Đặng Thị Duy Tư

Cập nhật ngày: 28/02/2022

ThS. GVC. Đặng Thị Duy Tư

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: d.tdtu@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Bài viết đăng trên tạp chí
1. Công chức và giao tiếp hành chính công, (2010), Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền, (2014), Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732
3. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, (2017), Tạp chí Giáo dục ISSN:2354-0753
4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi sau đào tạo nguồn, (2017), Tạp chí Giáo dục ISSN:2354-0753
5. Học và làm theo Bác Hồ “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, (2019), Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732
6. Luật Đặc xá và ý nghĩa của đặc xá., (2019), Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732
7. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam., 2020, Tạp chí Phát triển Nhân lực ISSN: 1859-2732

- Bài viết cho hội thảo khoa học
1. Phụ nữ với pháp luật, (2017), Hội thảo Hội nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh: Giải pháp phát huy hiệu quả vai trò nữ trí thức trong tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến giáo dục pháp luật cho cộng đồng.
2. Chuẩn bị tìm việc làm đối với sinh viên ngành Luật, (2019), Hội thảo cấp Học viện “Kết nối việc làm cho sinh viên”.
3. Bàn về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, (2019), Hội thảo Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh “Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay”.
4. Vai trò của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, (2020), Hội thảo cấp Học viện: Vai trò của Học viện Cán bộ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực”
5. Bàn về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (2020), Hội thảo Trường chính trị tỉnh Kiên Giang “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Trường chính trị, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”
6. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, (2021), Hội thảo Học viện khu vực II “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ hiện nay”
7. Đào tạo ngành công tác xã hội – cơ hội và thách thức, (2021), Hội thảo “Phát triển nghề công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh”.
8. Kiến thức, kỹ năng, thái độ tiếp công dân, (2021), Hội thảo “Hoạt động tiếp công dân – Từ lý luận đến thực tiễn”.

- Sách, tài liệu giảng dạy
1. Tài liệu học tập Luật Thương mại – Luật Du lịch (Thành viên), (2016), Khoa Du lịch khách sạn, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tài liệu học tập chương trình đào tạo đại học ngành Luật: “Lý luận chung Nhà nước và Pháp luật”, (2021), Học viện Cán bộ.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, 2015, 2020.

Bản in