Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 29

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 29

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 29 –

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo - Tính đặc thù của hệ thống chính trị Việt Nam  và tác động của nó đối với sự vận hành hoạt động phản biện xã hội (Phần I)

Hồ Ngọc Đăng - Suy nghĩ về dân chủ và công bằng theo mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XI

 

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀ TỬ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Bùi Đình Phong, Nguyễn Tuyết Hạnh - Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

Hà Thị Thùy Dương - Tư tưởng Hồ Chí Minh về phản biện xã hội

 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Nguyễn Cẩm Ngọc - Tri thức khoa học xã hội nhân văn với sự nghiệp đổi mới để phát triển đất nước

An Thị Ngọc Trinh - Phát huy vai trò của trí thức nữ huyện Nhà Bè- thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỒI

 

Trương Thị Hiền - Một số hiệu quả thiết thực từ việc thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảm của thành phố

Trần Đơn - Căn cứ địa, một biểu tượng của chủ nghĩa anh hung cách mạng trong 30 năm chiến tranh giải phóng

Liêng Bích Ngọc - Bác Hồ với vấn đề bảo vệ môi trường

Tạ Thị Thu Đông - Kết hợp đạo đức với pháp luật- cơ sở và giải pháp trong việc quản lý xã hội, xây dựng con người mới ở nước ta hiện nay

Nguyễn Đức Lộc - Vấn đề di dân và kiểm soát rủi ro của người công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

Phan Hải Hồ, Bùi Nam Hồng - Một số suy nghĩ về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

Bản in