Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 26

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 26

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 26 –

 

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀ TỬ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Hoàng Chí Bảo - Xây  dựng đội ngũ chuyên gia và sử dụng chuyên gia. (kỳ 3)

Đặng Hữu Toàn - Quản điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo phương thức “ Phát triển rút ngắn”

Lê Thị Thanh Hà - Quan niệm của C.Mác và Ph.Angghen về sự cần thiết phải bảo vệ môi trường tự nhiên và sự vận dung của Đảng ta hiện nay.

Nguyễn Trung Dũng - Quyền con người và thực hiện quyền con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Bùi Thị Phương Thùy - Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI với vấn đề phát triển con người

 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Nguyễn Long Giao - Văn hóa nghề - yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỒI

 

Trương Thị Hiền - Bàn về cơ chế liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long với Tp.Hồ Chí Minh trong chiến lược phát  triển kinh tế.

Nguyễn Thế Nghĩa - Phát triển khoa học xã hội ở Nam bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nguyễn Văn Trình, Lê Trương Hải Hiếu - Tăng trưởng theo hướng bền vững cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Lê Thị Trúc Anh - Đổi mới nhận thức về giao tiếp hành chính của cán bộ công chức nhìn từ vai trò của Nhà nước

Trương Hoài Phương - Giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của con người Việt Nam- Một yêu cầu tất yếu khách quan trong sự nghiệp công nghiệp hóa -  hiện đại hóa

Lê Tấn Lộc, Phan Hải Hồ - Chế định “giá trị tốt nhất” về cải cách dịch vụ công ở Anh và bài học kinh nghiệm cho tiến trình cải cách dịch vụ công ở nước ta.

 

TRANG XUÂN

 

Anh Hùng - Rồng ở Việt Nam

Tư Quéo - Thơ vui: Tâm sự với rồng

Trương Ngọc - Tiểu phẩm: Trần trụi giữa hàm rồng

 Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

Bản in