã hội tại Việt Nam hiện nay, (2021), Hội thảo cấp Học viện
6. Kinh nghiệm xây dựng chính quyền đô thị tại một số quốc gia trên thế giới (Thực tiễn tại Pháp và Nhật Bản), (2020), Hội thảo cấp Thành phố tại Bình Phước
7. Một số kinh nghiệm về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh đô thị (từ thực tiễn của Quảng Ninh, Đồng Tháp và Đà Nẵng), (2020), Hội thảo cấp Thành phố (với Tạp chí Cộng sản)
8. Vai trò của Mặt trận tổ quốc trong giám sát và phản biện xã hội, (2020), Hội thảo cấp Đại học Quốc gia
9. Thực trạng kỹ năng giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, (2021), Hội thảo cấp Học viện

- Sách, tài liệu giảng dạy
1. Công tác soạn thảo văn bản tại UBND cấp phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, (2007), Sách tham khảo, Khoa Quản lý hành chính – Trường Cán bộ.
2. Giáo trình Lý luận Quản lý hành chính nhà nước, (2017), Khoa Quản lý hành chính – Học viện Cán bộ.
3. Tài liệu học tập môn Lịch sử hành chính Việt Nam, (2017), Khoa Quản lý hành chính – Học viện Cán bộ.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, 2020.

 

3.2. Giảng viên

 

TS. Nguyễn Mạnh Binh

GIẢNG VIÊN CAO CẤP

Email: n.mbinh@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, (2005), Tạp chí Giáo dục chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Khu vực I Hà Nội. ISSN: 9866-7535
2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quốc hội của dân, do dân, vì dân, (2006), Tạp chí Khoa học xã hội, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ ISSN: 9866-7535
3. Giám sát và phản biện xã hội đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, (2007), Viện nghiên cứu xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Báo Sài gòn Giải phóng ISSN: 9866-7535
4. Thực thi quyền lực nhà nước và giám sát xã hội đối với tổ chức Nhà nước ở Việt Nam hiện nay, (2009), Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội ISSN: 9866-7535
5. Dân chủ và giám sát xã hợi đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước, (2009), Tạp chí Nhà n¬ước và Pháp luật, Viện nhà nư¬ớc và pháp luật, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội. ISSN: 9866-7535
6. Một vài ý kiến về giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay, (2009), Tạp chí Mặt trận, Hà Nội. ISSN: 9866-7535
7. Về quan hệ giữa quyền lực nhân dân với quyền lực nhà nước, (2009), Tạp chí Nhà n¬ước và Pháp luật, Viện Nhà nư¬ớc và pháp luật, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội. ISSN: 9866-7535
8. “Cơ chế thực thi giám sát quyền lực nhà nước”, (2009), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, ISSN: 9866-7535
9. “Vai trò của báo chí đối với việc giám sát thực hiện quyền lực nhà nước”, (2009), Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội ISSN: 9866-7535
10. “Giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước”, (2007), Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ, Hà Nội ISSN: 9866-7535
11. Giám sát của Nhân dân đối với nhà nước, (2018), Tạp chí nguồn nhân lực ISSN: 9866-7535
12. Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn con đường giành độc lập dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Đồng tác giả), 2019, Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 9866-7535
13. Những vấn đề đặt ra khi thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, 2020, Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 9866-7535

