Công Thị Phương Nga

Cập nhật ngày: 01/11/2021

TS. Công Thị Phương Nga

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: c.tpnga@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ trí thức trong các doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất Tân Thuận, (2009), Cấp cơ sở Trường Cán bộ, Thành viên
2. Đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, (2013), Cấp thành phố, Học viện Cán bộ chủ trì, Thành viên
3. Xây dựng đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, (2018), Cấp thành phố, Liên Hiệp hội KH- KT chủ trì, Thành viên
4. Vai trò của nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh trong Sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, (2019), Cấp thành phố, Hội Nữ trí thức thành phố chủ trì, Thành viên

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của khoa học và công nghệ, (2009), Tạp chí Phát triển Nhân lực, số 3
2. Phát triển khoa học công nghệ trong quá trình xây dựng kinh tế tri thức ở Thành phố Hồ Chí Minh, (Tháng 1/2015), Tạp chí Thông tin Đối ngoại
3. Xây dựng xã hội học tập – nền tảng cho việc đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế tri thức ở Việt nam hiện nay, (Tháng 3/2015), Tạp chí Giáo dục lý luận
4. Xây dựng xã hội học tập – nền tảng cho việc đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế tri thức ở Thành phố Hồ Chí Minh, (Tháng 4/2015), Tạp chí Phát triển nhân lực

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề quyền con người, (2009), Kỷ yếu Hội thảo Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh “40 năm thực hiện Di chúc Bác
2. Góp ý cho điều 53 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về phát triển kinh tế và khoa học - công nghệ, (2012), Kỷ yếu Hội thảo Trường Cán bộ: Góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao ở thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0, (2018), Kỷ yếu Hội thảo Học viện Cán bộ với trường Chính trị - Hành chính Viêng chăn
4. Phát huy nguồn lực nghiên cứu khoa học ở trường Chính trị, (2019), Hội thảo của Học viện chính trị Quốc gia, tổ chức tại Thanh hóa: Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và NCKH trong giai đoạn hiện nay
5. Phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Hồ Chí Minh - điều kiện cho phát triển nhanh và bền vững, (2019), Hội thảo khoa học của Học viện Cán bộ với Học viện chính trị Khu vực 2
6. Phát triển khoa học và công nghệ - động lực chủ yếu phát triển thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp thành phố do Học viện Cán bộ phối hợp cùng Bảo tàng Tp. HCM (Chi nhánh Tp HCM)

- Các sách, tài liệu học tập
1. Sách chuyên khảo: Phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh (thành viên), (2016), Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
2. Sách chuyên khảo: Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh (đồng tác giả), (2018), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

Thành tích đã đạt được:
- Bằng Khen Thủ tướng Chính phủ - Số 1513/QĐ/TTg, ngày 26/5/2004
- Bằng Khen Uỷ ban Nhân dân Thành phố - Số 4245/QĐ-UBND, ngày 28/9/2018
- Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền.

Bản in