Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 33

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 33

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 33 -

 

KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2013)

 

Nguyễn Huy Hiệu - Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 - điểm hội tụ những sáng tạo của nền nghệ thuật quân sự Việt Nam

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo Mấy vấn để chung về phương pháp luận nghiên cứu nhà nước và dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Vũ Đức Khiển - Thực trạng đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Trương Hoài Phương - Kết hợp giữa truyển thống và hiện đại để phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

 

GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

 

Trương Thị Hiền Hiến pháp và các đạo luật trong nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Trần Văn Khánh - Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Nguyễn Mạnh Bình - Xây dựng cơ chế bảo hiến ở nước ta hiện nay

Nguyễn Thị Vân - Một vài ý kiến về quy định chế độ kinh tế trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Đỗ Quốc Bình - Sự cẩn thiết xác định kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nển kinh tế

Lê Thị Trúc Anh - Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 từ góc nhìn ngôn ngữ học văn bản

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

Khổng Văn Thắng - Cần tăng cường quản lý nhà nước về môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề - nghiên cứu trường hợp của tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Thu Hiền - Quan điểm của Đảng ta về phát triển văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vì mục tiêu phát triển bển vững

Nguyễn Thị Phương Mai - Vài nét về tín ngưỡng Thiên Hậu của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

 

THÔNG TIN KINH TẾ - KHOA HỌC - VĂN HÓA

 

Đỗ Thông Người đầu tiên hát bài “Tiến về Sài Gòn”

Bản in