Bùi Hồng Quân

Cập nhật ngày: 29/10/2021


TS. Bùi Hồng Quân
GIẢNG VIÊN
Email: hongquantamly@gmail.com

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Tham gia biên soạn Văn hóa giao thông trong môi trường học đường, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
2. Tham gia biên soạn Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm, NXB Giáo dục
3. Tham gia biên soạn Tâm lý học giao tiếp, NXB Đại học Sư phạm Tp.HCM
4. Tham gia biên soạn Kỹ năng giao tiếp, NXB Trẻ
5. Tham gia biên soạn Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 2, NXB Giáo dục
6. Tham gia biên soạn Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 4, NXB Giáo dục
7. Tham gia biên soạn Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 7, NXB Giáo dục

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Biện pháp tâm lý khắc phục khi trẻ biếng ăn trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi, 2011.
2. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Mức độ trí tuệ nhận thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại TP Hồ Chí Minh hiện nay qua test Raven màu, 2011.
3. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Nhận thức về trí tuệ xã hội và các biện pháp phát triển trí tuệ xã hội cho trẻ từ 6 - 11 tuổi của phụ huynh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 2011
4. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Thực nghiệm một số biện pháp khắc phục tình trạng biếng ăn tâm lý của trẻ từ 1 đến 3 tuổi, 2012
5. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm, 2012
6. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Thực trạng việc xây dựng Chùa Diệu Pháp như điểm hỗ trợ tinh thần cho một bộ phận dân cư Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, 2013
7. Thư ký đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp khắc phục tình trạng bạo lực học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 2014 - 2015
8. Thành viên Đề tài Khoa học công nghệ cấp Quốc gia Hành vi thích ứng xã hội của thanh niên Việt Nam, 2014 - 2015
9. Thành viên Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động hướng nghiệp tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, 2016 - 2018.
10. Thành viên đề tài Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Tổn thương tâm lý của trẻ em trong các gia đình không trọn vẹn, 2017 – 2020
11. Thành viên đề tài Đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố Biện pháp rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, 2018 – 2020 12. Thành viên đề tài Đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố Nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 2018 – 2020
13. Chủ nhiệm đề tài Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, 2019 - 2020
14. Chủ nhiệm đề tài Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Phong cách, phương pháp và kỹ năng tiếp dân của cán bộ làm công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh, 2020 – 2021

- Các bài viết cho hội thảo khoa học, tạp chí khoa học
1. Kỹ năng tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Tp.HCM
2. Nâng cao kỹ năng tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bằng chương trình giáo dục ngoại khoá, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Đà Nẵng
3. Tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Tp.HCM
4. Tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Tâm lý học xã hội
5. Đổi mới giáo dục phổ thông dưới góc nhìn đổi mới hoạt động hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tạp chí Quản lý giáo dục
6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá của trẻ tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tâm lí khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất
7. Workplace stress of medical staff, Hội thảo quốc tế “Đạo đức nghề nghiệp và mô hình dịch vụ trong thực hành tâm lý”
8. Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của học sinh bậc trung học cơ sở, Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 10.
9. Ngành Công tác xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh trước yêu cầu hội nhập và phát triển, Hội thảo Khoa học toàn quốc “Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành công tác xã hội đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hội nhập quốc tế”
10. Chương trình giáo dục và vấn đề đảm bảo điều kiện giáo dục ở Việt Nam, Hội thảo cấp Nhà nước về “Giải pháp đảm bảo điều kiện giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2035 ở Việt Nam”
11. Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo cấp thành phố “Các giải pháp và mô hình tiêu chuẩn của việc rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh”
12. Vai trò của kỹ năng mềm từ kết quả đánh giá của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo cấp thành phố “Các giải pháp và mô hình tiêu chuẩn của việc rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh”
13. Khung năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học quốc tế “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng chăn, Lào”
14. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo khoa học quốc tế “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng chăn, Lào”
15. Psychological difficulties in learning activities of hearing-impaired pupils and the roles of psychologists, Hội thảo khoa học Quốc tế về “Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý”
16. Từ các mô hình làm giảm căng thẳng (stress) trong môi trường công việc cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế ở Úc đến những đề xuất cho Việt Nam, Hội thảo khoa học Quốc tế về “Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý”
17. Nhận thức của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh về vai trò và sự cần thiết của kỹ năng mềm, Hội thảo khoa học Quốc tế về “Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý”
18. Thực trạng phát triển đội ngũ làm công tác tham vấn học đường ở khu vực phía Nam, Hội thảo đề tài khoa học cấp thành phố: Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ
19. Nhu cầu tham vấn học đường của học sinh trung học tại thành phố Cần Thơ, Hội thảo đề tài khoa học cấp thành phố: Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ
20. Tư vấn hướng nghiệp - Một nhiệm vụ quan trọng của tư vấn học đường hướng đến thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Hội thảo đề tài khoa học cấp thành phố: Thực trạng công tác tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ
21. Định hướng phát triển công tác tâm lý học trường học trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông 2018, Hội thảo đề tài khoa học cấp Nhà nước: Phát triển công tác tâm lý học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: mô hình và cơ chế
22. Một số lý thuyết về năng lực, khung năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý tại khu vực hành chính công, Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
23. Many Social Problems in Vietnam Stem from the Communication Problems among High School Students While No School Counseling Support is Provided – the Urgent Need of Forming School Counseling Model for Vietnamese High School Students, European Journal of Contemporary Education, 2020, 9(1), E-ISSN 2305-6746 2020, 9(1): 102-113 DOI: 10.13187/ejced.2020.1.102

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014

Bản in