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. “Vai trò của Chính phủ kiến tạo phát triển kinh tế bền vững, (2018), Hội thảo tại Viên chăn Lào.
2. Về chính phủ kiến tạo, (2018), Hội thảo khoa học quốc tế Học viện Hành chính quốc gia.
3. Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh, (2018), Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nâng cao chất động ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, (2018), Trường chính trị Bình Phước.
5. Về đào tạo cán bộ, công chức thực trạng và giải pháp, (2018), Trường Hành chính quốc gia Lào.
6. Công nghệ 4.0 đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trường chính trị tỉnh, (2018), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Vai trò các trường chính trị tỉnh về tự diễn biến, tự chuyển hóa về chính trị và tư tưởng, (2018), Trường chính trị tỉnh Tiền Giang.
8. Thực hiện di chúc Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay, (2019), Trường chính trị Tôn Đức Thắng.
9. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh về giảng dạy Lý luận chính trị, (2020), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin về giành độc lập dân và tộc và quyền tự do hạnh phúc của Nhân dân, (2020), Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh.
11. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy về lý luận chính trị, (2020), Hội thảo khoa học Trường Chính trị Kiên Giang.
12. Xây dựng chính quyền đô thị là xu thế của phát triển ở nước ta hiện nay, (2020), Hội thảo khoa học Trường chính trị tỉnh Bình Phước.
13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vì Nhân dân phục vụ, (2020), Hội thảo khoa học tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
14. Giảng dạy lý luận chính trị nâng cao chất lượng về chính trị cho đội ngủ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, (2020), Học viện Chính trị quốc gia khu vực II.
15. Xây dựng hành lang pháp lý tạo điều kiện, cơ hội cho sự phát triển kinh tế tuần hoàn, (2020), Hội thảo Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Cần Thơ.
16. Công tác xã hội thực trạng và giải pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
17. Tưởng Hồ Chí Minh về tiếp dân và thực hiện hiện pháp luật về tiếp công dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, (2021), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
18. Vận dụng quản trị kiến tạo phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh, (2021), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sách, tài liệu giảng dạy
   Sách chuyên khảo: Hoàn thiện cơ chế pháp pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước, (2013), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội.

 

ThS. Nguyễn Thị Lan Đan

GIẢNG VIÊN

Email: n.tldan@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2017), Tạp chí Xây dựng Đảng. Số 9/2017. ISSN: 1859 - 0829
2. Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện Khoản 1, Điều 8 Hiến pháp năm 2013 “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”, (2018), Tạp chí Phát triển nhân lực. Số 4/2018. ISSN: 1859 - 2732
3. Cơ sở pháp lý về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, (2019), Tạp chí Phát triển nhân lực. Số 4/2019. ISSN: 1859 - 2732

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Sự cần thiết của việc xây dựng chính quyền đô thị ở các địa phương, (2020), Hội thảo cấp Học viện - Trường Chính trị Bình Phước.
2. Nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương, (2021), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, (2021), Học viện Chính trị Khu vực II.
5. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc phường nhằm thực hiện dân chủ ở cơ sở trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, (2021), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các sách đã công bố
1. Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng tin học trong công tác tổ chức, cán bộ, (2018), NXB Chính trị quốc gia sự thật, Thành viên
2. Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng tin học trong công tác kiểm tra, (2018), NXB Chính trị quốc gia sự thật, Thành viên

Thành tích đã đạt được
- Giấy khen Giảng viên dạy giỏi tại hội giảng cấp Trung ương năm 2009.

 

NCS. ThS. Nguyễn Trần Như Khuê

GIẢNG VIÊN

Email: n.tnkhue@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Nguyên tắc xét xử kịp thời, công bằng và công khai theo Điều 25 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, (2017), Tạp chí Khoa học pháp lý, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh số 04 (107)/2017. ISSN 1859 – 3879
2. Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh qua bản Hiến pháp năm 1946, (2018), Tạp chí Phát triển nhân lực số 1/2018. ISSN 1859 – 2732
3. Giám sát xã hội trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2018), Tạp chí Phát triển nhân lực số 2/2018. ISSN 1859 – 2732
4. Nâng cao sự độc lập của hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử vụ án hình sự nhằm bảo đảm xét xử công bằng, (2020), Tạp chí Quản lý Nhà nước Số 293 (6/2020). ISN 2354 - 0761
5. Tìm hiểu tiêu chí đánh giá tội phạm ẩn, (2020), Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN 1859 – 2732
6. Bảo đảm xét xử công bằng cho người bị buộc tội thông qua quy định quyền bào chữa của người bị buộc tội, (2020), Tạp chí Khoa học Kiểm sát Số 3 (41)/2020. ISSN 2354 – 063X
7. Quyền được xét xử công bằng của người bị buộc tội được bảo đảm bởi Tòa án xét xử độc lập, khách quan và được thành lập theo luật, (2020), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 20/2020. ISSN 1859-2953

