Huỳnh Văn Sinh

Cập nhật ngày: 01/11/2021

TS. Huỳnh Văn Sinh

GIẢNG VIÊN

Email: h.vsinh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Đời sống phu công tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 1922-1954, (2008-2011), Cấp tỉnh, Thành viên
2. Xây dựng nếp sống thị dân ở TP.HCM, (2010-2013), Thành phố, Thư ký đề tài
3. Khảo sát – đánh giá đời sống văn hoá tinh thần ở các xã nông thôn mới TP.HCM, (2012), Trường, Chủ nhiệm
4. Xây dựng đời sống văn hoá tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (2014-2017), Thành phố, Thư ký đề tài
5. Biến đổi đời sống văn hoá tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (2017), Học viện, Chủ nhiệm

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Xây dựng nếp sống Thị dân góp phần định hướng quản lý đô thị, (2/2019), Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, số tháng 2/2019, Xuân Kỷ Hợi,
2. Những biến đổi về lối sống của nông dân tại các xã nông thôn mới TP.HCM., (2/2019), Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn. ISSN: 1859-3208, 62(2/2019)
3. Những biến đổi trong đời sống văn hoá tại các xã nông thôn mới ở TP.HCM., (4/2019), Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á. ISSN: 0866-7314, 4(77)
4. Thực trạng nguồn nhân lực tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (8/2019), Tạp chí Giáo dục nghệ thuật. ISSN: 1859-4964. 29/2019
5. Thực hiện nếp sống thi dân trong xây dựng thành phố thông minh, (10/2019), Tạp chí Xây dựng Đảng. ISSN: 1859-0829. 643, trang 39-41.
6. Đánh giá của người dân về một số khía cạnh trong công tác xây dựng gia đình văn hoá tại TP.HCM. , (12/2019), Tạp chí Giáo dục nghệ thuật. ISSN: 1859-4964. 31/2019
7. Đánh giá của người dân TP.HCM về mức độ phù hợp và việc thực hiện trong hộ gia đình về các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá, (12/2019), Tạp chí Phát triển nhân lực. ISSN 1859-2732. 6(65)2019
8. Bảo tồn các giá trị văn hoá tinh thần tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (9/2020), Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn. ISSN: 1859-3208, 62(4/2020)
9. Thực trạng Giáo dục tại các xã NTM TP.HCM, (5/2021), Tạp chí Giáo dục nghệ thuật. ISSN: 1859-4964. 36/2021

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Văn hóa Sài Gòn “trên bến dưới thuyền” và mong muốn về một sản phẩm du lịch cho Thành Phố Hồ Chí Minh, (7/2018), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Phát triển sản phẩm du lịch đường sông tại TP.HCM”, trang 42-49.
2. Những biến đổi đời sống văn hoá về chất lượng sống tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (8/2018), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững ở TP.HCM”, trang 135-146.
3. Xây dựng nếp sống Thị dân góp phần định hướng quản lý Đô thị TP.HCM, (10/2018), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Quản lý đô thị trên địa bàn TP.HCM-thực trạng, vấn đề và giải pháp”, trang 254-261.
4. Nâng cao chất lượng giảng dạy lớp Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính thông qua công tác nghiên cứu khoa học gắn kết nghiên cứu thực tế, (10/2018), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Tỉnh (Bình Phước) “Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, ISBN: 978-604-962-377-6, trang 308-313.
5. Một số định hướng xây dựng đời sống văn hoá tại các nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ, (12/2018), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố “40 năm Cần Giờ (Duyên Hải) TP.HCM – Thành quả và kinh nghiệm”, trang 280-287. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức.
6. Nguồn nhân lực tại các xã nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh gắn với nông nghiệp 4.0, (3/2019), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn”, trang 92-93.
7. Nghiên cứu thực tế của giảng viên tại các trường chính trị - qua phương pháp quan sát không tham dự., (6/2020), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nghiên cứu thực tế của Giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW” của trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.
8. Phát huy giá trị văn hoá trong tính cách người Sài Gòn-TP.HCM trong bối cảnh hiện nay, (12/2020), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hoá – giáo dục TP.HCM trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, trang 48-56. Viện nghiên cứu phát triển tổ chức.
9. Mức độ hài lòng của người dân về công tác xây dựng gia đình văn hoá (Nghiên cứu trường hợp phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM), (12/2020), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Văn hoá – giáo dục TP.HCM trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, trang 117-129. Viện nghiên cứu phát triển tổ chức.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Giáo trình môn học về TP.HCM (Thành viên), (2017, 2018, 2019, 2020), Nxb Tổng hợp TP.HCM
2. Nếp sống thị dân ở TP.HCM, (2014), Nxb Tổng hợp TP.HCM, ISBN: 978-604-58-1205-1.
3. Những biến đổi đời sống văn hoá tại các xã NTM TP.HCM là mục tiêu quan trọng của giảm nghèo đa chiều, (2016), Sách: Giảm nghèo đa chiều ở TP.HCM vấn đề và triển vọng. Nxb KHXH, ISBN: 978-604-944-906-2
4. Giá trị di sản văn hoá tinh thần tại các xã nông thôn mới TP.HCM, (2017, Sách: Quản lý và khai thác Di sản văn hoá thời kỳ hội nhập. Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, ISBN: 978-604-73-5557-0

Thành tích đã đạt được:
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2012.