Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 25

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 25

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 25 -

 

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀ TỬ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Bùi Đình Phong - Đấu tranh bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác –Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới

Trần Nhu - Người nâng đất nước, dân tộc lên tầm cao của thời đại

Trương Hoài Phương - Sự thống nhất giữa truyền thống và hiện đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới để phát triển con người Việt Nam

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Hoàng Chí Bảo - Xây dựng đội ngũ chuyên gia và sử dụng chuyên gia (Kỳ 2)

Lê Thị Chiên - Quan điểm của Đại hội XI về phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức

Trần Hải Hà - Vận dụng Nghị quyết Đại hội XI về xây dưng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Lưu Văn Phú - Định hướng chiến lược phát triển đào tạo Trường Cán Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngô Gia Lưu, Nguyễn Thị Thanh Liên - Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao ở thành phố Hồ Chí Minh

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỒI

 

Trương Thị Hiền - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo quan điểm phát triển bền vững

Nguyễn Minh Tuấn - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước

Trịnh Viết Tiến - Một số giải phát nhằm hạn chế tình trạng đình công đang gia tăng tại các  doanh nghiệp hiện nay

Dương Văn Biên - Quyền tự do tin ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật Việt Nam từ 1945 đến nay

Phạm Thế Tri - Một số suy nghĩ về phương hướng để phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta trong cơ chế thị trường.

Nguyễn Chí Hải, Hạ Thị Thiều Dao - Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

Bản in