Đinh Văn Chí

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Đinh Văn Chí
GIẢNG VIÊN
Email: d.vchi@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Phát triển công nghiệp văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay –Thực trạng và giải pháp, (2015), Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp cơ sở Học viện Chính trị Khu vực II.
2. Dịch vụ xã hội cho công nhân các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, (2019), Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp cơ sở Học viện Chính trị Khu vực II.
3. Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên đặc thù văn hóa, truyền thống và địa lý của vùng văn hóa Nam bộ, (2017), Thành viên Đề tài khoa học cấp bộ Học viện Chính trị Khu vực II.
4. Sơ kết 5 năm thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020” ở vùng Đông Nam bộ, (2017), Thành viên Đề tài khoa học cấp cơ sở Học viện Chính trị Khu vực II.
5. Phát triển Kinh tế tri thức ở Vùng kinh tế trọng điểm phía nam – Cơ hội và thách thức, (2016), Thành viên Đề tài khoa học cấp cơ sở Học viện Chính trị Khu vực II.
6. Khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh, (2016), Thành viên Đề tài khoa học cấp cơ sở Học viện Chính trị Khu vực II.
7. Chất lượng nhà ở của công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và một số kiến nghị, (2018), Tạp chí Khoa học Chính trị, số 2, tr.70.
8. Ý nghĩa việc giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, (2018), Tạp chí Khoa học Chính trị, số 4, tr.68.
9. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, (2019), Tạp chí Giáo dục lý luận, số 2, tr.3.
10. Ho Chi Minh's thoughts on the work of people Mobilization and the value of that thought in the current period in Vietnam, (2020), Journal of Natural Remedies Vol. 21, No. 8(1), (2020), Scopus, Web of Science, PubMed, UGC-CARE List Group II (Scopus Source List), Index Copernicus Value (ICV) for 2018 = 120.77, https://jnronline.com/ojs/index.php/about/article/view/573
11. Ho Chi Minh’s Thought on Human Rights, (2020), International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE) Volume 7, Issue 3, March 2020, PP 73-79 ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online) http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0703009 www.arcjournals.org
12. The Work of the Vietnamese Fatherland Front Towards the Grassroots Level Today, (2021), International Journal of Philosophy 2021; 9(1): 72-77 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijp doi: 10.11648/j.ijp.20210901.17 ISSN: 2330-7439 (Print); ISSN: 2330-7455 (Online)
13. The Work of Ho Chi Minh Communist Youth Union at the Grassroots Level, (2021), Advances in Sciences and Humanities 2021; 7(2): 13-18 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ash doi: 10.11648/j.ash.20210702.11 ISSN: 2472-0941 (Print); ISSN: 2472-0984 (Online),

Bản in