Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 30

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 30

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 30 –

 

KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

 

Trương Thị Hiền - Đổi mới dạy học trong nền giáo dục ở nước ta hiện nay

Trần Văn Khánh - Người thầy và sự nghiệp giáo dục nước nhà

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo - Tính đặc thù của hệ thống chính trị Việt Nam và tác động của nó đối với sự vận hành hoạt động phản biện xã hội (Phần II)

 

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀ TỬ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Nguyễn Mạnh Bình - Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong việc sửa đổi hiến pháp năm 1992 ở nước ta hiện nay

Phạm Quang Thiều - Vân dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên thực hiện giải pháp về “ Một số vấn để cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Nguyễn Cẩm Ngọc - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, trong dụng nhân tài vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Phan Hồng Nhung - Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ

Trương Thị Mai - Tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người

Nguyễn Ngọc Dung - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị thế thanh niên vào phát huy sức mạnh của thanh niên Việt Nam hiện nay

Lê Văn Tuyên - Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác kinh tế quốc tế

 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Nguyễn Văn Công, Lê Phạm Phương Lan - Định hướng giá trị đạo đức cách mạng- giữ vững nền tảng nhân cách của thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Phạm Văn Giang - Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỒI

 

Nguyễn Thị Vân - Quyền con người gắn với quyền dân tộc-quan điểm nhất quán trong ba bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam

Trần Kim Cúc - Công tác quy hoạch cán bộ-bài toán chiến lược trong xây dựng đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nguyễn Thị Ngọc Hân - Một số ý kiến về việc thực hiện các nguyên tắc đánh giá công chức, viên chức

 Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

Bản in