Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2001 _ 2006 và phương hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2006 _ 2010

Cập nhật ngày: 01/10/2020
Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2001 – 2006 và phương hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2006 – 2010
Bản in
Các bài viết khác