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Áp dụng đổi mới phương pháp trong giảng dạy, học tập ở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, (2019), Hội thảo của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Áp dụng đổi mới phương pháp trong giảng dạy, học tập ở các trường chính trị hiện nay, (2019), Hội thảo của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2017 – 2018, 2018 – 2019) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố”.

 

ThS. Nguyễn Anh Vũ

GIẢNG VIÊN

Email: n.avu@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh qua bản Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 2018, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859 - 2732
2. Bình luận một số điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018, 2019, Tạp chí Phát triển nhân lực. ISSN: 1859 – 2732

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, 2020, Hội thảo khoa học Đại học Quốc gia.
2. Đổi mới hoạt động tiếp công dân ở Việt Nam hiện nay – Tham khảo kinh nghiệm của Hàn Quốc, 2021, Hội thảo khoa học Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Tài liệu học tập chương trình đào tạo đại học ngành Luật: “Luật học so sánh”, (2021), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành tích đã đạt được
- Giấy khen số 860/QĐ-HVCB của Giám đốc Học viện Cán bộ về thành tích đạt danh hiệu “Giảng viên giảng dạy giỏi” Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi Học viện Cán bộ (2020).

 

NCS. ThS. Phạm Duy Ngọc

GIẢNG VIÊN

Email: p.dngoc@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Một số ý kiến về khoản 2 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, (2018), Tạp chí Khoa học số 45, Viện Đại học Mở Thành phố Hà Nội.
2. Quy định về hạn chế ly hôn theo Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, (2019), Tạp chí Kiểm sát số 9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Bài viết cho các hội thảo khoa học
1. Hệ thống chính sách, pháp lý cơ sở hình thành và phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế, (2020), Hội thảo khoa học Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh “Hoạt động của phòng công tác xã hội trong Bệnh viện khu vực Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh”.
2. Một số vấn đề chung về tiếp công dân, (2021), Hội thảo cấp Học viện “Hoạt động tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Thành tích đã đạt được
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2006.

 

ThS. Phan Trần Mai Phương

GIẢNG VIÊN

Email: p.tmphuong@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Bài viết đăng trên tạp chí
   Giải pháp tăng cường bảo vệ không gian mạng theo quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước (Đồng tác giả), (2020), Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02(67) 2020, ISSN: 1859-2732

- Các sách, tài liệu học tập
   Tài liệu học tập học phần Luật Hành chính chương trình cử nhân Luật (Thành viên), (2020), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm học 2019 – 2020 của Đoàn Thanh niên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

 

ThS. Đinh Thị Trang

GIẢNG VIÊN

Email: d.ttrang@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết cho hội thảo
1. Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, (2021), Hội thảo cấp Học viện:
Hoạt động tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn.
2. Khơi nguồn cảm hứng từ sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 110 năm, (2021), Hội thảo Kiên Giang: Vận dụng sáng tạo tầm nhìn thời đại Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay.

3.3. Thư ký Khoa

CN. Dương Thu Hằng

Email: d.thang@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

1. Những vấn đề đặt ra khi thực hiện mô hình cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Đồng tác giả), (2020), Tạp chí Phát triển Nhân lực, ISSN: 9866-7535
2. Học và làm theo Bác Hồ “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” từ góc nhìn Luật học (Đồng tác giả), (2020), Tạp chí Phát triển Nhân lực, ISSN: 1859-2732

Thành tích đã đạt được
- Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 

4. Đào tạo  

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Học viện Cán bộ, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Học viện Cán bộ giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Học viện Cán bộ; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Học viện Cán bộ phù hợp với khoa chuyên ngành.

5. Nghiên cứu khoa học

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.